Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1345. Program priprave spremembe Odloka o zazidalnem načrtu Ilovica 2 (Uradne objave NČ, št. 277/01), stran 3505.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1) in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) je župan Občine Vrhnika sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
spremembe Odloka o zazidalnem načrtu Ilovica 2 (Uradne objave NČ, št. 277/01)
I. UVOD
1.člen
Program priprave se nanaša na spremembo Odloka o zazidalnem načrtu Ilovica 2 (Uradne objave NČ, št. 277/01).
II. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA AKTA
2. člen
V veljavnem prostorskem planu Občine Vrhnika za obdobje 1986-2000 in 1986 do 1990 je območje, na katerem se nahaja območje zazidalnega načrta Ilovica 2, predvideno za stanovanjsko pozidavo na podlagi urejanja s prostorskim izvedbenim načrtom.
V prostorskih ureditvenih pogojih je območje zazidalnega načrta Ilovica 2 (parcela 1713 k.o. Log) predvideno za individualno stanovanjsko pozidavo. Nahaja se v planski celoti L2, v območju urejanja L2S/9.
Pri izdelavi zazidalnega načrta Ilovica 2 je prišlo do napake saj je bil v njegovo območje urejanja uvrščen tudi del zemljišča iz območja zazidalnega načrta za del območja urejanja L2 S/5 Ilovica na Logu (NČ, št. 270/01). Na tem delu zemljišča poteka dovoz do objekta št. 5, katerega bo potrebno prestaviti za cca 2,5 m.
Napaka je bila ugotovljena pri projektiranju tega objekta, ostali objekti so že zgrajeni, zato je projektant objekta pripravil tudi idejno rešitev prestavitve dovoza glede na nove ugotovitve. Zaradi spremembe pozicije dovoza predvidenih objektov ne bo potrebno spreminjati.
3. člen
Pravna podlaga za pripravo spremembe zazidalnega načrta je:
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1)
- Dolgoročni in družbeni plan občine Vrhnika za obdobje 1986-1990 in 1986-2000 (Uradne objave NČ, št. 4/87, 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/97 73/97, 76/98, 69/99, NČ, št. 272/01, 277/01, 304/04).
III. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA PROSTORSKEGA AKTA
4. člen
Predmet spremembe zazidalnega načrta Ilovica 2 je prestavitev dovozne poti do objekta št. 5 iz zemljišča parc. št. 1723/2 na zemljišče parc. št. 1713/2.
5. člen
Sprememba se v skladu s 34. členom Zakona o urejanja prostora pripravi in sprejme po skrajšanem postopku, ker obravnava spremembo, za katero ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje in ki bistveno ne vpliva na kulturno dediščino ter rabo sosednjih zemljišč in objektov.
IV. OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE PROSTORSKEGA AKTA
6. člen
Ureditveno območje prostorskega akta zajema območje zemljišča parc. št. 1713/2 in del zemljišča parc. št. 1723/1 - dovozna pot.
V. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI
7. člen
Nosilci urejanja prostora, ki so po Zakonu o urejanju prostora pristojni za dajanje smernic in mnenj, so:
1. Občina Vrhnika, Oddelek za okolje prostor in komunalo
2. Drugi nosilci urejanja prostora (če se izkaže kot potrebno, se v postopku priprave spremembe prostorskega akta pridobijo tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v tem programu priprave).
V skladu z 2. točko tretjega odstavka 34. člena Zakona o urejanju prostora morajo nosilci urejanja prostora v postopku izdelave prostorskega akta podati:
- pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo prostorskega akta v roku 15 dni od prejema poziva in tega programa priprave,
- mnenje o upoštevanju danih pogojev v roku 15 dni po predložitvi dopolnjenega prostorskega akta.
Če nosilci urejanja prostora usmeritev oziroma mnenj ne podajo v navedenem roku, se šteje, da jih nimajo oziroma da se s prostorskim aktom strinjajo.
VI. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG ZA NAČRTOVANJE PREDVIDENE PROSTORSKE UREDITVE
8. člen
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev je potrebno upoštevati:
- Odlok o zazidalnem načrtu Ilovica 2 (Uradne objave NČ, št. 277/01).
- Odlok o zazidalnem načrtu za del območja urejanja L2 S/5 Ilovica na Logu (Uradne objave NČ, št. 26/01).
- Programsko zasnovo za območje zazidalnega načrta Ilovica v ureditvenem območju L2 S/9 (Uradni list RS, št. 83/00).
VII. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH PODLAG
9. člen
Načrtovalec spremembe prostorskega akta po izboru pobudnika in investitorja je SONET d.o.o., Ribiška pot 4, 1360 Vrhnika.
VIII. NAČIN PRIDOBITVE GEODETSKIH PODLAG
10. člen
Za pripravo in sprejem tega prostorskega akta se uporabijo geodetske podlage veljavnih prostorskih aktov.
IX. ROK ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA AKTA OZIROMA NJEGOVIH POSAMEZNIH FAZ
11. člen
Postopek priprave in sprejema prostorskih aktov bo potekal po naslednjem terminskem planu:
- pripravljavec takoj po sprejetju programa priprave zaprosi določene nosilce urejanja prostora za pogoje in usmeritve v zvezi s pripravo prostorskega akta; le-ti jih morajo podati v roku 15 dni
- načrtovalec v najkrajšem možnem času po pretečenem roku iz zgornje alinee izdela predlog prostorskega akta (osnutek),
- župan takoj po izdelavi predloga prostorskega akta (osnutka) sprejme sklep o njegovi 15 dnevni javni razgrnitvi; sklep se objavi v sredstvih javnega obveščanja oziroma na krajevno običajen način,
- pripravljavec v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo; kraj in čas obravnave se navedeta v sklepu o javni razgrnitvi,
- pripravljavec takoj po končani javni razgrnitvi zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve,
- načrtovalec v najkrajšem možnem času po prejetih stališčih pripravi dopolnjene predloge prostorskih aktov (dopolnjeni osnutki),
- pripravljavec takoj po sprejetju dopolnjenega predloga prostorskega akta (dopolnjenega osnutka) zaprosi vse pristojne nosilce za mnenja; le-ti jih morajo podati v roku 15 dni,
- župan dopolnjen prostorski akt posreduje na prvo sejo občinskega sveta v sprejem pripravljavec sprejet odlok prostorskega akta takoj objavi v Uradnem listu RS. Objavi pa ga tudi v občinskem glasilu Naš časopis.
X. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM PROSTORSKEGA AKTA
12. člen
Finančna sredstva za pripravo prostorskega akta, stroške smernic in mnenj ter objav zagotavlja pobudnik spremembe prostorskega akta.
XI. KONČNA DOLOČILA
8. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave. Objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš časopis.
Št. 5/06-350-05-13/2004
Vrhnika, dne 16. februarja 2005
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

AAA Zlata odličnost