Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

Št. 222/08 Ob-9054/08 , Stran 3678
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče. 2. Opis predmetov prodaje: a) nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 850/11, travnik v izmeri 526,00 m2, vpisano v vl. št. 265, k.o. Moravče. Izklicna cena: 28.930,00 EUR. b) nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 851/5, travnik v izmeri 372,00 m2, vpisano v vl. št. 265, k.o. Moravče. Izklicna cena: 22.320,00 EUR. Predmetni zemljišči se nahajata v območju prostorske enote MO-SK 93 in sta nezazidani stavbni zemljišči pretežno namenjeni za stanovanja s kmetijskimi gospodarstvi. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Navedene izklicne cene ne vključujejo 20% DDV. Najnižji znesek višanja cene je 1.000,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: dražba bo potekala v sejni sobi Občine Moravče na naslovu Vegova 7, 1251 Moravče, dne 26. 11. 2008, z začetkom ob 17. uri. 7. Višina varščine: dražitelji morajo do 25. 11. 2008 do 12. ure plačati varščino v višini 10% izklicne cene na podračun računa Občine Moravče, št. 01277-0100001755, sklic 00 201000- _____________(davčna številka dražitelja), z navedbo namena plačila ``Varščina za parc. št. 850/11, k.o. Moravče`` oziroma ``Varščina za parc. št. 851/5, k.o. Moravče``. Plačilo varščine pred začetkom javne dražbe je pogoj za sodelovanje na javni dražbi. Z vplačilom varščine dražitelj sprejme obveznost pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, Občina Moravče varščino obdrži. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 8. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina štela v kupnino. Če dražitelj, ki je uspel na javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, Občina Moravče obdrži vplačano varščino. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina vrne brez obresti najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 9. Pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Ogled predmetov javne dražbe je možen po predhodni najavi. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom in podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Barbaro Baša, tel. 01/723-10-98. 10. Komisija za pridobivanje in prodajo nepremičnin Občine Moravče (v nadaljevanju: Komisija) lahko s soglasjem župana Občine Moravče postopek javne dražbe brez odškodninske odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne pogodbe, dolžna pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. 11. Na javni dražbi lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic EU ter pravne osebe/samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah EU. Na javni dražbi lahko sodelujejo dražitelji, ki morajo najkasneje do 24. 11. 2008 do 15. ure priporočeno po pošti oziroma osebno na naslov: Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče, v zaprti kuverti, na kateri je potrebno navesti ``Javna dražba – parc. št. 850/11, k.o. Moravče`` oziroma ``Javna dražba – parc. št. 851/5, k.o. Moravče`` oddati: – prijavo na javno dražbo, – potrdilo o plačilu kavcije za predmete, ki jih dražijo, – parafirano kupoprodajno pogodbo, – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (za fizične osebe, samostojne podjetnike ter pooblaščence oziroma zastopnike), – številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko, – priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike), – redni izpisek iz sodnega registra (le za pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni do dneva javne dražbe, – notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, v primeru, da se javne dražbe v imenu dražitelja udeleži pooblaščenec, – pisno in podpisano izjavo, da dražitelj sprejema vse pogoje te javne dražbe. Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu Komisije izločeni iz postopka. 12. Drugi pogoji: – Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«. – Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja. – Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Z najugodnejšim dražiteljem bo Občina Moravče sklenila prodajno pogodbo v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, lahko Občina Moravče podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Moravče zadrži njegovo varščino. – Vse nastale stroške v zvezi s prodajo nepremičnin nosi kupec. – Izročitev nepremičnin v posest kupcu se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov. – Za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo je dolžan poskrbeti kupec na svoje stroške. 13. To besedilo javne dražbe se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Moravče www.moravce.si.