Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

Ob-9112/08 , Stran 3688
1. Predmet prodaje so sledeče nepremičnine: a) stavbno zemljišče s parc. št. 1505/2 – katastrska kultura – njiva 203 m2, vl. št. 1264 k.o. Piran, izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 41,228,00 EUR; b) stavbno zemljišče s parc. št. 2995/83 – katastrska kultura – njiva 355 m2, vl. št. 39 k.o. Sečovlje, izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 39.034,00 EUR; c) stavbno zemljišče s parc. št. 74/11 – katastrska kultura – njiva 228 m2, vl. št. 1029 k.o. Piran, izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 34.640,00 EUR; d) stavbno zemljišče, in sicer del nepremičnine s parc. št. 1303 k.o. Sečovlje, in sicer del, ki je po kat. kulturi dvorišče 225 m2 in gospodarsko poslopje 34 m2 (skupaj torej 259 m2 stavbnega zemljišča), vl. št. 232 k.o. Sečovlje, izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 43.967,00 EUR; Predmet prodaje ni del parc. št. 1303 k.o. Sečovlje v izmeri 44 m2, kjer se v naravi nahaja stanovanjska stavba in je bila že prodana po določilih Stanovanjskega zakona. Predmet prodaje tudi ni gospodarsko poslopje, temveč le zemljišče pod tem poslopjem. e) stavbno zemljišče s parc. št. 1913/2, dvorišče 257 m2 in stavbišče 38 m2, vl. št. 1816 k. o. Sečovlje, izhodiščna (najnižja) vrednost predmeta prodaje je 40.835,23 EUR; f) solastniški delež Občine Piran do 7/12 od celote na sledečih nepremičninah: parc. št. 3275 k.o. Portorož, po kat. kulturi stanovanjska stavba v izmeri 58 m2, dvorišče v izmeri 176 m2 in stanovanjska stavba v izmeri 30 m2; parc. št. 3276/2 k.o. Portorož po kat. kulturi ekstenzivni sadovnjak izmere 17 m2 in parc. št. 3276 k.o. Portorož po kat. kulturi vinograd izmere 359 m2. V naravi gre za stanovanjsko stavbo z naslovom Strunjan 59, Portorož, neto bivalne površine 117,78 m2 s pripadajočim zemljiščem, izhodiščna cena za solastniški delež Občine Piran do 7/12 od celote znaša 106.686,89 EUR; g) stavbno zemljišče parc. št. 994/10, k.o. Sečovlje, sadovnjak 295 m2, vl. št. 2161, k.o. Sečovlje, izhodiščna (najnižja) vrednost 33.046,03 EUR. V izhodiščno vrednost ni vključen 20% DDV (v primeru nezazidanega stavbnega zemljišča) oziroma 2% davek na promet nepremičnin (v primeru pozidanega stavbnega zemljišča). Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo zemljišča in v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. 2. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Stavbno zemljišče, ki je predmet javnega zbiranja ponudb navedeno v 1. točki pod črko a, b, c in d, je že v posesti fizičnih oseb in služi kot funkcionalna celota k lastniški hiši fizičnih oseb. Na nepremičnini pod zap. št. 1.f) ima solastnik skladno z določili Stvarnopravnega zakonika predkupno pravico. Nepremičnina pod zap. št. 1.e) nima urejenega dostopa. Nepremičnina pod zap. št. 1.g) je obremenjena s stvarno služnostjo in zakupno pravico, za kateri pravici pa lastnik jamči, da bosta pred sklenitvijo prodajne pogodbe izbrisani iz zemljiške knjige. 3. Pogoji sodelovanja: a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra. b) Kolikor se ponudbo poda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo overjeno pri notarju. c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti predmeta prodaje, ki se vplača na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran št. 01290-0100005871, odprt pri Upravi za javna plačila, Urad Koper ter k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. d) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino: – ime in priimek oziroma firmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika; – navedbo davčne in EMŠO številke (pri fizičnih osebah) oziroma matične številke (pri pravnih osebah); – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe; – ponujeno ceno (ki ne sme biti manjša od izhodiščne cene); – izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca. K ponudbi je potrebno priložiti: – dokazilo o državljanstvu oziroma sedežu pravne osebe (izpis iz sodnega registra); – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – potrdilo o plačilu varščine. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 24. 11. 2008 do 12. ure, na naslov Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran, pod oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«, ne glede na datum poštnega žiga. Ponudba veže ponudnika 2 meseca po oddaji ponudbe. 4. Nepravočasne in nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo obravnavala Komisija za nepremičnine v lasti Občine Piran. 5. Odpiranje ponudb bo dne 24. 11. 2008 ob 14. uri. Odpiranje ponudb ni javno. 6. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. 7. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom je izključena. Župan Občine Piran lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe. 8. Če je med prejetimi ponudbami več ponudb, lahko komisija pozove ponudnike k oddaji nove ponudbe ali opravi s ponudniki dodatna pogajanja z namenom dosega čim višje kupnine. 9. Izbrani najugodnejši ponudnik mora kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove, se šteje, da je od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist Občine Piran. Kupec mora plačati kupnino v roku, ki bo določen v pogodbi (8 dni). Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodba. Kolikor kupec kupnine ne plača v roku, se pogodba šteje za razdrto, prodajalec pa zadrži vplačano varščino. 10. Prodajna pogodba vsebuje odkupno pravico in služnostno pravico v korist Občine Piran za potrebe izgradnje objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture. Prodajna pogodba za predmet 1.a) vsebuje določilo, da mora kupec v roku 2 let legalizirati poseg na nepremičnini. 11. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje na sedežu Javnega podjetja Okolje Piran d.o.o., Arze 1b, Piran, Miloška Raktelj, tel. 05/617-50-33 ali na sedežu Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran, Kristina Ivančič, tel. 05/671-03-51.