Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

Št. 430-104/2008/2 Ob-9053/08 , Stran 3656
1. Podatki o proračunskem porabniku: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa za dodeljevanje spodbud za industrijske raziskave v okviru iniciative Eureka (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so potrjeni na zasedanjih programa Eureka s strani skupine Visokih predstavnikov programa Eureka. 3. Pogoji sodelovanja Prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodnega razpisa. Slovenski prijavitelj mora poleg splošnih pogojev mednarodnega razpisa izpolnjevati tudi nacionalne pogoje, ki so podrobneje opisani v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletnih straneh ministrstva, na nalsovu: www.mvzt.gov.si. V primeru, ko je projekt zavrnjen, sme prijavitelj ta-isti projekt (z isto vsebino, partnerji in cilji) ponovno vložiti šele v naslednjem koledarskem letu. Prejemnik je po končani raziskovalno-razvojni aktivnosti in zaključenem projektu tehnološkega razvoja dolžan sodelovati v ekonomski evalvaciji, posredovati pa mora tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njih zahteval član komisije. Za velika podjetja je določena obveznost dokazovanja spodbujevalnega učinka. Kadar se velika podjetja prijavijo za državno pomoč, morajo v vlogi na javni razpis s podatki dokazati, da jih bo načrtovana pomoč spodbudila, da izvajajo raziskav, ki jih sicer ne bi. Spodbujevalni učinek podjetja dokazujejo z merljivimi dejavniki kot so povečanje vlaganj v raziskovalno razvojne dejavnosti, razširitev raziskovalno razvojne dejavnosti na novo področje, povečanje števila zaposlenih za raziskovalno razvojne dejavnosti ali povečanje deleža vlaganj v raziskovalno razvojno dejavnost v celotnem prometu podjetja. 4. Okvirna višina sredstev Za nacionalno sofinanciranje projektov Eureka je na proračunski postavki 5687, konto 4102 in 4133, v letu 2009 predvidenih 1.500.000,00 EUR. Končna višina sredstev za ostala leta, ko projekt poteka, je okvirno 1.500.000,00 EUR letno, bo pa bo odvisna od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvideni v prihajajočih proračunih. Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar največ do višine 75.000,00 EUR na leto za projekt. V primeru, da v enem projektu sodeluje več slovenskih prijaviteljev, se znesek 75.000,00 EUR porazdeli med slovenske prijavitelje glede na njihov medsebojni delež v projektu. Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in varstvo podatkov. 5. Obdobje porabe sredstev: obdobje za porabo sredstev so leta 2009, 2010, 2011 in 2012 oziroma do leta časa trajanja projekta, ki ga je prijavitelj navedel vlogi kot datum zaključka projekta. 6. Postopek razpisa 6.1 Način prijave in razpisni roki Slovenski prijavitelj pri projektu lahko sodeluje kot koordinator ali kot partner. Predvidoma bodo roki za oddajo vlog na javni razpis v letu 2009: 2. februar, 4. maj in 7. september 2009, do 12. ure. Datumi se navezujejo na posamezna uradna zasedanja Visokih predstavnikov Eureke. Datume mednarodnih zasedanj in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva (www.mvzt.gov.si), na uradni spletni strani programa Eureka (www.eurekanetwork.org) ali vam jih posreduje nacionalna kontaktna oseba (NPC). Vsak slovenski prijavitelj (koordinator ali samo partner v projektu) se mora sam prijaviti na ta javni razpis. Prijavo mora v skladu z navodili iz Razpisne dokumentacije dostaviti v zapečatenem ovitku na naslov Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, na dan objavljenega datuma za oddajo vlog do 12. ure, ne glede na način dostave. Na zapečatenem ovitku mora biti označeno »Ne odpiraj – vloga na javni razpis EUREKA«. 6.2 Odpiranje vlog Odpiranje prispelih vlog za ta javni razpis je javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, in sicer naslednji dan, ki bo predviden kot zadnji rok za prispetje vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva (www.mvzt.gov.si) ali vam jih posreduje nacionalna kontaktna oseba (NPC). Na odpiranju strokovna komisija ministrstva preveri pravočasnost, pravilno označenost prispelih vlog, popolnost vlog ter izpolnjevanje nacionalnih pogojev prijaviteljev. Vloge, ki niso prispele pravočasno in niso pravilno označene, se zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo nacionalnih pogojev pa se zavrne. Strokovna komisija opravi pregled vlog in v primeru, da je posamezna vloga nepopolna, pozove prijavitelja k dopolnitvi. Tudi vloge prijaviteljev, ki so bili pozvani k dopolnitvi in se na poziv niso pravočasno odzvali, se zavrže. 6.3 Ocenjevanje, merila in izbira Ocenjuje se tako vloge, ki so bile poslane zaradi sofinanciranja kakor tudi vloge, v katerih prijavitelj ne želi sofinanciranja in želi samo sodelovanje v projektu. Ne glede na to, za kaj se prijavitelj prijavi, mora izpolnjevati vse pogoje razpisa. Vsako prispelo vlogo, kateri je bila ugotovljena popolnost, ocenita na podlagi ocenjevalnega lista ločeno dva člana strokovne komisije. Ocene na ocenjevalnih listih morajo biti utemeljene s komentarjem ali izračunane na podlagi formule, če je ta pri posameznem merilu navedena v razpisni dokumentaciji. Ocenjevalec podpiše ocenjevalni list. Kolikor se ocena razlikuje za več kot 20 odstotkov vlogo oceni še dodatni ocenjevalec, ki je praviloma član komisije. Če ni član komisije, se ga imenuje v dodatku k tem sklepu. Končna ocena se oblikuje na osnovi povprečja dveh ocen, oziroma v primeru tretje ocene se ocena oblikuje na osnovi povprečja najbližjih dveh ocen. Prispele vloge, ki bodo ustrezale mednarodnim pogojem programa Eureka in pravilom tega javnega razpisa bodo dane v ocenjevanje strokovni komisiji, ki ocenjuje v skladu s predpisano Eureka ocenjevalno metodologijo po spodnjih merilih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Meja, nad katero velja vloga za pozitivno ocenjeno, je 140 točk ali več. Taka vloga se v primeru potrditve projekta na zasedanju Visokih predstavnikov Eureka sofinancira s strani ministrstva. V primeru, da projekt ni potrjen na planiranem zasedanju in je potrjen na enem od kasnejših zasedanj, ker tuji partner še ni dobil potrditve projekta, lahko slovenski prijavitelj zaprosi za časovno podaljšanje roka trajanja projekta za obdobje zamude potrditve projekta. Obdobje, ki mine od v vlogi zapisanega začetka projekta do kasnejšega dneva potrditve projekta na zasedanju Visokih predstavnikov Eureke, ne more biti sofinancirano. 6.4 Upravičeni stroški Upravičeni stroški, v skladu s Programom za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje 2007–2012, z dne 3. 4. 2008, so stroški za izvajanje raziskovalno-razvojne dejavnosti projekta, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav, v višini do 50% za mala, srednja in velika podjetja ter raziskovalno razvojne organizacije v vrednosti upravičenih stroškov za raziskovalne-razvojne aktivnosti, in sicer: – stroški osebja (raziskovalci, razvojniki, tehniki), – stroški instrumentov in opreme, – stroški stavb in zemljišča, – stroški pogodbenih raziskav, tehnično znanje in patenti ne smejo presegati 30% vrednosti vložka posameznega partnerja v projekt, – dodatni režijski stroški, – drugi operativni stroški. 6.5 Izdelava predloga nacionalnega sofinanciranja Višina sofinanciranja za slovenskega partnerja v projektu se določi glede na celotno vrednost projekta in glede na višino njegovega deleža podanega v vlogi, ter glede na število mesecev trajanja projekta. V primeru, da je datum začetka projekta v vlogi pred datumom potrditve na zasedanju Visokih predstavnikov Eureka, se pri izračunu upošteva sorazmerni delež za tekoče leto od prvega v mesecu naprej, ki sledi datumu potrditve projekta, do v vlogi zapisanega dneva zaključka projekta. Sofinancira se projekte v višini do 50% vrednosti slovenskega deleža v posameznem projektu, vendar največ do 75.000,00 EUR letno na projekt. V primeru, da v enem projektu sodeluje več slovenskih prijaviteljev, se znesek 75.000,00 EUR porazdeli med slovenske prijavitelje, glede na njihov medsebojni delež v projektu. Ministrstvo bo začelo s sofinanciranjem najvišje ocenjenega projekta posameznega razpisnega roka navzdol, do porabe razpoložljivih sredstev. V primeru, da bi zaradi velikega števila prijavljenih projektov, projekti ostali brez sofinanciranja, se sredstva za sofinanciranje projektov lahko povečajo v okviru razpoložljivih sredstev na proračunski postavki 5687, ali pa se prijavitelj odloči za samofinanciranje. Dokončno odločitev o potrditvi sofinanciranja slovenskega dela posameznega projekta sprejme ministrica. 7. Obveščanje o izboru Prijavitelji na ta javni razpis bodo o izidih razpisa obveščeni v roku 90 dni od datuma odpiranja vlog. Prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o (ne)izbiri, ki ga na predlog strokovne komisije ministrstva sprejme ministrica, vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči ministrica. 8. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: I. Uvod – Predstavitev in podrobno pojasnitev javnega razpisa II. Navodilo prijaviteljem za izdelavo prijave (Obrazec A – obrazec za prijavo projekta, Obrazec B – prijavni obrazec »Project proposal form«, Obrazec C – obrazec povzetka projekta, Obrazec D – obrazec PDF, Obrazec E – izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji, Obrazec F – vzorčna pogodba) III. Priloge (Priloga 1 – Zahtevek za sofinanciranje, Priloga 2 – Poročilo delu na projektu) IV. Navodilo za izpolnjevanje zahtevka za sofinanciranje V. Ocenjevalni list Razpisna dokumentacija je na voljo v glavni pisarni na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana in na spletni strani www.mvzt.gov.si (Javni razpisi). 9. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, pri nacionalnem projektnem koordinatorju (NPC): Petra Žagar, 01/478-47-56, petra.zagar@gov.si.