Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1294. Sklep o sprejemu pobude za oceno ustavnosti drugega odstavka 22. člena Zakona o upravnem sporu, stran 3401.

Številka: U-I-69/07-9
Datum: 15. 3. 2007
S K L E P
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Franca Majcna iz Gornje Radgone na seji 15. marca 2007
s k l e n i l o:
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega stavka drugega odstavka 22. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06) se sprejme, kolikor se nanaša na pritožbo.
2. Predlog, naj Ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje določbe iz prejšnje točke, se zavrne.
3. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se omejitev iz drugega stavka drugega odstavka 22. člena Zakona o upravnem sporu, kolikor se nanaša na pritožbo, uporablja le v primeru, ko stranka vloži pritožbo po pooblaščencu.
O b r a z l o ž i t e v
1. Pobudnik izpodbija drugi odstavek 22. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju: ZUS-1), ki določa, da lahko stranka v postopku s pritožbo in izrednimi pravnimi sredstvi opravlja dejanja samo po pooblaščencu, ki ima opravljen pravniški državni izpit. Navaja, da je Upravno sodišče, oddelek v Mariboru, odpravilo zanj ugodno odločbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti o dodelitvi brezplačne pravne pomoči. Zoper tako odločitev je vložil pritožbo. Upravno sodišče, oddelek v Mariboru, ga je z dopisom pozvalo, naj se opredeli, ali vlaga pritožbo ali revizijo, hkrati pa ga je opozorilo, da na podlagi izpodbijane odločbe ZUS-1 lahko vloži pritožbo le po pooblaščencu, ki ima opravljen pravniški državni izpit. Zagrozilo mu je, da bo njegovo pritožbo zavrglo, če ne bo vložena skladno z izpodbijano določbo.
2. Pobudnik navaja, da je izpodbijana določba neskladna z drugim odstavkom 14. člena Ustave, ker osebam z nizkimi dohodki (kar naj bi sam bil) onemogoča vlaganje pritožb. S svojimi navedbami smiselno zatrjuje tudi neskladnost izpodbijane zakonske ureditve s pravico do pravnega sredstva (25. člen Ustave). Predlaga začasno zadržanje izvrševanja izpodbijane zakonske določbe.
3. Pobudnik sicer navaja, da izpodbija drugi odstavek 22. člena ZUS-1, vendar je iz njegovih navedb razvidno, da dejansko izpodbija samo njegov drugi stavek, kolikor se nanaša na pritožbo. Ustavno sodišče je pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti tega dela določbe sprejelo. V nadaljevanju postopka bo ocenilo zlasti, ali izpodbijana zakonska določba v neskladju z Ustavo omejuje pravico do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave.
4. Ustavno sodišče ni začasno zadržalo izvrševanja izpodbijane zakonske določbe, kot to predlaga pobudnik, saj za to niso izpolnjeni pogoji iz 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju: ZUstS). Pač pa je kot način izvršitve sprejema pobude določilo, da se do končne odločitve Ustavnega sodišča izpodbijana določba glede pritožbe uporablja samo v primerih, ko pritožbe stranka ne vloži sama, temveč po pooblaščencu.
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 26. člena, 39. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 - popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l.r.

AAA Zlata odličnost