Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

Ob-9082/08 , Stran 3687
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana, mat. št. 5163099, ID št. za DDV: 15268829. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena Predmet javnega zbiranja ponudb za prodajo je Sindikalni izobraževalni center Radovljica, Gradnikova 1, Radovljica, stoječ na: parc. št. 116/2, parc. št. 116/3, parc. št. 116/4, parc. št. 116/5, parc. št. 116/6, parc. št. 116/7, parc. št. 116/8 in parc. št. 156/1, vse vpisane pri vložni številki 279 k.o. Predtrg. Nepremičnine se nahajajo na severovzhodnem robu mesta Radovljica in v naravi predstavljajo hotelsko-poslovni objekt, depandanso, klubski prostor, parkirišče in funkcionalno zemljišče s parkom. Izhodiščna cena znaša 2.270.000,00 EUR. 3. Pogoji in pravila javnega razpisa zbiranja ponudb Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije ali izven EU v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudniki so dolžni položiti varščino kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 5% od izhodiščne cene, določene v 2. točki tega razpisa. Varščino so dolžni ponudniki vplačati na račun 02222-0015182688, ki se vodi pri NLB, sklic: 23100, s pripisom »varščina SIC«. Vplačana varščina bo izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v vrednost pogodbe, neuspelim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od sprejetega sklepa o izbiri ponudnika. Ponudba mora vsebovati: a) podatke o ponudniku: – naziv/firma ponudnika, – sedež, – identifikacijska številka za DDV, – matična številka, – pooblaščena oseba ponudnika za podpis pogodbe, – pooblaščena kontaktna oseba v zvezi s ponudbo, – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta, EMŠO, davčna številka (fizične osebe), – številka transakcijskega računa ter naziv in naslov banke za vračilo vplačane varščine; b) ponudbeno ceno, ki ne sme biti nižja od cene določene v 2. točki tega razpisa (ponudba, ki bo vsebovala nižjo ceno od izhodiščne, se bo smatrala kot neveljavna); c) dokazilo o plačani varščini; d) fotokopijo izpiska iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma poslovnega registra (samostojni podjetniki), ki ne sme biti starejše od 30 dni; e) izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisa; f) izjava ponudnika, da ponudba velja še najmanj 30 dni po preteku oddajnega roka. Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnin«. Ponudbo ponudniki vložijo na sedežu Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Dalmatinova 4, Ljubljana, na vložišče ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele na vložišče ZSSS, Dalmatinova 4, Ljubljana, do dne 7. 12. 2008, najkasneje do 12. ure. Na kuverti ponudniki označijo svoj naziv ter sedež. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno oziroma ne bodo popolne, se bodo štele kot neveljavne. 5. Pravočasne ponudbe bo odprla, pregledala in ocenila Komisija za izvedbo postopka prodaje ter o izbiri obvestila ponudnike najkasneje v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 6. V primeru, da dva ali več ponudnikov za nepremičnino ponudijo isto ceno, lahko komisija za izvedbo postopka te ponudnike pozove, da v roku 3 dni povišajo svojo ponudbeno ceno ali z njimi opravi pogajanja. 7. Nepremičnine se prodajajo kot celota po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Z uspelim ponudnikom se sklene kupoprodajna pogodba najkasneje v 10 delovnih dneh po prejemu obvestila o izbiri in pozivu k sklenitvi. V primeru, da v tem roku ne pride do podpisa pogodbe iz razlogov na strani kupca, prodajalec obdrži položeno varščino in lahko pozove k sklenitvi pogodbe drugega ponudnika. 8. Kupec je dolžan plačati celotno kupnino v roku 8 dni od overitve podpisa prodajalca na pogodbi. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pogodbe. Kršitev roka za plačilo kupnine s strani kupca je lahko razlog za takojšno razvezo pogodbe, prodajalec pa obdrži vplačano varščino. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičninah prodajalec izda po plačilu celotne kupnine. 9. Stroške overitve prodajne pogodbe pri notarju, davek na promet nepremičnin ter stroške zemljiškoknjižnega prenosa plača kupec. 10. Objava javnega poziva za zbiranje ponudb prodajalca ne zavezuje, da bi bil dolžan z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom skleniti pogodbo. 11. Dodatne podrobnejše informacije o nepremičninah in informacije za ogled nepremičnin ter pregled dokumentacije v zvezi z nepremičninami so možni po predhodnem dogovoru, in sicer na tel. 01/434-12-39.