Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4508. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Litija, stran 13913.

Na podlagi 42. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZureP-1, 110/02 – ZGO-1) v povezavi z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03 – ZZK) in Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 21. redni seji dne 23. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Litija
1. člen
V Odloku o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Litija (Uradni list RS, št. 2/96, 71/96, 9/07 in 22/08) se spremeni drugi odstavek 5. člena tako, da se glasi:
»Investitor, ki namerava zgraditi nov objekt oziroma prizidati ali nadzidati obstoječi objekt, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje in ga priključiti na komunalne objekte in naprave na območju urejanja stavbnih zemljišč, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča.«
2. člen
V 5. členu se dodajo peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»Investitor, ki namerava prizidati ali nadzidati obstoječi objekt, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje in ki ne bo priključeval objekta na dodatne komunalne vode, se mu pri končnem znesku komunalnega prispevka ne obračuna cena priključka na komunalne vode kot izhaja iz:
Tabela št. 1 cene priključkov komunalnih vodov glede na vrsto objekta
+---------------------------+------------------+---------------+
|    Vrsta objekta    |  Dimenzija   | Cena za novo |
|              | vodomera v DN mm |priključitev v |
|              |  (v colah)   | EUR z DDV-jem |
+---------------------------+------------------+---------------+
|Počitniške hiše      |   20 (3)   |  1.000,00  |
+---------------------------+------------------+---------------+
|Trgovski objekti      |   50 (2)   |  1.250,00  |
+---------------------------+------------------+---------------+
|Poslovni objekti      |   20 (3)   |  1.000,00  |
+---------------------------+------------------+---------------+
|Garaže           |   20 (3)   |  1.000,00  |
+---------------------------+------------------+---------------+
|Proizvodnji objekti    |   50 (2)   |  1.250,00  |
+---------------------------+------------------+---------------+
|Kmetijski gospodarski   |   20 (3)   |  1.000,00  |
|objekti in stanovanjske  |         |        |
|stavbe           |         |        |
+---------------------------+------------------+---------------+
|Večstanovanjski objekt (od |   20 (3)   |  1.000,00  |
|0 do 5 stanovanj)     |         |        |
+---------------------------+------------------+---------------+
|Večstanovanjski objekt (od |   50 (2)   |  1.250,00  |
|6 do 10 stanovanj)     |         |        |
+---------------------------+------------------+---------------+
|Večstanovanjski objekt (več|   80 (3)   |  1.500,00  |
|kot 10 stanovanj)     |         |        |
+---------------------------+------------------+---------------+
|Pomožni gospodarski objekti|   20 (3)   |  1.000,00  |
+---------------------------+------------------+---------------+
Investitor, ki namerava prizidati ali nadzidati obstoječi objekt, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje in ki bo povečal dimenzijo že obstoječih komunalnih priključkov, se mu v končnem znesku komunalnega prispevka obračuna razlika med ceno novega priključka na komunalne vode kot izhaja iz:
Tabela št. 2 cene priključkov na komunalne vode glede na dimenzijo priključka
+------------------------------------------+-------------------+
|  Dimenzija vodomera v DN mm (v colah)  |  Cena za novo  |
|                     |priključitev v EUR |
|                     |   z DDV-jem   |
+------------------------------------------+-------------------+
|         20 (3)         |   1.000,00   |
+------------------------------------------+-------------------+
|         50 (2)         |   1.250,00   |
+------------------------------------------+-------------------+
|         80 (3)         |   1.500,00   |
+------------------------------------------+-------------------+
in ceno že obstoječega komunalnega priključka.
Investitor, ki namerava graditi nov objekt na območju, kjer objekt nima možnosti priključitve na javno komunalno infrastrukturo, se mu pri končnem znesku komunalnega prispevka ne obračuna cena priključka na komunalne vode glede na vrsto objekta, kot izhaja iz tabele št. 1. Enako velja za izračune iz petega in šestega odstavka tega člena.«
3. člen
V 6. členu se besedilo točke b) stopnja komunalne opremljenosti spremeni tako, da se glasi:
»Objekti in naprave individualne komunalne rabe (60% izhodiščne cene iz 2. člena Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Litija).
Vrsta komunalnega voda
– vročevod ali plinski razvod 29%
– vodovod 32%
– fekalna kanalizacija 39%.
Objekti in naprave kolektivne komunalne rabe (40% izhodiščne cene iz 2. člena Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Litija).
Vrsta komunalnega voda
– asfaltirana/makadamska cesta 55%/25% (odstotek za asfaltne ceste se upošteva, če je asfaltna cesta oddaljena od objekta manj kot 100 m, sicer se upošteva odstotek za makadamske ceste)
– meteorna kanalizacija 15%
– javna razsvetljava 9%
– hidrantno omrežje 10%
– javna parkirišča 3%
– igrišča – javne zelene površine 8%«.
4. člen
V tretjem odstavku 6. člena odloka se spremeni besedilo točke d) tako, da se glasi:
»d) Korekcijski faktor glede namembnosti objekta:
K = 1,50 za počitniške hišice
K = 0,90 za trgovske objekte v I. območju
K = 0,60 za trgovske objekte v II. območju in III. območju
K = 0,40 za druge poslovne objekte razen trgovine in
proizvodne dejavnosti
K = 0,30 za garaže in zaprte športne objekte
K = 0,25 za proizvodnje dejavnosti
K = 0,25 za kmetijske gospodarske objekte in stanovanjske
stavbe
K = 0,25 za večstanovanjske objekte (od 0 do 5 stanovanj)
K = 0,25 za večstanovanjske objekte (od 6 do 10 stanovanj)
K = 0,25 za večstanovanjske objekte (več kot 10 stanovanj)
K = 0,15 za pomožne kmetijske gospodarske objekte (lope,
kozolci, silosi) in odprte rekreacijske površine (igrišča).
Končnemu znesku komunalnega prispevka se prišteje cena priključka na komunalne vode kot izhaja iz tabele št. 1, ki je sestavni del tega odloka.«
5. člen
Spremeni se 8. člen tako, da se glasi:
»Sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča ne zajema stroškov izvedbe priključkov za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.«
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2009.
Št. 007-1/2008
Litija, dne 23. oktobra 2008
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.