Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4495. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice«, stran 13894.

Na podlagi 9. in 11. člena Zakona o visokem šolstvu (ZVis, Uradni list RS, št. 67/93 in spr.), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spr.), Sklepa Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije št. 1/23-2006, z dne 4. 10. 2006 in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 21. seji dne 23. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (Uradni list RS, št. 106/06 in spr.), se tretji odstavek 2. člena odloka spremeni: »Sedež zavoda je Spodnji Plavž 3, Jesenice«.
2. člen
V tretji odstavku 4. člena se za besedo »programa« vrine besedna zveza »prve stopnje«.
V 4. členu se doda četrti odstavek: »Poleg tega visokošolski zavod razvija nove programe prve stopnje na področju zdravstva in v skladu s 34. členom Zakona o visokem šolstvu izvaja programe druge stopnje na področju zdravstvene nege in zdravstva.«
3. člen
Spremeni se 6. člen odloka, in sicer:
»Dejavnost zavoda je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
58.110   Izdajanje knjig
58.130   Izdajanje časopisov
58.140   Izdajanje revij in periodike
58.190   Drugo založništvo
58.1    Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo
58.110   Izdajanje knjig
58.130   Izdajanje časopisov
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
58.190   Drugo založništvo
47.621   Trgovina drobno v specializiranih prodajalnah s
      papirjem in pisalnimi potrebščinami
56.102   Okrepčevalnice in podobni obrati
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
77.330   Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav
      v najem in zakup
77.390   Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
      sredstev v najem in zakup
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120   Obratovanje spletnih portalov
63.1    Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti;
      obratovanje spletnih portalov
63.12    Obratovanje spletnih portalov
72.1    Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      naravoslovja in tehnologije
72.190   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      naravoslovja in tehnologije
72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja
73.1    Oglaševanje
74.300   Prevajanje in tolmačenje
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.110   Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.9    Druge spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.422   Visokošolsko izobraževanje
85.5    Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
      usposabljanje
85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje
94.120   Dejavnost strokovnih združenj
94.9    Dejavnost drugih članskih organizacij
91.011   Dejavnost knjižnic
93.190   Druge športne dejavnosti«.
4. člen
V ostalem ostane besedilo odloka nespremenjeno.
5. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2008
Jesenice, dne 23. oktobra 2008
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.