Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Št. 410-24/2007 Ob-7647/07 , Stran 1996
I. Predmet javnega razpisa: Predmet razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov na območju Občine Ilirska Bistrica v letu 2007. Višina sredstev, ki so za predmet javnega razpisa, v proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2007 znaša 20.865 EUR. II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji: Na razpis z zbiranjem ponudb se lahko prijavijo lastniki ali upravljavci spomenikov, drugih infrastrukturnih objektov s področja kulturne dediščine in spominskih obeležij, lociranih na območju Občine Ilirska Bistrica. III. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev in obravnavo vlog: Pri vrednotenju vlog se bodo upoštevali predvsem naslednji kriteriji: 1. nižji predvideni znesek sofinanciranja stroškov obnove in vzdrževanja oziroma višina zagotovljenih lastnih sredstev investitorja. Iz proračuna Občine Ilirska Bistrica se sofinancira največ 50% vrednosti investicije; 2. pomembnost spomenika z vidika kulturne dediščine; 3. zaključek del ali predvidene faze obnove in vzdrževanja v letu 2007; 4. vrsta predvidenih del za obnovo in vzdrževanje. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli predlagatelji, katerih posegi so namenjeni preprečevanju nastajanja ali povečevanja škode na objektu. Obnove dostopnih poti, stopnišč ter obzidij niso predmet tega razpisa. Pri obravnavanju vlog se bodo upoštevala naslednja merila: Po merilu iz 1. točke lahko predlagatelj prejme največ 10 točk, in sicer za predvideno sofinanciranje investicije s strani Občine Ilirska Bistrica v obsegu 0,01-15,00% – 10 točk, od 15,01-30,00% – 6 točk, 30,01-40,00% – 4 točke ter 40,01-50,00% – 2 točki. Po merilu iz 2. točke predlagatelj prejme 10 točk za obnovo in vzdrževanje spomenika lokalnega pomena, ki je bil razglašen z odlokom Občine Ilirska Bistrica, za obnovo in vzdrževanje infrastrukturnih objektov s področja kulturne dediščine, ki so varovani z varstvenim režimom I. stopnje prejme predlagatelj 7 točk oziroma 5 točk za objekte varovane z varstvenim režimom II. stopnje, od 1 do 3 točk pa prejme predlagatelj za obnovo in vzdrževanje infrastrukturnega objekta, za katerega je pri pristojni enoti Zavoda za varstvo naravne in Kulturne dediščine RS vložen predlog za uvrstitev pred 31. 1. 2006 in ta še ni kategoriziran ter predlagatelj, ki v prijavi predlaga vzdrževanje spominskega obeležja. Po merilu iz 3. točke prejme predlagatelj 3 točke, če bo zaključil celotno investicijo v letu 2007, predlagatelj, ki bo zaključil posamezno fazo v letu 2008 pa prejme 1 točko. Po merilu iz 4. točke prejme predlagatelj, ki opravlja obnovo in vzdrževanje objekta z namenom preprečevanja nastajanja ali povečevanja škode na objektu 7 točk (izključno sanacija streh in posegi v statične elemente konstrukcij), za restavratorska dela v skladu s konservatorskimi smernicami 5 točk ter za druga obnovitvena in vzdrževalna dela od 1 do 3 točk. Prispele vloge bo odprla, pregledala in ocenila 3 članska komisija, ki jo imenuje župan. Imenovana komisija bo o postopku zbiranja ponudb sestavila poročilo, na podlagi pogojev in meril, popolne vloge ocenila ter pripravila predlog sofinanciranja. Sofinanciran bo eden ali več projektov, v odvisnosti od števila prijav. Odobreni znesek sofinanciranja je lahko nižji od zneska, ki ga v vlogi predvidi predlagatelj. Odpiranje vlog ni javno. Župan Občine Ilirska Bistrica bo na podlagi poročila komisije in pogojev tega razpisa ter predpisanih kriterijev uporabe proračunskih sredstev s sklepom odločil o višini sofinanciranja posameznega projekta. Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz razpisa in mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, ima možnost v roku 8 dni od prejema sklepa vložiti pri županu pritožbo, s katero predlaga, da se preveri utemeljenost sklepa o sofinanciranju. V pritožbi mora natančno navesti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog za sofinanciranje. Pritožbo obravnava župan v roku 15 dni ter s sklepom ponovno odloči o dodelitvi sredstev. Sklep župana o pritožbi predlagatelja vloge je s tem dokončen. IV. Vsebina prijave na razpis: Prijava je sestavljena iz pisne vloge in dokumentacije k vlogi. Vloga mora vsebovati naslednje podatke: – naziv (ime) in sedež oziroma naslov vlagatelja, – davčno številko, – matično številko, – navedbo lastništva objekta oziroma zemljišča, – tehnični opis predvidenega posega. V primeru, da predlagatelj vlaga samo predlog za sofinanciranje posamezne faze investicije, mora v tem poglavju vloge to posebno navesti. V tem primeru mora predlagatelj navesti tehnični opis celotne investicije ter tehnični opis predlagane faze, – finančno konstrukcijo z viri financiranja. V primeru, da predlagatelj vlaga samo predlog za sofinanciranje posamezne faze investicije, mora predložiti finančno konstrukcijo z viri financiranja predlagane faze investicije ter okvirno finančno konstrukcijo z viri financiranja za celotno investicijo. Vsi finančni elementi morajo biti izraženi z vključenim DDV. V kolikor ti ne bodo iz vloge posebno razvidni, bo upoštevano, da je DDV vključen v ceno oziroma da predlagatelj ni zavezanec za DDV, – terminski plan. V primeru, da predlagatelj vlaga samo predlog za sofinanciranje posamezne faze investicije, mora predložiti terminski plan z viri financiranja predlagane faze investicije ter okvirni terminski plan za celotno investicijo. Vlogi morajo biti predložene naslednje obvezne priloge: – mapna kopija, – zemljiško-knjižni izpisek, – soglasje lastnikov ali solastnikov v primeru, da se za sofinanciranje ne prijavlja izključni lastnik objekta, – soglasje Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine RS (za kulturno dediščino, za katero je predvideno varovanje z varstvenim režimom), – izvedbeni predračun za obnovitvena in vzdrževalna dela (pri fazni investiciji za prijavljeno fazo), – upravno dovoljenje (ni pogoj), – pogodbo/e z izvajalcem/ci (ni pogoj). Podatke o kategorizaciji spomenika ter predpisanem varstvenem režimu I. ali II. stopnje bo preveril naročnik v lastnih evidencah in jih predlagateljem ni potrebno dostavljati. V. Oddaja prijave Prijavo je treba oddati na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica do 23. 4. 2007, na kateri naj bo poleg naziva in naslova predlagatelja ter naziva in naslova Občine Ilirska Bistrica posebej označeno »Ne odpiraj – prijava za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov 2007«. Upoštevane bodo vloge, ki bodo do zadnjega dne predpisanega roka do vključno 12. ure oddane v tajništvu Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 14 ter vloge, ki bodo do zadnjega dne predpisanega roka oddane na Pošti Slovenije, z oznako »Priporočeno«. Dodatne informacije lahko predlagatelji dobijo pri Romanu Brozini, tel. 05/714-13-61, vsak delovni dan od 7. do 14.30, v sredah do 17. ure. VI. Dopolnitev vloge: predlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da vloge dopolnijo v roku 3 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. VII. Koriščenje sredstev: sredstva bo izbrani prijavitelj koristil na način, ki bo predpisan s sklepom o sofinanciranju. Ponudniki, katerih projekti bodo sofinancirani iz proračuna Občine Ilirska Bistrica, so dolžni izvesti postopke izbire najugodnejšega ponudnika ob smiselni uporabi predpisov, ki urejajo javno naročanje. VIII. Obvestilo o izidu javnega razpisa: predlagatelji bodo o izboru obveščeni v roku 15 dni od odpiranja vlog.

AAA Zlata odličnost