Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1348. Navodilo o vsebini podatkov o strukturi plač zaposlenih oseb pri poslovnih subjektih v Republiki Sloveniji, potrebnih za statistično raziskovanje Anketa o strukturi plače, in o načinu sporočanja teh podatkov za leto 2006, stran 3510.

Na podlagi 21. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) izdaja generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije
N A V O D I L O
o vsebini podatkov o strukturi plač zaposlenih oseb pri poslovnih subjektih v Republiki Sloveniji, potrebnih za statistično raziskovanje Anketa o strukturi plače, in o načinu sporočanja teh podatkov za leto 2006
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
To navodilo določa vsebino podatkov ter način in roke sporočanja podatkov o izplačanih bruto plačah, dodatnih izplačilih, regresu za letni dopust, plačanih urah in določenih dnevih odsotnosti za zaposlene pri poslovnih subjektih v Republiki Sloveniji, ki jih za potrebe statističnega raziskovanja Anketa o strukturi plače (v nadaljnjem besedilu: ZAP-SP/4L) zbirata Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS) in Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji pomen:
1. Poročevalske enote so poslovni subjekti javnega in zasebnega sektorja, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji (pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, določene s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti).
2. Enote v sestavi so deli poročevalskih enot, kot so podružnice, poslovne enote, predstavništva, zadružne enote, režijski obrati in drugi deli poročevalskih enot, ki se po Zakonu o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06) registrirajo pri registrskem organu, in tisti deli poročevalskih enot, glede katerih obstaja javni interes, da se pridobijo statistični podatki o njih, in ki opravljajo različno ali isto dejavnost kot poročevalska enota, na istem ali drugem naslovu.
3. Kot zaposlene osebe se za potrebe tega statističnega raziskovanja štejejo zaposlene osebe v delovnem razmerju, to so osebe, ki so s pravno osebo, samostojnim podjetnikom ali fizično osebo, registrirano za opravljanje dejavnosti, sklenile pogodbe o zaposlitvi in prejemajo plačo, in sicer ne glede na to, ali so v delovnem razmerju za določen ali nedoločen čas, s polnim delovnim časom ali z delovnim časom, krajšim od polnega.
Za potrebe tega raziskovanja se med zaposlene osebe ne štejejo osebe, vključene v programe javnih del, in osebe na začasnem delu v tujini (detaširane zaposlene osebe).
Med zaposlene osebe se prav tako ne štejejo osebe, ki delajo po pogodbah o delu, podjemnih pogodbah ali avtorskih pogodbah.
4. Bruto plača je znesek, izplačan zaposlenim za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa in za nadure ter tudi za nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.
5. Plačane ure so opravljene ure (ure, opravljene v polnem delovnem času ali v delovnem času, krajšem ali daljšem od polnega delovnega časa) in neopravljene, a plačane ure (redni dopust, prazniki in dela prosti dnevi, bolniške odsotnosti do 30 dni in druge plačane, a neopravljene ure).
6. Dnevi odsotnosti so dnevi odsotnosti z delovnega mesta, za katere zaposlena oseba prejme nadomestilo plače, in sicer bodisi v breme delodajalca (npr. redni dopust, prazniki, dela prosti dnevi, bolniška odsotnost do 30 dni) ali refundirana nadomestila plače (npr. porodniška odsotnost, bolniška odsotnost nad 30 dni, nega).
II. POSREDOVANJE PODATKOV O STRUKTURI PLAČE
3. člen
(dolžnost poročanja)
Poročevalska enota sporoča podatke o strukturi plač na vprašalniku ZAP-SP/4L (v nadaljnjem besedilu: vprašalnik), ki je Priloga 1 k temu navodilu. Poročevalska enota je dolžna vnesti v vprašalnik podatke o vseh zaposlenih osebah, ki so v letu 2006 prejele plačo ali nadomestilo plače v breme poročevalske enote (delodajalca), upoštevajoč definicijo zaposlene osebe, kot je opredeljena v 3. točki 2. člena tega navodila.
Poročevalske enote, ki imajo enote v sestavi, za katere je SURS v skladu s predpisi, ki urejajo državno statistiko, določil obveznost poročanja, lahko vnašajo zahtevane podatke v vprašalnik na dva načina, in sicer lahko upoštevajo:
1. vse osebe, zaposlene v poslovnem subjektu, ali
2. vse osebe, zaposlene znotraj enot v sestavi, izbranih v vzorec. Seznam vseh enot v sestavi, s posebej označenimi enotami v sestavi, izbranimi v vzorec, je sestavni del spletne aplikacije za predlaganje podatkov o izplačanih plačah v elektronski obliki, ki je dostopna na spletnem portalu AJPES.
4. člen
(vsebina vprašalnika)
Vprašalnik vsebuje naslednje podatke:
I. Splošne podatke o poslovnem subjektu oziroma poročevalski enoti:
- matično številko,
- naziv poslovnega subjekta.
II. Splošne podatke o enoti poslovnega subjekta (velja za poslovne subjekte, ki imajo enote v sestavi):
- matično številko,
- naziv enote poslovnega subjekta,
- opisni status enote poslovnega subjekta.
III. Podatke o osebi, odgovorni za sporočene podatke:
- ime in priimek osebe ali oseb, odgovornih za sporočene podatke,
- telefonsko številko osebe ali oseb, odgovornih za sporočene podatke.
IV. Podatke o zaposleni osebi, izplačilih plač, dodatnih izplačilih, regresu, plačanih urah in dnevih odsotnosti za oktober 2006 in za leto 2006:
1. Splošni podatki o zaposleni osebi:
V polje AOP 001 se vpiše 13-mestni EMŠO zaposlene osebe.
V polje AOP 002 se vpiše datum, na katerega je zaposlena oseba začela delati v poslovnem subjektu, in sicer na način DDMMLLLL (če je na primer začela delati 8. junija 1971, se vpiše: 08061971). Datum, na katerega je ta oseba morda začela delati na novem delovnem mestu znotraj poslovnega subjekta, se ne vpisuje, tudi če je prehajala iz ene enote v sestavi v drugo.
2. Podatki za oktober 2006:
V polje AOP 003 se vpiše znesek izplačane bruto plače za oktober 2006, tudi če je bila dejansko izplačana zunaj plačilnega obdobja (npr. plača za oktober 2006 je bila zaradi različnih razlogov izplačana januarja 2007), vključno s plačilom nadur, dodatkov (za delovno dobo, deljeni delovni čas, izmensko delo, nočno delo, delo ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, za dežurstva, za pripravljenost na domu zaradi izpostavljenosti nevarnostim in neprijetnostim delovnega okolja), z gibljivim in stimulativnim delom plače, ki se izplačujeta redno v vsakem plačilnem obdobju, tudi če so zneski vsak mesec drugačni (npr. stimulacije, če se izplačujejo vsak mesec), z nadomestili plač za primer plačane odsotnosti (dopust, prazniki in dela prosti dnevi, bolniške odsotnosti do 30 dni), za čas prekinitve dela zaradi elementarnih nezgod, izpada energije, okvare strojev in naprav, pomanjkanja surovin, stavk in drugih primerov, določenih z zakonom, s kolektivno pogodbo ali internim aktom.
Ne vpisuje se znesek izplačil plač ali nadomestil plač, ki se ne nanašajo na oktober 2006, ampak za druga obdobja (kot so na primer zaostala izplačila ali izplačila za vnaprej), dodatkov, gibljivih in stimulativnih delov plače, ki se ne izplačujejo redno vsak mesec, tudi če so bili slučajno izplačani s plačo za oktober 2006 (npr. 13. plača), refundacij, plačil v naravi, dodatkov za delovna oblačila in orodja, regresa za letni dopust, povračil ali plačil stroškov za prevoz na delo in z dela in za prehrano, dnevnic in plačanih premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.
V polje AOP 004 se vpiše znesek, izplačan za nadure, ki se nanaša na nadure, opravljene v oktobru 2006 in plačane s plačo za oktober 2006. Vpiše se celotni znesek nadurnega izplačila (osnova z dodatkom za nadure), in ne samo znesek dodatka. Izplačila za nadure se morajo ujemati s številom nadur, vpisanem v polje AOP 008.
Znesek, vpisan v tem polju, mora biti vsebovan tudi v znesku, vpisanem v polju AOP 003.
V polje AOP 005 se vpiše znesek izplačila dodatkov za delo v posebnih pogojih: za deljeni delovni čas, izmensko delo, nočno delo, delo ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, če se to delo ne obravnava kot nadurno delo, za dežurstva, za pripravljenost na domu zaradi izpostavljenosti nevarnostim in neprijetnostim delovnega okolja.
Znesek, vpisan v tem polju, mora biti vsebovan tudi v znesku, vpisanem v polju AOP 003.
V polje AOP 006 se vpišejo zneski izplačil za odsotnost, ki ni bila plačana 100-odstotno, to je znesek nadomestil plače, izplačanih po znižani stopnji, v primeru odsotnosti, ki gre v breme delodajalca (primer: nadomestila plače, izplačana po znižani stopnji, za bolniško odsotnost do 30 dni). Ne vpisujejo se izplačila za odsotnost, ki ne gre v breme delodajalca (refundacije).
Znesek, vpisan v tem polju, mora biti vsebovan tudi v znesku, vpisanem v polju AOP 003.
V polje AOP 007 se vpiše število plačanih ur - število opravljenih ur (v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem ali daljšem od polnega delovnega časa) in število neopravljenih, a plačanih ur (dopust, prazniki in dela prosti dnevi, bolniške odsotnosti do 30 dni in druge plačane, a neopravljene ure), in sicer v oktobru 2006. Ne vpisujejo se refundirane ure (ure porodniške odsotnosti, bolniške odsotnosti nad 30 dni, ure nege in druge refundirane ure).
V polje AOP 008 se vpiše število plačanih nadur, ki so bile v oktobru 2006 opravljene preko običajnega ali dogovorjenega delovnega časa.
Število ur, vpisano v tem polju, mora biti vsebovano tudi v številu ur, vpisanem v polju AOP 007.
V polje AOP 009 se vpiše število plačanih ur za odsotnost, ki ni bila plačana 100-odstotno, to je za odsotnost, ki gre v breme delodajalca (npr. plačana ura po znižani stopnji za bolniško odsotnost do 30 dni). Ne vpisujejo se ure za odsotnost, ki ne gre v breme delodajalca (ure, ki so refundirane).
Ure, vpisane v tem polju, morajo biti vsebovane tudi v urah, vpisanih v polju AOP 007.
3. Podatki za leto 2006:
V polje AOP 010 se vpiše znesek letne bruto plače zaposlene osebe za leto 2006 (znesek osnovne bruto plače, plačila za nadure, dodatka za delovno dobo, dodatkov za izmensko delo, delo v deljenem delovnem času, dežurstva, pripravljenost na domu, za nočno delo, nadurno delo, delo ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, dodatkov zaradi izpostavljenosti nevarnostim in neprijetnostim delovnega okolja, dodatkov za stalnost in za delo s strankami), znesek gibljivih in stimulativnih delov plače (izplačil na podlagi osebne delovne uspešnosti in uspešnosti poslovanja, na podlagi periodičnega obračuna in zaključnega računa, izplačil trinajste plače, božičnice ali kakor koli drugače poimenovane plače, ki je opredeljena v kolektivni pogodbi ali internem aktu poslovnega subjekta), nadomestil plače za čas letnega dopusta, državnih praznikov in dela prostih dni, bolniške odsotnosti do 30 dni, za čas napotitve na izobraževanje, napotitve na prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo, za čas prekinitve dela zaradi elementarnih nezgod, izpada energije, okvare strojev in naprav, pomanjkanja surovin, stavk in drugih primerov, določenih z zakonom, s kolektivno pogodbo ali internim aktom.
V to polje se ne vpisujejo se zneski refundacij (za bolniške odsotnosti nad 30 dni, dodatkov za nego …), odpravnin, regresov, izplačil v naravi, povračil ali plačil stroškov za prevoz, prehrano, dnevnic itd.
Vpisati je treba znesek dejansko izplačane plače, in ne zneska, ki pripada zaposlenemu na osnovi pogodbe o zaposlitvi, pa ni bil izplačan (npr. zato, ker se je zaposlil med letom).
V polje AOP 011 se vpiše znesek vseh gibljivih in stimulativnih delov plače, ki se ne izplačujejo redno v vsakem plačilnem obdobju (izplačil na podlagi osebne delovne uspešnosti in uspešnosti poslovanja, na podlagi periodičnega obračuna in zaključnega računa, trinajste plače, božičnice ali kakor koli drugače poimenovane plače, ki je opredeljena v kolektivni pogodbi ali internem aktu poslovnega subjekta).
Znesek, vpisan v tem polju, mora biti vsebovan tudi v znesku, vpisanem v polju AOP 010.
V polje AOP 012 se vpiše znesek izplačil za odsotnost, ki ni bila plačana 100-odstotno, to je za odsotnost, ki gre v breme delodajalca (npr. nadomestilo po znižani stopnji za bolniško odsotnost do 30 dni).
Ne vpisujejo se izplačila za odsotnost, ki ne gre v breme delodajalca (refundacije).
Znesek, vpisan v tem polju, mora biti vsebovan tudi v znesku, vpisanem v polju AOP 010.
V polje AOP 013 se vpiše število plačanih ur - število opravljenih ur (v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem ali daljšem od polnega delovnega časa) in število neopravljenih, a plačanih ur (dopust, prazniki in dela prosti dnevi, bolniške odsotnosti do 30 dni in druge plačane neopravljene ure), in sicer v letu 2006.
Ne vpisujejo se refundirane ure (ure porodniške odsotnosti, bolniške odsotnosti nad 30 dni, ure nege in druge refundirane ure).
V polje AOP 014 se vpiše število plačanih nadur, ki so bile v letu 2006 opravljene preko običajnega ali dogovorjenega delovnega časa.
Ure, vpisane v tem polju, morajo biti vsebovane tudi v urah, vpisanih v polju AOP 013.
V polje AOP 015 se vpiše bruto znesek izplačanega regresa za letni dopust za leto 2006.
Znesek, vpisan v polju AOP 015, ni vključen v znesek, vpisan v poljih AOP 010 in AOP 011.
V polje AOP 016 se vpiše število dni rednega letnega dopusta, ki pripada zaposleni osebi za leto 2006. Ne vpisujemo števila porabljenih dni dopusta, števila dni dopusta iz preteklega leta ali števila dni morebitnega izrednega dopusta.
V polje AOP 017 se vpiše število vseh dni bolniške odsotnosti zaposlene osebe v letu 2006 (upoštevajo se dnevi v breme delodajalca in refundirani dnevi).
V polje AOP 018 se vpiše število dni bolniške odsotnosti zaposlene osebe v letu 2006, ki so v celoti ali deloma bremenili delodajalca (bolniška do 30 dni).
Število dni, vpisanih v tem polju, mora biti vsebovano v številu dni, vpisanem v polju AOP 017.
5. člen
(izpolnjevanje vprašalnika)
Vsi zneski se prikazujejo v tolarjih. Plača za december 2006, ki je bila praviloma izplačana v januarju 2007 v eurih, se preračuna v tolarje po predpisanem fiksnem tečaju 1 EUR = 239,640 SIT. Zneski se vpisujejo v tolarjih brez stotinov.
Vse denarne vrednosti se prikazujejo v bruto znesku.
Pri podatkih o letni plači se - če je zaposlena oseba prejemala plačo vseh 12 mesecev - kot prva upošteva plača za januar 2006, izplačana praviloma v februarju 2006, in kot zadnja plača za december 2006, izplačana praviloma v januarju 2007.
Vir podatkov so kadrovske in računovodske evidence poslovnega subjekta.
6. člen
(način poročanja)
Poročevalska enota sporoča podatke AJPES v elektronski obliki, in sicer z neposrednim vnosom podatkov prek spletnega portala AJPES www.ajpes.si. Poročevalska enota lahko za sporočanje podatkov pooblasti tudi drug poslovni subjekt. Pred prvim pošiljanjem podatkov o izplačanih plačah mora poročevalska enota pristojni izpostavi AJPES poslati posebno vlogo.
Navodila za posredovanje podatkov v elektronski obliki objavi AJPES na spletnem portalu www.ajpes.si.
Če podatkov ni mogoče sporočiti v elektronski obliki, jih poročevalska enota posreduje pristojni izpostavi AJPES v papirni obliki.
7. člen
(roki)
Rok, v katerem mora poročevalska enota podatke o strukturi plač za leto 2006 sporočiti AJPES, je od 16. 4. 2007 do 15. 5. 2007.
III. KONČNA DOLOČBA
8. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-78/2006/29
Ljubljana, dne 20. marca 2007
EVA 2007-1522-0004
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada RS

AAA Zlata odličnost