Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

SV-2428/2005 Os-9044/08 , Stran 3697
Na podlagi neposredno izvršljivih notarskih zapisov notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-2428/2005 z dne 25. 10. 2005, opr. št. SV-2835/2006 z dne 25. 10. 2006, opr. št. SV-2877/2007 z dne 25. 10. 2007 in opr. št. SV-2777/2008 z dne 28. 10. 2008, so bile nepremičnine – celotno 4. nadstropje v izmeri 558,26 m2, del 5. nadstropja, in sicer pisarne št. 509, 510, 511, 512, 520, 521, 523, 524, 525, 526 in 527, v skupni izmeri 219 m2, s sorazmernim delom skupnih prostorov 5. nadstropja v izmeri 66,08 m2 ter 17 parkirnih mestih v kleti objekta, in sicer št. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 38 in 40, vse v objektu na Vurnikovi 2 v Ljubljani, parc. št. 1796/38, parc. št. 1796/39 in parc. št. 1796/37, vl. št. 2939, k.o. Bežigrad, sedaj parc. št. 1796/37, 1796/39, 1796/154, 1796/158 vpisane pri vl. št. 3968, k.o. Bežigrad, v lasti zastavitelja LIZ – Inženiring, d.d., Ljubljana, Ljubljana, Vurnikova 2, matična številka: 5145139, na podlagi kupne pogodbe št. 9/92-DJ-C1 z dne 7. 7. 1992, sklenjene s prodajalcem Gradis – Gradbeno podjetje Ljubljana p.o., Ljubljana, Gradnikove brigade 11, zastavljene v korist upnice Abanke Vipa d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 58, matična številka: 5026024 za zavarovanje denarne terjatve v višini 200.000.000,00 SIT s pripadki.