Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Ob-7550/07 , Stran 2007
Na 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2, 62/06 Skl. US in 131/06 Odl. US), Mestna občina Kranj objavlja javni natečaj za položajno delovno mesto direktorja občinske uprave m/ž v Mestni občini Kranj. Delovno mesto je uradniško delovno mesto na položaju in se opravlja v nazivu sekretar. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto uradniško delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem; – najmanj 7 let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljena strokovna izpita – državni izpit iz javne uprave ter strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit za imenovanje v naziv, to je državni izpit iz javne uprave, skladno s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. V enakem roku bo moral opraviti tudi strokovni izpit iz upravnega postopka. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. 4. izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Kranj pridobiti podatke, navedene v 3. točki, iz uradnih evidenc. V primeru, da izbrani kandidat s tem ne bo soglašal, jih bo moral pridobiti in predložiti sam. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za dobo petih let, s polnim delovnim časom, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep o neizbiri. Izbrani kandidat bo opravljal naslednje naloge: – neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja občine, – vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte, – samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog, – vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji, – zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za položajno delovno mesto Direktor občinske uprave, na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in sicer v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: tatjana.hudobivnik@kranj.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Tatjana Hudobivnik, univ. dipl. prav., v.d. direktorice občinske uprave, št. 04/237-31-01.

AAA Zlata odličnost