Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Št. 6217-07-000029 Ob-7599/07 , Stran 2011
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) Upravna enota Koper, Trg Brolo 4, 6000 Koper, objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta: svetovalec v Upravni enoti Koper, na Oddelku za upravne notranje zadeve in delo, vojne invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja – v Referatu za osebna stanja in migracije, ki se opravlja v nazivu svetovalec III, II in I. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoko strokovno izobrazbo, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – znanje uradnega jezika, – znanje jezika italijanske narodne skupnosti na nižji ravni, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – pomoč pri pripravi internih predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – vodenje in odločanje v enostavnih in zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Prijava za delovno mesto mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere mora biti razvidna ustanova, na kateri je kandidat opravljal izpit in leto opravljanja izpita, 4. izjavo o znanju jezika italijanske narodne skupnosti na nižji ravni, iz katere mora biti razvidna raven znanja ter leto in ustanova oziroma izjavo o zaključenem najmanj osnovnošolskem izobraževanju, opravljenem na območju kjer živi narodna skupnost, 5. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Koper pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu opravljal v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv II in I. Z izbranimi kandidati bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidati bodo delo opravljali v prostorih Upravne enote Koper, Trg Brolo 4, Koper. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec, številka 110-25/2007« na naslov: Republika Slovenija, Upravna enota Koper, Trg Brolo 4, 6000 Koper, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.koper@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Elida Horvatič, tel. 05/663-76-48. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

AAA Zlata odličnost