Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

Št. 478-46/2008 Ob-9122/08 , Stran 3680
Predmet prodaje Predmet prodaje je dvosobno stanovanje v prvem nadstropju v izmeri 67,70 m2, ležeče v objektu na naslovu Titova 98 na Senovem, stoječem na zemljiščih parc. št. 454/3 – njiva v izmeri 2,39 m2 in travnik v izmeri 3,10 m2 in parc. št. 130.S – stavbišče v izmeri 5,94 m2, vpisanih v zemljiškoknjižnem vložku št. 125 k.o. Dovško. Predmet prodaje ni zaseden z najemnikom in je v lasti Občine Krško. Čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 24. 11. 2008, z začetkom ob 12. uri, v sejni sobi »A« Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško. Izklicna cena Izklicna cena za predmet prodaje znaša 56.700,00 EUR. Pri predmetu prodaje je v ceni vključena tudi solastnina na pripadajočem delu skupnih prostorov v razmerju do vrednosti odkupljenega prostora in solastnina na pripadajočih skupnih delih, napravah in zemljišču s pripadajočo komunalno opremljenostjo ter zunanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti celotnega objekta. Najnižji znesek višanja na javni dražbi je 500,00 EUR. Plačilni pogoji: s kupcem, najugodnejšim dražiteljem predmeta prodaje, bo v roku 15 oziroma 30 dni po zaključku javne dražbe, sklenjena kupoprodajna pogodba s plačilom kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01254-0100008120. Plačilo kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla. Drugi pogoji: – pri javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS in fizične osebe, državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo, – dražitelji morajo predložiti dokazilo o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, – dražitelji morajo do dneva javne dražbe plačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene za predmet prodaje na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01254-0100008120 in se pri plačilu kavcije sklicevati na predmet prodaje (navedba predmeta prodaje in opis predmeta prodaje), – za predmet prodaje bo izbran dražitelj, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno, – če izbran dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana kavcija ostala prodajalcu, – uspelemu dražitelju za predmet prodaje se bo kavcija vštela v kupnino, neuspelim pa bodo kavcije vrnjene brez obresti v 10 dneh po opravljeni javni dražbi, – vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec predmeta prodaje, – nepremičnina je naprodaj po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje, – obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za predmet prodaje, je izključena, – do sklenitve pravnega posla se lahko postopek prodaje kadarkoli ustavi, pri čemer bodo povrnjeni stroški dražitelju v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije, – ogled predmeta prodaje je možen ob predhodni najavi na sedežu Občine Krško, tel. 07/49-81-279 in tel. 07/49-81-291, kjer so na voljo tudi ostale informacije o prodaji pri Jordan Janji in Cvelbar Kastelic Karmen, – kupec bo pridobil lastninsko pravico na predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine.