Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

Št. 478-0026/2008-13 Ob-9069/08 , Stran 3663
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje; sedež upravljavca stanovanja: Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ob Suhi 19, 2392 Ravne na Koroškem. 2. Opis predmeta prodaje: a) stanovanje 1.E, št. 1 v drugi etaži v objektu na naslovu Zgornji kraj 8, 2391 Prevalje, pripisano pri ZKV št. 1313/1 k.o. Farna vas, v izmeri 49,36 m2 – ponudbena cena je 25.099,43 EUR; b) stanovanje 2.E, št. 2 v drugi etaži v objektu na naslovu Zgornji kraj 8, 2391 Prevalje, pripisano pri ZKV št. 1313/2 k.o. Farna vas, v izmeri 50,35 m2 – ponudbena cena 26.905,44 EUR; c) stanovanje 3.E, št. 3 v drugi etaži v objektu na naslovu Zgornji kraj 8, 2391 Prevalje, pripisano pri ZKV št. 1313/3 k.o. Farna vas, v izmeri 53,45 m2 – ponudbena cena 27.594,11 EUR; d) stanovanje 5.E, št. 5 v tretji etaži v objektu na naslovu Zgornji kraj 8, 2391 Prevalje, pripisano pri ZKV št. 1313/5 k.o. Farna vas, v izmeri 54,88 m2 – ponudbena cena 29.359,26 EUR; e) stanovanje 6.E, št. 6 v tretji etaži v objektu na naslovu Zgornji kraj 8, 2391 Prevalje, pripisano pri ZKV št. 1313/6 k.o. Farna vas, v izmeri 55,50 m2 – ponudbena cena 28.713,95 EUR. Opomba: Vsa stanovanja so zasedena z najemniki. Stanovanja se prodajajo posamično. V ponudbeni ceni ni upoštevana vrednost vplačanega rezervnega sklada, ki ga mora kupec prodajalcu poravnati poleg kupnine. Kupec se mora s pogodbo zavezati, da se najemnikom, ki zasedajo predmetna stanovanja, položaj ne sme poslabšati. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja stanovanj. 4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10 odstotkov ponudbene cene posamičnega stanovanja. 5. Ponudbena cena: najnižja ponudbena cena za nepremičnino, ki je predmet javne ponudbe, znaša kot je opredeljeno posamično pri vsakem stanovanju posebej pod točko 2. Opis predmeta prodaje. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo prodajalcu ponudil najvišjo ceno za posamično ponujeno nepremičnino, vendar najmanj v višini ponudbene cene. 6. Čas in naslov za oddajo ponudbe: pisne ponudbe naj ponudniki pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici na naslov Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, s pripisom »Javna ponudba nakup stanovanja v objektu Zgornji kraj 8 (….) – ne odpiraj«, tako, da v oklepaju navedejo številko stanovanja, za katerega dajejo ponudbo. Ponudbe, prispele po pošti ali oddane v tajništvu občine, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do 24. 11. 2008 do 12. ure. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Odpiranje ponudb bo komisijsko dne 25. 11. 2008 ob 9. uri v sejni sobi Občine Prevalje. V primeru, da bosta ponudbo za nakup iste nepremičnine poslala dva ali več ponudnikov s ponujenim istim najvišjim ponudbenim zneskom, se bo med ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje, opravila ustna licitacija. Najmanjši dvig ponudbene cene za predmetno nepremičnino je 500 EUR. Morebitna ustna licitacija bo dne 26. 11. 2008 ob 9. uri na naslovu: Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje – sejna soba. 7. Drugi pogoji: a) Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno. b) Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije. c) Pisna ponudba mora poleg navedbe imena oziroma firme in naslova ponudnika, predmeta ponudbe in ponudbene cene vsebovati še: – potrdilo o vplačani varščini v višini 10% od posamične ponudbene cene na TRR Občine Prevalje št. 01375-0100010242 z navedbo »Plačilo varščine«. Uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem roku, bo vplačana varščina zapadla v korist Občine Prevalje; – fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za pravne osebe star največ 30 dni, odločbo upravnega organa za opravljanje dejavnosti oziroma izpis iz poslovnega registra za s.p., staro največ 30 dni; – davčno številko oziroma ID številko za DDV in telefonsko številko; – izjavo, da je seznanjen in da se strinja s pogoji in navedbami v javni ponudbi; – številko banke in številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne vplačana varščina v primeru neuspele ponudbe; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke). Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni; – potrdilo banke, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p). Tuja pravna oseba mora predložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR); – dokazilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije (dokazilo pristojnega sodišča), ki ni starejše od 30 dni (samo za pravne osebe in s.p.); – notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje v ponudbi, če je oseba zastopnik. d) Ponudbe, ki bodo nižje od ponudbene cene ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake ali višje od ponudbene cene. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ki bo ponudil najvišjo ceno. e) Izbrani ponudnik mora v roku 15 delovnih dni od poziva skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, ter plačati celotno kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. Izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, notarske storitve, vpis v zemljiško knjigo) ter stroške prodajalca v zvezi s ponudbo (strošek cenitve nepremičnine ter strošek objave javne ponudbe). Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Lastništvo preide na kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov ter ob vpisu v zemljiško knjigo. f) Ponudbe bo obravnavala posebna komisija. Vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika, o eventualni javni dražbi pa nemudoma. g) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena oziroma lahko komisija s soglasjem župana, ki jo je imenoval, ustavi začeti postopek. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom. h) Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi. Podrobnejše informacije dobite pri tajniku Občine Prevalje, Stanku Kumpreju, na tel. 02/82-46-114.