Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

Št. 60/2008 Ob-9141/08 , Stran 3658
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje raziskovalnega in pedagoškega sodelovanja gostujočih slovenskih raziskovalcev oziroma pedagoških sodelavcev, ki so državljani Republike Slovenije in bivajo v tujini (v nadaljevanju: gostujočega slovenskega znanstvenika) za tri do dvanajstmesečno raziskovalno ali za dva do dvanajstmesečno pedagoško sodelovanje v Republiki Sloveniji. 2. Vrednost javnega razpisa: višina sredstev javnega razpisa znaša 80.000,00 EUR. Višina sofinanciranja znaša 1.000,00 EUR mesečno za vsak mesec trajanja sodelovanja, vendar skupno za najmanj tri in največ dvanajst mesecev raziskovalnega sodelovanja oziroma za najmanj dva in največ dvanajst mesecev pedagoškega sodelovanja v Republiki Sloveniji. 3. Pogoji javnega razpisa Na javni razpis se lahko prijavijo: – za sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja – raziskovalne ali gospodarske organizacije, vpisane v register raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, za sodelovanje na raziskovalnem projektu ali programu, ki je že sprejet in je ali bo financiran iz proračunskih sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije; – za sofinanciranje pedagoškega sodelovanja – javno veljavne visokošolske izobraževalne institucije, za sodelovanje na javno veljavnih visokošolskih izobraževalnih programih. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati gostujoči slovenski znanstvenik: – ima dosežen naziv doktor znanosti, – je državljan Republike Slovenije, – že vsaj 3 ali več let deluje v tujini. Prijavitelj lahko sredstva za prijavljenega gostujočega slovenskega znanstvenika po tem razpisu pridobi le enkrat, in sicer za obdobje raziskovanja oziroma pedagoškega sodelovanja, za katerega prijavitelju za tega gostujočega slovenskega znanstvenika še niso bila podeljena sredstva po predhodnih razpisih sklada. Pridobljena sredstva lahko prijavitelj porabi izključno za stroške gostujočega slovenskega znanstvenika. 4. Dokumentacija Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjeno prijavnico, žigosano in podpisano s strani zakonitega zastopnika prijavitelja. Prijave, ki ne bodo vložene na prijavnem obrazcu, bodo zavržene. Prijavnici iz prejšnjega odstavka mora biti predloženo tudi soglasje gostujočega slovenskega znanstvenika, da ga prijavitelj prijavi za sofinanciranje. Prijavnica skupaj s soglasjem iz prejšnjega odstavka mora biti vložena v originalu. Prijavitelj mora ob predložitvi vloge plačati upravno takso v skupni višini 17,73 EUR, in sicer 3,55 EUR za vlogo ter 14,18 EUR za izdajo odločbe oziroma sklepa, s katerim se konča postopek. Upravno takso mora prijavitelj plačati z veljavnimi plačilnimi instrumenti na račun Ministrstva za finance pri Upravi za javna plačila št. 01100-1000315637, sklic 11, številka sklica 96091-7111002-150460, o čemer ob prijavi predloži dokazilo o izvedenem plačilu. 5. Izbirni postopek in razmejitvena merila Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor sklada. V postopku javnega razpisa sklad popolno vlogo, ki izpolnjuje pogoje razpisa, posreduje v mnenje posebnemu ocenjevalcu, ki poda oceno o primernosti gostujočega slovenskega znanstvenika. V postopku javnega razpisa z odprtim rokom prijave prejmejo sredstva tisti upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje razpisa in ki bodo pozitivno ocenjene s strani posebnega ocenjevalca, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev. Če bo na isti dan prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje in so bile pozitivno ocenjene s strani posebnega ocenjevalca, se za odločitev o upravičencih uporabi sledeča razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu: 1. gostujoči slovenski znanstvenik bo posredoval novo znanje in bo prispeval k tehnološkemu razvoju, 2. gostujoči slovenski znanstvenik bo opravljal pedagoško sodelovanje v Republiki Sloveniji. Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi sredstev in pred pretekom odprtega roka, se zavrnejo. 6. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja O vlogi prijavitelja direktor sklada odloči z odločbo. Po dokončnosti pozitivne odločbe bo sklad z izbranim prijaviteljem sklenil pogodbo o sofinanciranju. Prijavitelj bo za prijavljenega gostujočega slovenskega znanstvenika upravičen do sredstev le za raziskovalno ali pedagoško sodelovanje v Republiki Sloveniji, ki se bo pričelo po dnevu vložitve vloge, vendar najkasneje do vključno 30. septembra 2009. 7. Nakazilo sredstev Nakazilo dodeljenih sredstev se izvrši po sklenitvi pogodbe in po prejemu sledečih dokazil s strani prijavitelja: – obvestila o prihodu gostujočega slovenskega znanstvenika in datumu začetka raziskovalnega oziroma pedagoškega sodelovanja, – potrdila o pridobljenem doktorskem nazivu slovenskega gostujočega znanstvenika, – potrdila tujega delodajalca, iz katerega je razvidno, da gostujoči slovenski znanstvenik že 3 ali več let deluje v tujini. Dokazilo iz prve alinee prejšnjega odstavka mora biti original, dokazili iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka morajo biti originali ali overjeni prepisi. 8. Pogodbene obveznosti Prijavitelj je dolžan zagotoviti izvedbo raziskovalnega oziroma pedagoškega sodelovanja slovenskega gostujočega znanstvenika v dogovorjenem obsegu in trajanju ter skladu v roku enega meseca po zaključku le-tega predložiti poročilo o opravljenem raziskovalnem oziroma pedagoškem sodelovanju slovenskega gostujočega znanstvenika. S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi druga določila pogodbenega razmerja. 9. Dostopnost dokumentacije: razpisna dokumentacija skupaj z besedilom javnega razpisa je na voljo na spletni strani www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, v času uradnih ur, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro. 10. Rok in način oddaje prijav Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v zaprti kuverti, s pripisom »Vloga na 60 javni razpis« in naslovom prijavitelja na hrbtni strani. Rok prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do vključno 30. junija 2009 oziroma do porabe sredstev. Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme pred iztekom roka za vložitev prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v času uradnih ur, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena zadnji dan prijavnega roka do 12. ure. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo sklad zavrgel. Prijave, ki ne bodo vložene na predpisanem obrazcu, bodo zavržene. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani, da vloge v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene. Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora o tem pisno obvestiti sklad. O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad v roku 15 dni od prejema sklepa oziroma odločbe. Pritožnik mora v odločbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji. 11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo pri Špeli Sušec na e-poštnem naslovu: spela.susec@sklad-kadri.si, v času uradnih ur, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro, pa tudi osebno na naslovu sklada ali tel. 01/434-10-86.