Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1316. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dravograd za leto 2006, stran 3442.

Na podlagi 62., 96., 97., 98. in 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 110/02 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05) je Občinski svet Občine Dravograd na 4. seji dne 15. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dravograd za leto 2006
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2006.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Dravograd po zaključnem računu za leto 2006 znašajo:
+--------+---------------------------------+-------------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |      v SIT |
+------------------------------------------+-------------------+
|Skupina/Podskupina kontov         |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 1.701.215.974,05 |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     | 1.046.563.782,42 |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI         |  750.218.367,34 |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček |  483.029.892,02 |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |703 Davki na premoženje     |  172.309.954,69 |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |704 Domači davki na blago in   |  94.878.520,63 |
|    |storitve             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |706 Drugi davki         |       0,00 |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI        |  296.345.415,08 |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in    |  177.672.929,16 |
|    |dohodki od premoženja      |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |711 Takse in pristojbine     |   1.911.828,72 |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |712 Denarne kazni        |   1.136.404,87 |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in |    811.059,95 |
|    |storitev             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki   |  114.813.192,38 |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI       |  89.298.904,83 |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih |  63.154.834,00 |
|    |sredstev             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč |  26.144.070,83 |
|    |in neopred. dolgoročnih sredstev |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|73   |PREJETE DONACIJE         |    984.944,10 |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih |    984.944,10 |
|    |virov              |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI       |  564.368.342,70 |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |740 Transferni prihodki iz    |  466.093.125,72 |
|    |drugih javnofinančnih institucij |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz     |  98.275.216,98 |
|    |državnega proračuna iz sredstev |          |
|    |EU                |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU |       0,00 |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |786 Prejeta sredstva iz     |       0,00 |
|    |proračuna EU           |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |  1.860.275.848,26|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI          |  411.253.647,37 |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki    |  79.388.326,10 |
|    |zaposlenih            |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za  |  12.767.023,09 |
|    |socialno varnost         |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve |  305.142.283,06 |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |403 Plačilo domačih obresti   |   1.704.015,12 |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |409 Rezerve           |  12.252.000,00 |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI         |  503.381.334,24 |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |410 Subvencije          |  12.086.757,00 |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |411 Transferi posameznikom in  |  146.507.598,14 |
|    |gospodinjstvom          |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |412 Transferi neprofitnim    |  80.322.912,87 |
|    |organizacijam in ustanovam    |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |413 Drugi tekoči domači     |  264.464.066,23 |
|    |transferi            |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI      |  864.181.355,90 |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih  |  864.181.355,90 |
|    |sredstev             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |  81.459.510,75 |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |430 Investicijski transferi   |       0,00 |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |431 Investicijski transferi   |  66.146.483,09 |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |432 Investicijski transferi   |  15.313.027,66 |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)  | -159.059.874,21 |
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)    |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |                 |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |          |
|    |NALOŽB              |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |          |
|    |PRODAJA KAPITALSKIHDELEŽEV    |          |
|    |(750+751+752)          |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |750 Prejeta vračila danih    |          |
|    |posojil             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih     |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |752 Kupnine iz naslova      |          |
|    |privatizacije          |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |          |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV       |          |
|    |(440+441+442+443)        |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |          |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV       |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |440 Dana posojila        |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih    |          |
|    |deležev in naložb        |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz  |          |
|    |naslova privatizacije      |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |443 Povečanje namenskega     |          |
|    |premoženja v jav. skladih in dr. |          |
|    |os. javnega prava        |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |          |
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |          |
|    |(IV.-V.)             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |                 |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA        |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE           |  174.681.667,80 |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE           |  174.681.667,80 |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |500 Domače zadolževanje     |  174.681.667,80 |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)      |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA         |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga   |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |  15.621.793,59 |
|    |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.- |          |
|    |VIII.)              |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |  174.681.667,80 |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-   |  159.059.874,21 |
|    |VIII.-IX.)            |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE  |  34.480.225,48 |
|    |31.12. PRETEKLEGA LETA      |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
2. člen
Neporabljena sredstva proračunske rezerve v višini 3.198.565,35 SIT se prenesejo kot sredstva proračunske rezerve v leto 2007. Neporabljena sredstva proračunske rezerve za stanovanja v višini 8.538.427,71 SIT se prenesejo kot sredstva proračunske rezerve za stanovanja v leto 2007.
3. člen
Ostanek sredstev na računih konec leta 2006 v višini 34.480.225,48 SIT se vključi v proračun Občine Dravograd za leto 2007 kot prenesena sredstva.
4. člen
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni deli tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0001/2007-31
Dravograd, dne 15. marca 2007
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost