Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Št. 1100-12/2007/3 Ob-7541/07 , Stran 2005
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, objavlja v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta pod šifro 2281 – podsekretar (m/ž) v Kabinetu ministra (št. 1100-12/2007). Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem družboslovne, pedagoške ali pravne smeri; – najmanj šest let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki zelo dobro poznajo problematiko na področju vzgoje in izobraževanja, kakor tudi oblikovanje politik (policy making) na tem področju. Od kandidatov pričakujemo strokovno uveljavljenost oziroma reference na področju vzgoje in izobraževanja. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Okvirna vsebina dela: – neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja kabineta, – vodenje projektnih skupin, – samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog, – vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za šolstvo in šport pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence in podatkov iz uradnih evidenc drugih organov, za potrebe tega natečajnega postopka na podlagi 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil, in morebitne reference na področju vzgoje in izobraževanja. Delovno mesto podsekretar je uradniško delovno mesto. Javni(a) uslužbenec(ka) bo na tem delovnem mestu naloge opravljal(a) v nazivu podsekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto podsekretar, št. 1100-12/2007«, na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Oddelek za kadrovske zadeve, Kotnikova 38, Ljubljana. Rok za vlaganje prijav je 8 dni po objavi javnega natečaja v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mss@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure, na tel. 01/478-43-95, Jožica Šeme, informacije o delovnem področju pa daje Boštjan E. Kolarič, tel. 01/478-43-69. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

AAA Zlata odličnost