Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

Št. 014-55/2008 Ob-9119/08 , Stran 3689
1. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je evidentiranje kandidatov za imenovanje dveh članov Upravnega odbora zavoda Razvojni center Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 12, 6250 Ilirska Bistrica, kot predstavnikov zainteresirane javnosti. 2. Predlagatelji: predloge za imenovanje dveh članov Upravnega odbora Razvojnega centra Ilirska Bistrica lahko predložijo Gospodarska zbornica Republike Slovenije, Obrtno podjetniška zbornica Republike Slovenije, gospodarska interesna združenja, univerze in druge raziskovalne organizacije, institucije inovativnega okolja, sindikati, organizacije civilne družbe, druge organizacije zainteresirane javnosti ter zainteresirani občani. 3. Kandidati naj praviloma izpolnjujejo pogoj, da so strokovnjaki s področja gospodarstva, kmetijstva ali družbenih dejavnosti. Kandidati ne smejo biti zaposleni v Razvojnem centru Ilirska Bistrica. 4. V predlogu za kandidata je potrebno navesti naslednje podatke (na obrazcu): Podatki o predlagatelju: – naziv oziroma ime in priimek in naslov predlagatelja. Podatki o predlaganem kandidatu: 1. ime in priimek, 2. dan, mesec in leto ter kraj rojstva, 3. stalno prebivališče, 4. izobrazba kandidata, 5. naziv organizacije, kjer je kandidat zaposlen in poklic oziroma delo, ki ga opravlja kandidat, 6. kratek življenjepis kandidata, 7. morebitne reference, 8. kandidatovo videnje delovanja Razvojnega centra Ilirska Bistrica, 9. izjava kandidata, da soglaša s kandidaturo. 5. Prednostni kriteriji: prednost pri imenovanju bodo imeli kandidati, ki delujejo na gospodarskem, kmetijskem ali družbenem področju ali imajo reference s področja sodelovanja z gospodarstvom, kmetijstvom ali družbenimi dejavnostmi in dobro poznajo problematiko razvojne dejavnosti. 6. Mandat članov: mandat članov Upravnega odbora Razvojnega centra Ilirska Bistrica traja 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve. 7. Imenovanje kandidatov: komisija za mandatna vprašanja bo preverila pravočasnost in popolnost prispelih predlogov za evidentiranje kandidatov ter seznam kandidatur posredovala v obravnavo Občinskemu svetu Občine Ilirska Bistrica, ki bo v skladu z 12. členom Odloka o ustanovitvi zavoda Razvojni center Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 14/00, 18/02 in 70/05) izmed prispelih kandidatur imenoval dva člana Upravnega odbora Razvojnega centra, kot predstavnika zainteresirane javnosti. 8. Objava javnega poziva in roki za pošiljanje predlogov Javni poziv se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, obvestilo v Primorskih novicah. Objavi se tudi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: www.ilirska-bistrica.si, kjer je tudi obrazec kandidature, ki ga izpolnejo prijavitelji. in spletni strani Razvojnega centra Ilirska Bistrica www.rc-ilb.net. Predlagatelji pošljejo pisne predloge v roku 30 dni od dneva objave tega javnega poziva. Rok za prijavo teče od objave v Uradnem listu RS. 9. Oddaja predlogov Predlagatelji naj predloge za evidentiranje kandidatov za člana upravnega odbora pošljejo na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Predlog mora biti poslan priporočeno ali oddan v vložišču Občine Ilirska Bistrica, v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – javni poziv za evidentiranje kandidatov za člana Upravnega odbora Razvojnega centra Ilirska Bistrica«. 10. Obvestilo o imenovanju Predlagatelji bodo o imenovanju članov Upravnega odbora Razvojnega centra Ilirska Bistrica obveščeni v roku 8 dni po sprejemu sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica o imenovanju članov upravnega odbora. V besedilu javnega poziva so uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 11. Dodatne informacije o izvedbi javnega poziva lahko dobite vsak delovni dan od 8. do 11. ure na tel. 05/71-01-385, pri Majdi Sanabor, e-mail: info@rc-ilb.net.