Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1281. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-A)
1282. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred utopitvami (ZVU-A)
1283. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-B)
1284. Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZRPJN-UPB4)
1285. Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (uradno prečiščeno besedilo) (ZRLI-UPB2)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1286. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Tel Avivu

MINISTRSTVA

1287. Pravilnik  o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati živila brez glutena ali živila z zelo nizko vsebnostjo glutena
1288. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih zahteve za oprostitev plačila socialno varstvene storitve
1289. Pravilnik o vsebini, načinu in postopku pridobitve temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu
1290. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru
1291. Odredba o dopolnitvi Odredbe o številu mest državnih tožilcev in pomočnikov državnega tožilca
1292. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Ustanove – Fundacije Tomaž Humar za Pakistan
1293. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
1347. Pravilnik o logistični podpori preiskovalnemu organu

USTAVNO SODIŠČE

1294. Sklep o sprejemu pobude za oceno ustavnosti drugega odstavka 22. člena Zakona o upravnem sporu

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1295. Poročilo o gibanju plač za januar 2007
1296. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2007
1348. Navodilo o vsebini podatkov o strukturi plač zaposlenih oseb pri poslovnih subjektih v Republiki Sloveniji, potrebnih za statistično raziskovanje Anketa o strukturi plače, in o načinu sporočanja teh podatkov za leto 2006

OBČINE

Bistrica ob Sotli

1297. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Brezovica

1298. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2007–2008
1299. Odlok o začasnem ukrepu za zavarovanje v planski celoti V20 Podpeč
1300. Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Brezovica
1301. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Brezovica
1302. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnateljice javnega zavoda Vrtci Brezovica v plačni razred

Dobrova-Polhov Gradec

1303. Dopolnitev obvezne razlage Odloka  o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V8 Dobrova, Občine Dobrova - Polhov Gradec

Dolenjske Toplice

1304. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2007
1305. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2008
1306. Odlok o občinskih taksah v Občini Dolenjske Toplice
1307. Odlok o občinskih cestah
1308. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dolenjske Toplice
1309. Odlok o spremembah Odloka o organiziranju in izvajanju pomoči družini na domu in merilih za določanje plačil storitev v Občini Dolenjske Toplice
1310. Odlok o sprememah Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Dolenjske Toplice
1311. Odlok o spremembi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
1312. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1313. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2007
1314. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek

Dornava

1315. Statut Občine Dornava

Dravograd

1316. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dravograd za leto 2006
1317. Pravilnik o merilih za določanje plač direktorjev javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Dravograd

Jesenice

1318. Program priprave določitve podrobnejših meril in pogojev za projektiranje v ureditvenem območju J3/M2

Koper

1319. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pra-vilnika o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov

Litija

1320. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Litija

Ljubljana

1321. Sklep o dopolnitvi Tržnega reda na ljubljanskih tržnicah

Mislinja

1322. Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto 2007

Radeče

1323. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2007
1324. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2008
1325. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu

Rečica ob Savinji

1326. Poslovnik Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji
1327. Odlok o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rečica ob Savinji
1328. Odlok o grbu, zastavi in prazniku Občine Rečica ob Savinji
1329. Sklep o začasnem financiranju Občine Rečica ob Savinji v obdobju januar–junij 2007

Šalovci

1330. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2007

Šentjur

1331. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur pri Celju
1332. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjur pri Celju ter njegovih delovnih teles

Škofja Loka

1333. Sklep o javni razgrnitvi in javni razpravi predloga Občinskega lokacijskega načrta Kapucinsko predmestje – urejevalna celota I., 1. faza
1334. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Kapucinsko predmestje – urejevalna celota II
1335. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Kamnitnik II
1336. Sklep o javni razgrnitvi in javni razpravi o predlogu Strategije prostorskega razvoja Občine Škofja Loka
1337. Tarifni sistem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju Občine Škofja Loka

Škofljica

1338. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
1339. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica

Šmarje pri Jelšah

1340. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007

Šmarješke Toplice

1341. Poslovnik Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice
1342. Odlok o ustanovitvi občinske uprave Občine Šmarješke Toplice
1343. Sklep o enkratnem prispevku za novorojence
1344. Sklep o pomoči ob smrti občana

Vrhnika

1345. Program priprave spremembe Odloka o zazidalnem načrtu Ilovica 2 (Uradne objave NČ, št. 277/01)

Zagorje ob Savi

1346. Program priprave prostorskega reda Občine Zagorje ob Savi

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti