Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4520. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijsko-obrtne cone v Postojni, stran 13930.

Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 15. seji dne 29. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijsko-obrtne cone v Postojni
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu industrijsko-obrtne cone v Postojni (Uradne objave, št. 15/70) (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve ZN), ki jih je izdelal URBI d.o.o. Oblikovanje prostora iz Ljubljane pod številko 8002, marca 2008.
2. člen
(vsebina odloka)
Spremembe in dopolnitve ZN iz 1. člena tega odloka določajo mejo območja urejanja, funkcijo območja, arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom, načrt parcelacije in zakoličbe, etapnost izvedbe prostorske ureditve, tolerance in nadzor nad izvajanjem odloka.
3. člen
(vsebina sprememb in dopolnitev ZN)
Spremembe in dopolnitve ZN iz 1. člena tega odloka vsebujejo:
1. Besedilo:
– odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijsko-obrtne cone v Postojni.
2. Grafični del:
– izsek iz grafičnega dela zazidalnega       M 1:1.000,
načrta
– katastrski načrt                 M 1:1.000,
– geodetski načrt                  M 1:500,
– ureditvena situacija                M 1:500,
– zasnova komunalne in energetske          M 1:500,
infrastrukture
– zasnova prometnih ureditev             M 1:500,
– načrt parcelacije in zakoličbe           M 1:500,
– vplivno območje v času gradnje          M 1:1.000,
– vplivno območje v času uporabe          M 1:1.000.
3. Priloge občinskega lokacijskega načrta:
– izvleček iz prostorskega plana,
– obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev ZN,
– strokovne podlage na katerih temeljijo rešitve,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN,
– spis postopka priprave in sprejema sprememb in dopolnitev ZN.
4. člen
(spremembe in dopolnitve ZN)
V Odloku o zazidalnem načrtu industrijsko-obrtne cone v Postojni (Uradne objave, št. 15/70) se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
2.a člen
1. Ureditveno območje
1.1 Obseg ureditvenega območja
Območje sprememb in dopolnitev ZN obsega severovzhodni del zemljišč cone A, enote 8 med Reško cesto in Titovo cesto ter proizvodnim objektom LIV kolesa.
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN obsega zemljišča z naslednjimi parc. št. v k.o. Zalog: 1235/1 – del, 1238/1 – del, 1235/25 – del, 393/9, 393/13, 393/30 – del, 393/37 – del, 393/29 – del.
1.2 Funkcija ureditvenega območja
Ureditveno območje je namenjeno za trgovino ter upravno in skladiščno dejavnost s pripadajočimi zunanjimi in prometnimi ureditvami.
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1 Lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo objekta
(1) Tlorisne dimenzije objekta so 54,15 x 26,05 m + 15,14 x 8,79 m. Na zahodni strani je dopustno povečanje objekta za do 11,50 x 26,05 m. Na jugovzhodni strani objekta je dostavna klančina tlorisnih dimenzij 24,78 x 8,44 m in prostor za komunalne odpadke tlorisnih dimenzij 5,00 x 1,45 m.
(2) Objekt je pritličen.
(3) Višinski gabariti:
– višina urejenega terena pred vhodom je na 533,90 m, višina gotovih tal pritličja objekta je na 534,05 m,
– venec strehe je 5,50 m nad koto pritličja.
(4) Vhod je na severovzhodni strani objekta, servisni vhod je na južni strani objekta.
(5) Oblikovanje:
– fasada: betonski montažni elementi svetle barve in steklo, oblikovana v skladu z oblikovanjem trgovskih objektov investitorja. Na vogalu nad vhodom je konzolni nadstrešek širine 3,40 m,
– streha je ravna z minimalnim naklonom.
2.2 Rušitve
(1) Spremembe in dopolnitve ZN določajo odstranitev obstoječih objektov na parc. št. 393/13, 393/9 k.o. Zalog.
(2) Vsa rušitvena dela in začasno deponiranje gradbenih odpadkov je potrebno izvajati v skladu z določili pravnih aktov za tovrstna dela.
(3) Odpadni gradbeni material rušitvenih del in izkopov, ki ga ni možno uporabiti za izravnavo terena, je treba odložiti na ustrezno urejenih deponijah.
(4) Komunalni, energetski in telekomunikacijski vodi, ki ne bodo v funkciji se prekinejo in odstranijo v skladu z določili za tovrstna dela.
2.3 Zunanje ureditve
(1) Vse prometne, parkirne in manipulativne površine so asfaltirane, obrobljene z dvignjenimi robniki in odvodnjavane v ponikovalnice preko peskolova in lovilca olj.
(2) Peš površine, dostopi, prehodi in vhodi v objekt morajo biti brez arhitekturnih ovir.
(3) Vse proste površine se uredijo kot zelenice, zasajene z avtohtonim listnatim drevjem in grmičevjem. Zasaditev ne sme ovirati preglednosti na državni cesti in na priključku. Zasaditev in izbor drevesnih vrst ob državnih cestah mora biti izvedena tako, da njihov koreninski sistemi tudi ob največji razraščenosti ne ogrožajo varnosti na državni cesti in stabilnosti ceste. Odmik prve linije dreves od zunanjega roba vozišča državne ceste mora biti takšen, da krošnje dreves, tudi ob največji razraščenosti ne segajo v prosti profil državne ceste.
(4) V varovalnem pasu kanalizacije 5,00 m od njene osi ni dovoljena saditev drevesnih vrst, ki razširjajo koreninski sistem v globino in širino.
(5) Predvidene ureditve ne smejo ovirati odtekanja padavinske vode z državnih cest.
(6) Preko ureditvenega območja poteka zaščitna ograja območja za proizvodnjo, ki se prestavi na zahodni in južni rob predvidenega posega.
(7) Na zelenici ob Reški cesti je predviden totem investitorja, ki ne sme ovirati preglednosti na državno cesto.
2.4 Pomožni objekti
V ureditvenem območju je dopustna postavitev enostavnih objektov, ki ne ovirajo preglednosti na državnih cestah in niso problematične z vidika varstva okolja: urbana oprema (luči, klopi, koši za smeti), otroška igrala, manjše nadstrešnice in vrtne ute, ekološki otok, zbiralnice za kapnico, dodaten rezervoar za plin, manjše obvestilne in usmerjevalne table, manjši razstavni panoji, skulpture, vodnjaki in vodometi. Ni dopustno postavljanje velikih reklamnih panojev in ograj.
3. Zasnova prometnih ureditev
3.1 Zasnova prometnih ureditev
(1) Območje urejanja se prometno napaja z Reške ceste (G1-6/0338 Postojna–Ilirska Bistrica) po skupnem priključku, ki omogoča urgentni dovoz do območja za proizvodnjo na jugu in s Titove ceste (R2-409 Postojna–Razdrto). Urgentni dostop je zavarovan z zapornico ali vrati.
(2) Na priključkih na državni cesti mora biti vsa predpisana vertikalna in horizontalna prometna signalizacija in prometna oprema.
(3) Za mirujoči promet je predvidenih 105 parkirnih mest od tega je 5 parkirnih mest rezerviranih za funkcionalno ovirane.
(4) Peš dostopi so z obstoječih peš površin ob Reški cesti in Titovi cesti.
3.2 Prometne ureditve izven območja urejanja
(1) Avtobusno postajališče na Titovi cesti se prestavi proti zahodu.
(2) Na priključek na Reško cesto se priključuje parkirišče na južni strani območja urejanja.
4. Zasnova projektnih rešitev energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture
4.1 Skupne določbe
(1) Objekt se mora priključiti na javna omrežja za oskrbo z vodo, odvajanje odpadnih vod, oskrbo z električno energijo ter na telekomunikacijsko omrežje.
(2) Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov in naprav mora potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljalcev. Tehnični elementi, vzporedni poteki in križanja morajo biti v skladu s tehničnimi normativi in standardi.
4.2 Zasnova projektnih rešitev
(1) Vodovod:
– preko obravnavanega območja poteka javni vodovod, ki se prestavi ob Reško cesto in Titovo cesto. Prečkanje Titove ceste je v zaščitni cevi,
– oskrba objekta z vodo je iz obstoječega vodovoda na jugovzhodni strani objekta,
– obnovi se vodovod od jaška na jugovzhodni strani predvidenega objekta do hidranta ob Reški cesti,
– obstoječi vodovod na južni strani objekta se ohrani. Na jugozahodni strani objekta se izvede nadzemni hidrant, dopustna je prestavitev obstoječega hidranta ob Reški cesti.
(2) Kanalizacija:
– preko obravnavanega območja poteka mešana interna kanalizacija, ki se prestavi izven gabarita objekta,
– kanalizacija je načrtovana v ločenem sistemu,
– odpadne komunalne vode iz objekta so speljane v prestavljen kanal na vzhodni strani objekta,
– padavinske vode, ki odtekajo s strešnih površin objekta se odvajajo v ponikovalnice (ponikovalni jarki ali ponikovalni drenažni cevovod),
– padavinske vode, ki odtekajo z utrjenih, prometnih, manipulativnih in parkirnih površin se odvajajo v ponikovalnico preko peskolova in lovilca olj. Zagotovljeno mora biti redno vzdrževanje lovilca olj,
– kanalizacija odpadnih komunalnih voda mora biti vodotesna in odporna proti mehanskim, kemijskim in drugim vplivom.
(3) Elektrika:
– objekt se napaja z električno energijo iz transformatorske postaje (TP) Transavto po zemeljskem kablu. Mesto priključka je obstoječ NN električni kabel na zahodni strani servisnega objekta. Prečkanje cestnega sveta Titove ceste je v zaščitni cevi, najmanjša globina vrha zaščitne cevi je 1,20 m,
– interne prometne, manipulativne in parkirne površine bodo razsvetljene z interno razsvetljavo.
(4) Ogrevanje:
– ogrevanje objekta je na plin iz malega rezervoarja za plin, vkopanega v teren. Dopustna je možnost še za druge, alternativne načine ogrevanja.
(5) Telekomunikacije:
– preko obravnavanega območja potekajo telekomunikacijski vodi, ki se zaščitijo oziroma prestavijo izven gabarita objekta,
– objekt je priključen na telekomunikacijsko omrežje v jašku na vzhodni strani območja.
(6) Odstranjevanje komunalnih odpadkov:
– pod nadstreškom na južni strani objekta je prostor za postavitev posod za komunalne odpadke. Prostor je dostopen za specialna komunalna vozila. Zagotovljeno mora biti ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.
5. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
5.1 Varstvo tal
Pri rušitvah in gradnji objekta se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, ter materiali, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. Pri rušitvah ter na transportnih, gradbenih površinah in deponijah odpadnih gradbenih materialov in ruševin se preprečijo emisije prahu z vlaženjem. S teh površin je potrebno preprečiti odtekanje vode v tla. Predvideti je potrebno ukrepe za varno ravnanje, odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive in nevarne snovi.
5.2 Varstvo voda
(1) Pri rušitvenih delih, gradnji in uporabi objekta je potrebno predvideti in izvesti vse ukrepe za zaščito podzemne vode.
(2) Na gradbišču morajo biti zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi in taka organizacija, da bo preprečeno onesnaževanje podzemnih voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod predvideti in zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča, pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izlitja v okolje.
(3) Vse prometne, manipulativne in parkirne površine morajo biti asfaltirane ali betonirane in obrobljene z dvignjenimi robniki.
(4) Odpadna komunalna in padavinska kanalizacija mora biti vodotesna, vključno z jaški, peskolovi in lovilci olj ter priključki na javno kanalizacijsko omrežje.
5.3 Varstvo pred hrupom
(1) Ureditveno območje uvrščamo v IV. območje varstva pred hrupom, ki dopušča mejne vrednosti 65 dBA za noč in 75 dBA za dan. V primeru prekoračitve navedenih vrednosti je treba izvesti ustrezne ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu.
(2) Ukrepi za varovanje pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi, ki urejajo hrup v okolju.
(3) Vse naprave, ki so lahko vir hrupa morajo imeti ustrezne certifikate.
5.4 Varstvo zraka
Pri rušitvah, gradnji objekta in infrastrukture, urejanju zunanjih površin ter pri uporabi objekta je treba upoštevati predpise, ki urejajo emisijske norme za varstvo zraka. Potrebno je vlaženje sipkih materialov, ruševin in nezaščitenih površin ter čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne površine. Pri transportu po javnih prometnih površinah je potrebno prekrivanje sipkih tovorov.
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
6.1 Varstvo pred požarom
(1) Objekt je zasnovan tako, da bo možen hiter in varen umik na prosto iz kateregakoli mesta v objektu.
(2) Odmik objekta od obstoječih objektov min. 9,00 m.
(3) Priključek na državno cesto omogoča neposreden dostop za intervencijska vozila in gasilce. Delovne površine za intervencijska vozila so na interni skupni cesti ter na platoju pred objektom.
(4) Gašenje požarov je iz hidrantov na javnem in internem vodovodnem omrežju.
(5) Na zelenicah in utrjenih površinah ob objektu so površine za evakuacijo.
(6) Pri načrtovanju ukrepov varstva pred požarom in pri graditvi objekta morajo biti upoštevani zakonski in podzakonski akti s tega področja.
7. Vplivno območje med gradnjo in uporabo objekta
Vplivno območje v času med gradnjo in uporabo objekta obsega ureditveno območje in priključka na Titovo in Reško cesto.
8. Načrt parcelacije in zakoličbe
Načrt parcelacije in zakoličbe je prikazan v grafični prilogi.
9. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
(1) Sprememba in dopolnitev ZN se bo izvedla v eni etapi.
(2) Do pričetka izvajanja posegov, ki so opredeljeni s tem odlokom, se na ureditvenem območju iz 4. in 5. člena odloka, ohranja sedanja namembnost prostora.
10. Tolerance
(1) Pri realizaciji sprememb in dopolnitev ZN so dopustna odstopanja od rešitev, določenih s tem odlokom le v primeru, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ter pri projektiranju objektov in ureditev, poiščejo rešitve, ki so primernejše z gradbeno tehničnega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(2) Odstopanja tlorisnih gabaritov objekta so lahko do ±1,0 m, odstopanja višinskega gabarita so lahko do ±0,5 m.
(3) Odstopanja višinskih kot urejenega terena in pritličja objekta so ±1,0 m.
(4) Dopustne so spremembe prometnih ureditev in števila parkirnih mest ob objektu, če so utemeljene s prometnotehničnimi in okoljevarstvenimi zahtevami.
(5) Dopustne so spremembe poteka komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov, naprav in priključkov, zaradi ustreznejših rešitev. Medsebojni odmiki in križanja morajo biti v skladu s tehničnimi normativi in standardi.
11. Obveznosti investitorjev in izvajalcev
Investitorji in izvajalci so dolžni:
– zgraditi prometno in komunalno infrastrukturo sočasno z izgradnjo objekta in zunanjih ureditev,
– urediti pripadajoče zelene površine sočasno z dograditvijo objekta,
– predvideti in izvesti vse ukrepe za varstvo okolja,
– predvideti in izvesti vse ukrepe, da izvajanje sprememb in dopolnitev ZN ne bo škodljivo vplivalo na sosednja zemljišča, prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter na poslabšanje bivalnih in delovnih razmer v okolici,
– po potrebi izvesti protihrupno zaščito, zaščito proti tresljajem, izpušnim plinom, svetlobnemu onesnaževanju in ostalim dejavnikom prometa,
– skleniti z Občino Postojna urbanistično pogodbo.«
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o zazidalnem načrtu industrijsko-obrtne cone v Postojni (Uradne objave, št. 15/70) v delu, ki se nanaša na severovzhodni del zemljišč cone A, enote 8 med Reško in Titovo cesto ter proizvodnim objektom LIV kolesa.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
7. člen
Akt je na vpogled na Občini Postojna, pri občinski službi za urejanje prostora.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-8/2008-31
Postojna, dne 29. oktobra 2008
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.