Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

Št. 322-260/2008 Ob-9146/08 , Stran 3673
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Koper v letu 2009. 2. Pogoji in merila Na javni razpis se lahko prijavijo izključno turistična in društva, katera ena izmed osnovnih dejavnosti je turizem: – ki so registrirana in imajo sedež na območju Mestne občine Koper, – ki so sodelovala v letu 2008 in bodo sodelovala pri aktivnostih, ki jih organizira Mestna občina Koper v letu 2009, – ki delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju Mestne občine Koper, – ki so sodelovala vsaj na eni izmed naslednjih prireditev: Predstavitev krajevnih skupnosti, Pustovanje v Kopru, Istrska tržnica, Dnevi kmetijstva Slovenske Istre, – ki ne bodo prejele sredstev za prijavljene aktivnosti iz drugih virov Mestne občine Koper. Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanja društev, katerih aktivnosti temeljijo na: – rednem delovanju društva, kot so skupna srečanja članov društva, delovni sestanki in podobno, – izvajanju aktivnosti na področju spodbujanja lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma, – aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične signalizacije in podobno), – izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in mladine za turizem, – izvajanju promocijske in informativne dejavnosti v kraju, – aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev oziroma elementov civilne družbe, – aktivnostih, ki omogočajo uspešno, množično vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper, – aktivnostih z večletnim delovanjem, – aktivnostih, ki bodo predstavljene širši javnosti, – vključevanju v aktivnosti in prireditve Mestne občine Koper. S tem javnim razpisom Mestna občina Koper ne sofinancira prireditev ter projektov investicijske narave. Merila za izbor prijav: 1. Usklajenost in kakovost vsebine prijave s predmetom razpisa do 50 točk. 2. Sodelovanje na prireditvah v organizaciji Mestne občine Koper v letu 2008 do 100 točk. 3. Sodelovanje na prireditvah v organizaciji Mestne občine Koper v letu 2009 do 100 točk. 4. Drugo do 50 točk. Merila, na podlagi katerih bo strokovna komisija ocenjevala prijave, so podrobneje opredeljena v 3. točki razpisne dokumentacije. Prijave, ki ne bodo dosegle praga 60% vseh točk (180 od 300 možnih) po zgoraj navedenih merilih javnega razpisa, ne bodo upoštevane pri nadaljnjem postopku dodeljevanja sredstev za sofinanciranje delovanja turističnih društev. 3. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje delovanja turističnih društev znaša 50.000,00 EUR. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje delovanja turističnih društev bo opredeljena s proračunom za leto 2009. 4. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 5. Vsebina prijave Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane. 6. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 8. 12. 2008 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj, št. 322-260/2008«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane. 7. Datum odpiranja prijav in obvestilo o izidu javnega razpisa Odpiranje prijav bo dne 11. decembra 2008 ob 9. uri v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v določenem roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna. Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po sprejemu odločitve. 8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija Koper 05/66-46-464) vsak dan v času uradnih ur.