Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Št. 410-5/07-0153 Ob-7492/07 , Stran 1993
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje. 2. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin: – dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost, – kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter kulturna dejavnost študentov - vse le v delu, ki presega šolske vzgojno izobraževalne programe, – udeležba na območnih, med območnih, državnih srečanjih in mednarodnih prireditvah, – izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, – kulturne prireditve in akcije, – drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost. Predvidena vrednost sredstev javnega razpisa je 44.828 EUR za sofinanciranje programov kulturnih društev in 21.000 EUR za sofinanciranje kulturnih projektov. Točna višina sofinanciranja se bo določila glede na sredstva, ki bodo zagotovljena v proračunu Občine Kočevje za leto 2007 na področju 18039003-Ljubiteljska kultura, 4118023-Programi in projekti društev in posameznikov-razpis. 3. Pogoji sofinanciranja: na javni razpis se lahko prijavijo kulturna društva, zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva, zavodi, skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ali predložijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost, ter izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Kočevje, – da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture oziroma da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost, – da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture, – društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih in so registrirana vsaj eno leto, – da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto. 4. Vsebina vloge: predlogi morajo biti podani na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves čas razpisa v času uradnih ur na vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje. 5. Rok in način prijave: pisne prijave na originalnih obrazcih morate poslati najkasneje do 23. aprila 2007 na naslov: Občina Kočevje, Oddelek za upravne in družbene dejavnosti, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje, v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripisom »Javni razpis Kultura 2007 – ne odpiraj«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure v vložišču Občine Kočevje. 6. Obravnava vlog: pravočasno prispele in popolne prijave bodo ovrednotene na osnovi pogojev in meril, ki so obvezni in sestavni del Pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna občine Kočevje. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 8 dni po sprejeti odločitvi strokovne komisije. Z izvajalci kulturnih programov in projektov bo župan Občine Kočevje sklenil pogodbe o sofinanciranju. 7. Informiranje kandidatov Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati v času uradnih ur na Občini Kočevje, Oddelek za družbene dejavnosti, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje. Kontaktna oseba: Majda Lindič, tel. 01/893-82-18, e-mail: kultura-sport@obc-kocevje.si

AAA Zlata odličnost