Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4504. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta M5 Zarja, stran 13909.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 17. redni seji dne 22. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta M5 Zarja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN M5 Zarja.
Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
a) Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
b) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
c) Podlage za odmero komunalnega prispevka.
(2) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka na območju OPPN M5 Zarja, ki ga plačujejo zavezanci za plačilo komunalnega prispevka.
(3) Stroški opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo se določajo na podlagi tega odloka.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2. člen
(obračunsko območje)
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega odloka je izdelan za območje, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu M5 Zarja.
(2) Program obravnava dve obračunski območji:
1. območje proizvodno-poslovnih dejavnosti (predvideni objekti z oznakami E1, E2, E3, K1, K2, K3 in K4) ter
2. območje stanovanj in nemotečih poslovnih dejavnosti (predvideni objekti z oznakami Ka1, Ka2, S1 in S2).
III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
3. člen
(infrastruktura)
Za izračun komunalnega prispevka je evidentirana infrastruktura, ki je predvidena za izgradnjo oziroma rekonstrukcijo. Upoštevana je naslednja infrastruktura oziroma posegi v infrastrukturo:
– ceste (obnovitev zgornjega ustroja in gradnja novih javnih poti),
– pločniki,
– kolesarska pot in pešpot ob Kamniški Bistrici,
– vodovod,
– fekalna kanalizacija,
– meteorna kanalizacija,
– javna razsvetljava.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(vrednost infrastrukture in projektne dokumentacije)
Vrednost infrastrukture in projektne dokumentacije za izračun komunalnega prispevka je vsota predvidenih stroškov izgradnje komunalne infrastrukture iz idejnih zasnov, stroškov odkupa zemljišč za javno infrastrukturo, stroškov izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter stroškov nadzora. Vrednost infrastrukture, zemljišč, projektne dokumentacije in nadzora je po posameznih vrstah infrastrukture naslednja:
5. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma na neto tlorisno površino objektov)
(1) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunske stroške preračuna na merske enote, t. j. na površino stavbnega zemljišča in parcele in na neto tlorisno površino objektov.
(2) Za vse stavbe na območju se komunalni prispevek obračuna v celoti.
(3) Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča (C(pi)) in neto tlorisne površine objekta (C(ti)) je naslednja:
+------------------------------------------+----------+
|         Postavka         |Znesek [€]|
+------------------------------------------+----------+
|Ceste                   | 152.560 |
+------------------------------------------+----------+
|Pločniki                 | 18.000 |
+------------------------------------------+----------+
|Pot ob Kamniški Bistrici         | 13.750 |
+------------------------------------------+----------+
|Vodovod                  | 73.600 |
+------------------------------------------+----------+
|Fekalna kanalizacija           | 54.750 |
+------------------------------------------+----------+
|Meteorna kanalizacija           | 121.090 |
+------------------------------------------+----------+
|Javna razsvetljava            | 60.000 |
+------------------------------------------+----------+
|Odkup zemljišč              | 76.700 |
+------------------------------------------+----------+
|Projektna dokumentacija          | 35.000 |
+------------------------------------------+----------+
|Program opremljanja            | 2.900  |
+------------------------------------------+----------+
|Nadzor                  | 6.000  |
+------------------------------------------+----------+
|SKUPAJ                  | 614.350 |
+------------------------------------------+----------+
(4) Za obračun komunalnega prispevka v skladu z 11. členom tega odloka se uporabijo faktorji C(pi) in C(ti) iz tabele, faktor D(pi) je enak 0,3, faktor D(ti) pa 0,7.
+------------------------------------------------+-------------+
|         Cena na enoto         |  €/m2   |
+------------------------------------------------+-------------+
|I. Območje proizvodno-poslovnih dejavnosti   |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|C(pi) [€/m2 stavbnih zemljišč]         |  59,54  |
+------------------------------------------------+-------------+
|C(ti) [€/m2 neto tloris. površ. objekta]    |  202,98  |
+------------------------------------------------+-------------+
|II. Območje stanovanj in nemotečih poslovnih  |       |
|dejavnosti                   |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|C(pi) [€/m2 stavbnih zemljišč]         |  29,77  |
+------------------------------------------------+-------------+
|C(ti) [€/m2 neto tloris. površ. objekta]    |  101,49  |
+------------------------------------------------+-------------+
(5) Izračun faktorjev iz prejšnjega odstavka je bil izdelan ob predpostavki, da se gradi objekt K1 v štirih etažah (K+PP+2N). V primeru, da bo investitor gradil objekt nižje etažnosti, se faktorji spremenijo tako, da se komunalni prispevek obračuna v enakem znesku, kot da bi gradil štiri etaže.
6. člen
(osnova za revalorizacijo komunalnega prispevka)
Cene v tem odloku veljajo na dan 1. 9. 2008.
7. člen
(predvideni terminski plan realizacije)
Vsa obravnavana infrastruktura se zgradi najkasneje do 31. 12. 2010, kar je tudi skrajni rok za priključitev novih stavb na obravnavano infrastrukturo.
I. ZAVEZANCI ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
(zavezanci za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki na območju OPPN gradi novo stavbo oziroma rekonstruira obstoječo. V primeru rušitve obstoječe stavbe in gradnje nove stavbe na isti parceli se za obračun komunalnega prispevka upošteva razlika neto tlorisne površine objekta, če je nova stavba večja od porušene.
II. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
9. člen
(opredelitev komunalne opremljenosti)
Za komunalno opremljeno se šteje vsako stavbno zemljišče znotraj obravnavanega območja.
III. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(izračun in odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri:
– za vsako novo gradnjo na območju OPPN;
– za vsako rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo ali gradnjo nadomestnega objekta na območju občine, če se povečuje moč priključka na komunalno infrastrukturo, za kar se šteje tudi sprememba neto tlorisne površine oziroma sprememba njene namembnosti;
– vsem lastnikom objektov na območju, ki se opremlja z novo infrastrukturo oziroma se obstoječa infrastruktura izboljšuje in niso plačali komunalnega prispevka za to infrastrukturo.
11. člen
(način odmere komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na dva kriterija:
– površino gradbene parcele zavezanca in
– neto tlorisno površino stavbe.
(2) Neto tlorisna površina stavbe se za novogradnje in druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izračuna na podlagi načrta gradbenih konstrukcije oziroma načrta arhitekture v skladu s standardom SIST ISO 9836.
(3) Za obstoječe objekte se za izračun neto tlorisne površine stavbe lahko uporabi podatek o tlorisni površini in etažnosti iz katastra stavb, ki ga vodi Geodetska uprava RS, pri čemer se neto tlorisna površina izračuna tako, da se zmnoži površina stavbe s številom etaž, za preračun na neto tlorisno površino pa dobljeni zmnožek deli s faktorjem 1,16. V primeru pritožbe na tako ocenjeno neto tlorisno površino stavbe mora stranka dokazati dejansko neto tlorisno površino stavbe z načrtom v skladu s prejšnjim odstavkom.
(4) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:
KP = D(pi) * C(pi) * površina parcele + D(ti) *
   C(ti) * neto tlorisna površina * K(dej)
pri čemer je:
KP   – komunalni prispevek
C(pi)  – cena opremljanja glede na površino gradbene
    parcele
C(ti)  – cena opremljanja glede na neto tlorisno površino
    stavbe
D(pi)  – delež površine parcele pri izračunu
D(ti)  – delež neto tlorisne površine pri izračunu
K(dej) – faktor dejavnosti
(5) Faktorji C(pi), C(ti), D(pi) in D(ti) so določeni v 5. členu tega odloka.
(6) V primeru nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni neto tlorisna površina stavbe, se za izračun komunalnega prispevka uporabi formula:
KP = D(ti) * C(ti) *
   (neto tlorisna površina objekta po rekonstrukciji –
   neto tlorisna površina pred rekonstrukcijo)
   * K(dej) * K(olaj)
(7)( )Neto tlorisna površina objekta pred rekonstrukcijo mora biti razvidna iz načrta v skladu z drugim odstavkom 11. člena tega odloka, ne sme se uporabiti ocena iz tretjega odstavka. Ker se površina stavbnega zemljišča ob rekonstrukciji ne spremeni, se ta ne upošteva pri obračunu prispevka.
(8) Če je neto tlorisna površina nadomestne gradnje oziroma stavbe po rekonstrukciji manjša od neto tlorisne površine obstoječe stavbe, se razlika investitorju ne vrne. Pri morebitni novi rekonstrukciji ali nadomestni gradnji pa se upošteva neto tlorisna površina največje stavbe za katero je bil plačan komunalni prispevek.
(9) Izračunana višina komunalnega prispevka se mesečno revalorizira z indeksom rasti cen v gradbeništvu (ostala nizka gradnja), ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in IGM.
IV. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
12. člen
(olajšave)
Faktor dejavnosti se določa za posamezne vrste objektov glede na pretežno dejavnost. Pri izračunu površin objekta se uporabljajo naslednji faktorji udeležbe pri izračunanem komunalnem prispevku:
+---------+-------------------------------------+--------------+
| Vrsta |       Dejavnost       | Faktor (K  |
| objekta |                   |  (dej))  |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|  121  |Gostinske stavbe           |   1,3   |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|  122  |Upravne in pisarniške stavbe     |   1,0   |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|  123  |Trgovske in druge stavbe za     |   1,3   |
|     |storitvene dejavnosti        |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|  124  |Stavbe za promet in stavbe za    |   1,0   |
|     |izvajanje elektronskih komunikacij  |       |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|  125  |Industrijske stavbe in skladišča   |   1,0   |
+---------+-------------------------------------+--------------+
|  126  |Stavbe splošnega družbenega pomena  |   0,9   |
+---------+-------------------------------------+--------------+
| 1274  |Druge nestanovanjske stavbe     |   1,0   |
+---------+-------------------------------------+--------------+
13. člen
(oprostitev komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se ne plačuje za naslednje objekte:
– gasilski domovi,
– za lastne potrebe Občine Kamnik in se financirajo iz občinskega proračuna.
V. POSTOPEK ODMERE
14. člen
(izdaja odločbe)
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo investitorja, ki vlogi za odmero komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe oziroma v skladu z določitvijo obročnega odplačila. Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda upravni organ po plačilu celotnega prispevka. Če komunalni prispevek ni plačan v roku, odločba o odmeri preneha veljati in se na ponovno vlogo investitorja odmeri na novo.
15. člen
(priključitev na komunalno infrastrukturo)
Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju priključek na komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi rešitvami upravljavca posamezne javne infrastrukture, ne zajema pa stroškov izvedbe samih priključkov.
16. člen
(zbrana sredstva)
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva občinskega proračuna.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
(strokovne podlage za program opremljanja)
(1) Strokovne podlage za program opremljanja iz 1. člena tega odloka so na vpogled na Občini Kamnik.
(2) Postopki, ki so bili pričeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu z dosedanjo ureditvijo.
18. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-0055/2008
Kamnik, dne 23. oktobra 2008
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.