Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4506. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2008, stran 13911.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 21. seji dne 23. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2008
1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2008 (Uradni list RS, št. 20/07, 19/08, 44/08) se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     12.451.000
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           9.476.000
70  DAVČNI PRIHODKI               8.753.000
   700 Davki na dohodek in dobiček       7.570.000
   703 Davki na premoženje            819.000
   704 Domači davki na blago in storitve     364.000
71  NEDAVČNI PRIHODKI               723.000
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od     109.000
   premoženja
   711 Takse in pristojbine            10.000
   712 Globe in druge denarne kazni         4.000
   714 Drugi nedavčni prihodki          600.000
72  KAPITALSKI PRIHODKI             1.500.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih        234.000
   sredstev
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in     1.266.000
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                100.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov     100.000
74  TRANSFERNI PRIHODKI             1.375.000
   740 Transferni prihodki iz drugih      1.375.000
   javnofinančnih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)       13.736.572
40  TEKOČI ODHODKI                3.323.870
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     649.300
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     106.150
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve       2.124.260
   403 Plačila domačih obresti           24.160
   409 Rezerve                  420.000
41  TEKOČI TRANSFERI               4.749.052
   410 Subvencije                 125.850
   411 Transferi posameznikom in        2.377.250
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam    532.850
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      1.713.102
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            3.189.808
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    3.189.808
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI           2.472.380
   431 Investicijski transferi pravnim in     561.300
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki
   432 Investicijski transferi         1.911.080
   proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK            –1.284.110
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
   (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
III/1.PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)      –1.286.950
   (I.-7102)-(II.-403-404)
   (Skupaj prihodki brez prihodkov od
   obresti minus skupaj odhodki brez
   plačil obresti)
III/2.TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)        1.403.078
   (70+71)-(40+41)
   (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki
   in tekoči transferi)
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        32.000
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        32.000
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
751  Prodaja kapitalskih deležev           16.000
752  Kupnine iz naslova privatizacije        16.000
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      7.500
   DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      7.500
   DELEŽEV
441  Povečanje kapitalskih deležev in         7.500
   finančnih naložb
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         24.500
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)            1.429.340
50  ZADOLŽEVANJE                 1.429.340
   500 Domače zadolževanje           1.429.340
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)           170.460
55  ODPLAČILA DOLGA                170.460
   550 Odplačila domačega dolga          170.460
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU        –730
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        1.258.880
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)        1.284.110
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN       380.608
   31.12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, določene s predpisanim kontnim načrtom.
O posameznem programu razpolaganja in o prerazporeditvi proračunskih postavk ali delov postavk med podprogrami programske klasifikacije odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
10. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2008 (Uradni list RS, št. 20/07, 19/08, 44/08) se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 1.429.340 evrov, in sicer za investicije, vključene v podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, v podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo, podprogram 16039001 Oskrba z vodo, v podprogram 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju ter v podprogram 19039001 Osnovno šolstvo.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Litija, v letu 2008 ne sme preseči skupne višine glavnic 85.962 evrov.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2008
Litija, dne 23. oktobra 2008
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.