Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Št. 155/07 Ob-7650/07 , Stran 1986
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet javnega ciljnega razpisa in razpisno področje Predmet javnega ciljnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov nakupa ali obnove bibliobusov za potrebe splošnih knjižnic. Razpisno področje je knjižnična dejavnost splošnih knjižnic. 2. Namen in cilji javnega razpisa Sredstva se razpišejo z namenom izpeljati nalogo države, da prispeva del sredstev za podporo usklajenemu razvoju knjižnične dejavnosti. Namen razpisa je sofinanciranje nakupa ali obnove bibliobusov za potrebe splošnih knjižnic v sklopu nujnih programov Republike Slovenije na področju kulture (Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi, Ur. l. RS, št 14/03, uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z javnim interesom na področju kulture. Cilj javnega razpisa je podpora razvoju sodobnih knjižničnih storitev v potujočih knjižnicah – bibliobusih, kar omogoča širjenje mreže splošnih knjižnic tudi v kraje z manjšim številom prebivalcev in odročnejša območja države. S tem država spodbuja kulturne, izobraževalne, informacijske ter socialne potrebe okolja, podpira vseživljenjsko učenje in smotrno izrabo prostega časa ter prispeva k razvoju informacijske pismenosti, neformalnega izobraževanja in vsestranske informiranosti državljanov. Cilj razpisa je tudi povečati uporabo knjižnic ter splošno dostopnost informacij in storitev v knjižnični mreži splošnih knjižnic tudi v odročnejših krajih Slovenije, kar je v skladu s cilji Nacionalnega programa za kulturo. 3. Pomen izrazov Splošne knjižnice so knjižnice, ki na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 96/02 ZUJIK) izvajajo knjižnično dejavnost kot javno službo v skladu z 2. in 16. členom in so samostojne pravne osebe (v nadaljevanju: knjižnice). Razpisno področje je tisto delovno področje predlagatelja, ki večinsko opredeljuje predlagateljevo dejavnost. Predlagatelj projekta je splošna knjižnica in v njenem imenu direktor, ki poslovno predstavlja in zastopa splošno knjižnico kot pravno osebo. Upravičene osebe so splošne knjižnice, ki so javni zavodi in so navedene v Prilogi 1 k Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/2003), oziroma njihove pravne naslednice. Te so upravičene do prijave na razpis in do vseh razpisnih postopkov. Sofinancer je občina ustanoviteljica, soustanoviteljica ali pogodbena partnerica predlagatelja. Projekt je vsebinska celota, ki je dostopna javnosti. Projekt je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca. Zaprošeni znesek financiranja projekta je znesek, za katerega predlagatelj zaprosi v okviru dovoljenega obsega financiranja predvidenih stroškov projekta. Upravičeni stroški so stroški, ki jih financer priznava kot podlago za sofinanciranje in se nanašajo na splošne pogoje iz druge alineje točke 5.1 tega javnega razpisa. Davek na dodano vrednost se šteje kot upravičen strošek. Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta, prikazane v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). 4. Čas in način sofinanciranja projektov: v letih 2007 in 2008, v katerih velja ta javni ciljni razpis, se lahko sofinancira več projektov, in sicer po fazah glede na določbe pogodb, ki bodo sklenjene med vsakim od izbranih predlagateljev ter Ministrstvom za kulturo. 5. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu 5.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov, ki so upravičene osebe in izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v letu 2006, izpolnili vse obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva v letu 2006); – predlagajo projekte, pri katerih so zaprošeni stroški: – stroški vozila (vključujejo stroške za: celotno vozilo, notranjo opremo vozila in knjižnično opremo ter računalniško opremo, vključno s projektiranjem, oblikovanjem ipd. ter – stroški promocije, če gre za nakup novega vozila ali – stroški obnove ali popravila vozila (vključujejo obnovo ali popravilo vozila, dela vozila ali posebnih napeljav, npr. klimatskih naprav; obnovo ali popravilo notranje opreme vozila ali knjižnične opreme ali računalniške opreme, vključno s projektiranjem, oblikovanjem ipd.); (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da bodo sredstva, zaprošena od financerja, vsebovala samo upravičene stroške projekta); – predlagajo projekte, pri katerih zaprošeni znesek financiranja ne presega 50% vseh predvidenih stroškov projekta (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o nepreseganju 50% deleža predvidenih stroškov); – predlagajo projekte, pri katerih stroški promocije ne presegajo 4.200 EUR (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o nepreseganju zaprošenih sredstev za promocijo projekta); – predlagajo projekte, ki bodo zaključeni najkasneje do 31. 10. 2008 (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da bo v primeru izbora projekt dokončan najkasneje do 31. 10. 2008); – zagotovijo dostopnost projekta javnosti (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost); – zagotovijo, da bodo po dokončanju projekta nakupa bibliobusa redno zagotavljali pogoje za delovanje bibliobusa (obvezno dokazilo: podpisana izjava o sposobnosti predlagatelja za redno zagotavljanje pogojev za delovanje bibliobusa); – zagotovijo, da bodo izvedli celoten projekt v skladu z Zakonom o javnem naročanju /ZJN-2/ (Ur. l. RS, št. 128/06) (obvezno dokazilo: podpisana izjava o izvedbi projekta po postopku, določenem v ZJN-2); – zagotovijo, da bodo podatke o sredstvih, ki jih bodo kot investicijski transfer na podlagi odobrenega sofinanciranja prejeli od Ministrstva za kulturo, posredovali občini, ki bo večinski sofinancer in drugim občinam, ki bodo sofinancirale projekt (obvezno dokazilo: podpisana izjava o zagotovitvi, da bo predlagatelj občini(-am) posredoval podatke o sredstvih, prejetih od MK kot investicijski transfer). 5.2 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu: Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisno področje imenuje minister. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala, da se vloge predlagateljev, ki niso upravičene osebe ali ne izpolnjujejo splošnih pogojev za sodelovanje na razpisu, ter prepozne in nepopolne vloge zavržejo. 6. Razpisni kriteriji Strokovna komisija za knjižnično dejavnost bo vloge predlagateljev obravnavala na podlagi stopnje izpolnjevanja splošnih in prednostnih razpisnih kriterijev. 6.1 Splošni razpisni kriteriji Predvidena kakovost in izvedljivost predlaganega projekta: – celovitost predvidenih ciljev projekta, – ustreznost vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta oziroma idejnega načrta, – izvedljivost projekta glede na predvideni obseg dejavnosti, stroške in terminski načrt. 6.2 Prednostni razpisni kriteriji Prednostni kriteriji so: – predvideno delovanje bibliobusa na območju, ki presega lokalno knjižnično mrežo (regionalni projekti), – predvideni delež sofinanciranja s strani občin(-e), – predvideni obseg uporabe bibliobusa (število postajališč, pogostost obiska postajališč, dolžina postankov). 7. Uporaba kriterijev Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Na razpisu bodo izbrani tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje in jih bo ministrstvo na predlog strokovne komisije uvrstilo na seznam izbranih projektov. Število izbranih projektov in višina odobrenih sredstev sta odvisna od skupne višine prejetih točk in razpoložljivih sredstev. Najvišje število prejetih točk po splošnih in prednostnih razpisnih kriterijih za posamezni projekt je 60 točk. Najvišje število prejetih točk po splošnih kriterijih za posamezni projekt je 30 točk, najvišje število prejetih točk po prednostnih kriterijih za posamezni projekt je 30 točk. Uvrstitev v izbor pomeni seštevek vsaj 31 točk ali več. Višina odobrenih sredstev bo odvisna od dosežene skupne ocene projekta in razpoložljivih sredstev. Skupna ocena projektov bo opisna po naslednji opisni vrednostni lestvici: kakovostno (46-60), ustrezno (31-45), nezadovoljivo (do 30). 8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev, ki je na voljo za sofinanciranje projektov v okviru projektnega razpisa JPR29-BUS-2007-2008, znaša največ 121.000 EUR v letu 2007 in največ 125.000 EUR v letu 2008. Sredstva bodo predvidoma dodeljena največ trem predlagateljem za vsako leto. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena državna sredstva morajo biti porabljena v obdobju proračunskih let 2007 in 2008, ob upoštevanju plačilnih rokov po zakonu o izvrševanju proračuna RS. Sredstva so lahko dodeljena za črpanje v letu 2007 ali 2008 ali v deležih v obeh navedenih letih. 10. Razpisni rok: razpis se prične 23. 3. 2007 in se zaključi 23. 4. 2007. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – izjave predlagatelja projekta o izpolnjevanju splošnih pogojev za sodelovanje na razpisu, – prijavne obrazce z navodili in navedbo obveznih prilog, – vzorec ocenjevalnega lista. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.gov.si/mk. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 12. Oddaja in dostava vlog 12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za področje »Knjižnična dejavnost – bibliobus« in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v besedilu razpisa in razpisni dokumentaciji. 12.2 Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, do 23. 4. 2007, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis 2007-2008 z obvezno navedbo razpisnega področja (Knjižnična dejavnost – bibliobus) in oznako JPR29-BUS-2007-2008. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). 12.3 Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije razpisa. 12.4 Predlagatelj lahko prijavi samo en projekt. 13. Izločitev vlog 13.1 Ministrstvo bo iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo vse vloge predlagateljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba; – ki so prepozne ali prepozno dopolnjene; – ki so nepopolne. 13.2 Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba, se šteje vloga predlagatelja, ki ne izpolnjuje pogojev iz četrtega odstavka 3. točke besedila tega javnega razpisa. 13.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 23. 4. 2007 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva. 13.4 Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno le v razpisnem roku (do 23. 4. 2007) z nujno oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. 13.5 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. 14. Pristojni uslužbenki: za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom sta pristojni: mag. Tatjana Likar: tel. 01/369-59-65, tatjana.likar@gov.si, in mag. Jelka Gazvoda: tel. 01/369-59-46, jelka.gazvoda@gov.si. 15. Uradne ure: uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. 16. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresiranim osebam je omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova ulica 10, Ljubljana), kot je navedeno v točki 11. 17. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje: odpiranje vlog se bo pričelo 7. 5. 2007. Strokovno presojo in ocenjevanje bo strokovna komisija izvedla v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 93/05).

AAA Zlata odličnost