Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4517. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna, stran 13927.

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1 in 70/08) ter 16. in 95. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 15. seji dne 29. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe, oblike njihovega izvajanja, vire financiranja ter objekte za njihovo izvajanje na območju Občine Postojna (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Z javnimi službami se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja občina zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
3. člen
Občina z enim ali več odloki podrobneje uredi način izvajanja posamezne ali več gospodarskih javnih služb oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah.
II. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
5. člen
Gospodarske javne službe so obvezne in izbirne.
Obvezne gospodarske javne službe so določene z zakonom, izbirne pa so predpisane s tem odlokom.
6. člen
Na območju občine se kot obvezne gospodarske javne službe, ki jih samostojno, neposredno in obvezno zagotavlja občina, opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
5. urejanje in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin,
7. vzdrževanje občinskih javnih cest,
8. urejanje in vzdrževanje pokopališč ter oddajanje prostorov za grobove v najem,
9. gasilska služba oziroma služba požarne varnosti.
7. člen
Na območju občine so izbirne naslednje dejavnosti:
1. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic, parkirišč in javnih sanitarij,
2. urejanje in upravljanje sejmišč,
3. nameščanje in ravnanje z reklamami, plakati in transparenti ter postavljanje reklamnih objektov,
4. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin,
5. oskrba s plinom in nadzor hišnih javnih naprav.
Občinski svet lahko določi, da se kot izbirne gospodarske javne službe izvajajo tudi druge dejavnosti.
8. člen
Gospodarske javne službe iz 6. in 7. člena tega odloka se izvajajo na celotnem območju občine, če z odlokom iz 3. člena tega odloka za posamezno gospodarsko javno službo ni določeno drugače.
9. člen
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi gospodarskimi javnimi službami je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan odlok, ne določata drugače.
III. OBJEKTI IN NAPRAVE ZA IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
10. člen
Infrastrukturni objekti in naprave s pripadajočimi zemljišči, potrebni za izvajanje gospodarskih javnih služb, v občini so:
– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo,
– objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
– objekti in naprave za odstranjevanje komunalnih odpadkov,
– pokopališki objekti in naprave,
– tržnice in javna parkirišča,
– javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča,
– omrežje in naprave javne razsvetljave,
– omrežje in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi,
– objekti in naprave za odvajanje meteornih voda iz javnih površin,
– hodniki, pešpoti, dovozne poti, ulice, trgi, ceste in druge javne površine v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste.
11. člen
Z odloki iz 3. člena tega odloka se podrobneje opredelijo objekti in naprave, namenjeni za izvajanje gospodarskih javnih služb, določijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in način rabe objektov in naprav ter druga vprašanja povezana z navedenimi objekti in napravami.
12. člen
Z uporabo objektov in naprav, namenjenih za izvajanje gospodarskih javnih služb ali s pogoji za njihovo rabo, se ne sme omejevati osnovnega namena objekta ali naprave, razen če s tem soglaša občinski svet.
13. člen
Z objekti in napravami, namenjenimi za izvajanje gospodarskih javnih služb, upravljajo izvajalci javnih služb.
IV. OBLIKE IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
14. člen
Gospodarske javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo pristojna ministrstva.
Kadar standardi in normativi za izvajanje gospodarskih javnih služb niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z odloki iz 3. člena tega odloka.
15. člen
Občina zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb v naslednjih oblikah:
a) v režijskem obratu,
b) v javnem gospodarskem zavodu,
c) v javnem podjetju in
č) z dajanjem koncesij.
16. člen
Obliko izvajanja posamezne dejavnosti iz 6. in 7. člena tega odloka, določi občina z aktom o načinu in pogojih izvajanja posamezne gospodarske javne službe, koncesijskim aktom ali drugim predpisom.
Pri pripravi predpisov iz prejšnjega odstavka tega člena mora občina upoštevati določbe zakona o gospodarskih javnih službah in druge predpise, ki urejajo gospodarske javne službe.
V. UPRAVNE, STROKOVNO TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
17. člen
Upravne, strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb opravlja pristojni občinski organ v skladu s pristojnostmi, ki so določene s predpisom o organizaciji in delu občinske uprave.
Te naloge se nanašajo na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb,
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov,
– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb,
– financiranje gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če to ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če to ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce gospodarskih javnih služb.
18. člen
Občina lahko v skladu z zakonom prenese na izvajalca gospodarske javne službe kot javno pooblastilo določene strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge, povezane z infrastrukturnimi objekti in napravami, namenjenimi za izvajanje gospodarskih javnih služb.
VI. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
19. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
a) s ceno storitev ali proizvoda,
b) iz proračunskih sredstev in
c) iz drugih virov, ki so določeni z zakonom ali tem odlokom.
20. člen
Proizvodi in storitve gospodarskih javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.
Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku, ki ga predpisuje zakon ali občinski odlok v skladu z zakonom.
Predlog cene posameznega proizvoda ali storitve izdela izvajalec, ki ga s potrebno dokumentacijo predloži pristojnemu organu občine.
Izhodišča za določanje cen so predpisani normativi in standardi, kolektivne pogodbe ter drugi izvršilni predpisi.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin ter vrednosti njihove uporabe.
Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subvencij. Tudi subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin.
21. člen
Iz proračunskih sredstev se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi, katerih uporaba ni izmerljiva ali je to povezano z nesorazmerno velikimi stroški. V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije iz prejšnjega člena tega odloka.
22. člen
Občina lahko za financiranje in razvoj lokalnih gospodarskih javnih služb predpiše občinsko takso v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe.
Infrastrukturni objekti gospodarskih javnih služb se lahko financirajo tudi iz sredstev, dobljenih s kratkoročnimi in dolgoročnimi krediti.
VII. VARSTVO UPORABNIKOV
23. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin občinski svet imenuje Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka.
24. člen
Sestavo, delovno področje ter podrobnejše pristojnosti in pravice sveta določi akt o njegovi ustanovitvi, s katerim se določi tudi organ, ki opravlja zanj strokovno-tehnična opravila.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, se uporabljajo določbe drugih predpisov, če ti niso v nasprotju z zakonom in tem odlokom.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 27/96, 51/97, 37/98 in 96/99).
27. člen
Občina Postojna določi oblike izvajanja posameznih dejavnosti iz 6. in 7. člena tega odloka v enem letu od dneva njegove uveljavitve.
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2008
Postojna, dne 29. oktobra 2008
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.