Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4501. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2008, stran 13904.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) ter 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 17. seji dne 22. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2008 (Uradni list RS, št. 19/08 in 63/08) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov        Rebalans 2008
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     19.394.953
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           18.149.773
70  DAVČNI PRIHODKI               15.358.081
   700 Davki na dohodek in dobiček       12.701.981
   703 Davki na premoženje           2.173.100
   704 Domači davki na blago in storitve     483.000
   706 Drugi davki                   0
71  NEDAVČNI PRIHODKI              2.791.692
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od    1.090.685
   premoženja
   711 Takse in pristojbine            18.000
   712 Globe in druge denarne kazni        60.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in        114.914
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki         1.508.093
72  KAPITALSKI PRIHODKI               90.400
   720 Prihodki od prodaje osnovnih        40.400
   sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog            0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in       50.000
   neopredmetenih dolg. sredstev
73  PREJETE DONACIJE                14.920
   730 Prejete donacije iz domačih virov      12.145
   731 Prejete donacije iz tujine            0
   732 Donacije za odpravo posledic         2.775
   naravnih nesreč
74  TRANSFERNI PRIHODKI             1.131.075
   740 Transferni prihodki iz drugih       944.746
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega       186.329
   proračuna iz sredstev proračuna
   Evropske unije
78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE        8.785
   787 Prejeta sredstva od drugih          8.785
   evropskih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        23.473.041
40  TEKOČI ODHODKI                5.302.932
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    1.285.798
   401 Prispevki delodajalcev za         199.570
   socialno varnost
   402 Izdatki za blago in storitve       1.871.564
   403 Plačila domačih obresti             0
   409 Rezerve                 1.946.000
41  TEKOČI TRANSFERI               9.119.224
   410 Subvencije                 110.900
   411 Transferi posameznikom in        3.760.266
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim           865.841
   organizacijam in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      4.382.217
   414 Tekoči transferi v tujino            0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            8.194.301
   420 Nakup in gradnja osnovnih        8.194.301
   sredstev
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            856.584
   431 Inv. transferi pravnim in fiz.       357.106
   osebam, ki niso pror. uporabniki
   432 Investicijski transferi          499.478
   proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma        –4.078.088
   PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        290.600
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         290.600
   750 Prejeta vračila danih posojil         600
   751 Prodaja kapitalskih deležev        290.000
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE           50.000
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE           50.000
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 Dana posojila                  0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in      50.000
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        0
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v        0
   javnih skladih in drugih osebah
   javnega prava, ki imajo premoženje v
   svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         240.600
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
   V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje               0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                0
55  ODPLAČILA DOLGA                   0
   550 Odplačila domačega dolga             0
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA     –3.837.488
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            0
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-      4.078.088
   IX.)
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.    3.845.643
   PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.«
2. člen
V 7. členu se:
– v drugem odstavku znesek »45.900 €« nadomesti z zneskom »166.000 €«,
– v tretjem odstavku se zneska »8.400 €« nadomestita z zneskom »20.000 € brez DDV«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 410-0102/2007-3/3
Kamnik, dne 22. oktobra 2008
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.