Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Št. 316/17-2007 Ob-7651/07 , Stran 1987
1. Ime in sedež sofinancerja: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za evropske zadeve in investicije, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dimičeva 12, Ljubljana, tel. 01/300-69-90, faks 01/300-69-91 (nadalje: sofinancer). 2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa: Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 126/06), Proračun Republike Slovenije za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06), 65. in 66. člen Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 in 9/07), Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06), 12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06). 3. Predmet razpisa Sofinancer za leti 2007 in 2008 z nepovratnimi sredstvi spodbuja izvedbo investicijskih ukrepov za izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih. Nepovratna sredstva se dodeljujejo za naslednje ukrepe: A. vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode, B. vgradnjo toplotnih črpalk za centralno ogrevanje prostorov, C. vgradnjo fotovoltaičnih sistemov za proizvodnjo elektrike, D. vgradnjo specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso, in sicer za kurilne naprave na polena, pelete in sekance. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpisu lahko sodelujejo posamezna gospodinjstva na območju Republike Slovenije, ki so izvedla enega ali več ukrepov, ki so predmet razpisa. Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za izvedene ukrepe pod točkami A., B., in C., ki so v funkciji delovanja od 1. 5. 2006 naprej, in za izvedene ukrepe pod točko D., ki so v funkciji delovanja od 1. 6. 2006 naprej, in so bili izvedeni do oddaje vloge. Funkcija delovanja sistema se dokazuje z datumom računa za vgradnjo oziroma montažo posameznega ukrepa. Ukrepi, ki so izvedeni s prototipno in rabljeno opremo ter napravami, niso upravičeni do dodelitve nepovratnih sredstev. Izjemoma lahko za nepovratna sredstva ponovno zaprosijo tudi tista gospodinjstva, ki so oddala vlogo na »javni razpis za finančne spodbude investicijskim ukrepom za izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih za leto 2006« (Ur. l. RS, št. 37/06, z dne 7. 4. 2006) v času preden je stopilo v veljavo obvestilo o zaključku javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 59-60/06, z dne 9. 6. 2006) in jim je bila neobravnavana vloga vrnjena skupaj z dopisi, ki so označeni z zaporednimi številkami od 3161-39/2006-1101 do 3161-39/2006-1320. V teh izjemah se bodo nepovratna sredstva dodeljevala za izvedene ukrepe, ki so v funkciji delovanja od 1. 4. 2005 naprej. Prav tako lahko izjemoma za nepovratna sredstva ponovno zaprosijo tudi tista gospodinjstva, ki so oddala vlogo na »javni razpis za finančne spodbude investicijskim ukrepom za energetsko izrabo lesne biomase v gospodinjstvih za leto 2006« (Ur. l. RS, št. 31/06, z dne 24. 3. 2006) v času preden je stopilo v veljavo obvestilo o zaključku javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 71/06, z dne 7. 7. 2006) in jim je bila neobravnavana vloga vrnjena skupaj z dopisi, ki so označeni z zaporednimi številkami od 3161-7/2006-597 do 3161-7/2006-644. V teh izjemah se bodo nepovratna sredstva dodeljevala za izvedene ukrepe, ki so v funkciji delovanja od 1. 5. 2005 naprej. Gospodinjstvo v tem razpisu predstavlja fizična oseba, ki je lastnik, solastnik ali najemnik stanovanja ali hiše in je investitor v ukrep, ki je predmet razpisa. Osnovni pogoj za dodelitev nepovratnih sredstev je pravočasna, pravilno vložena popolna vloga. Za popolno vlogo šteje vloga, ki je sestavljena iz obrazca vloge, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, in pripadajočih prilog, kot je to zahtevano z razpisno dokumentacijo, in je za vsak posamezen ukrep, za katerega kandidira prosilec, vložena v ločeno ovojnico. Iz dokumentacije za posamezno vlogo mora biti razvidno, da je ukrep izveden ustrezno razpisanim kriterijem in da je vloga pripravljena ustrezno pogojem iz razpisne dokumentacije. Dopolnitev vloge bo prosilcem omogočena samo enkrat. Vsaka nepopolna ali neustrezno dopolnjena vloga bo zavržena. Za pridobitev nepovratnih sredstev za vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje prostorov (ukrep B.) mora biti poleg osnovnega pogoja izpolnjen tudi pogoj, da je specifična letna toplota za ogrevanje stavbe Qh/Au [kWh/m2a], v katero se vgrajuje ogrevalni sistem s toplotno črpalko, v skladu s Pravilnikom o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 42/02, 110/02-ZGO-1, 29/04). Za pridobitev nepovratnih sredstev za vgradnjo specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso na polena, pelete in sekance (ukrep D.) mora biti poleg osnovnega pogoja izpolnjen tudi pogoj, da imajo kurilne naprave naslednje toplotno-tehnične karakteristike: – izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 88%, – vrednost emisij ogljikovega monoksida pri nazivni toplotni moči mora biti manjša od 750 mg/m3, – vrednost emisij prašnih delcev pri nazivni toplotni moči mora biti manjša od 50 mg/m3, dodaten pogoj samo za kurilne naprave na polena pa je, da morajo imeti prigrajen hranilnik toplote velikosti vsaj 50 l/kW toplotne moči kurilne naprave. 5. Višina nepovratnih sredstev za posamezne ukrepe je sledeča: A. Vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje vode Za izveden sistem za pripravo tople vode s pomočjo energije sonca, sestoječ iz sprejemnikov sončne energije, hranilnika toplote in ostalih pripadajočih elementov, nameščenega v skladu z veljavnimi predpisi, znaša višina nepovratnih sredstev do 125 EUR/m2 absorberske površine vgrajenih sprejemnikov sončne energije (SSE), vendar največ 2.100 EUR za celoten sistem. B. Vgradnja toplotnih črpalk za centralno ogrevanje prostorov Za izveden sistem za centralno ogrevanje stavbe s pomočjo toplotne črpalke, nameščen v skladu z veljavnimi predpisi, znaša višina nepovratnih sredstev do 40% cene toplotne črpalke z vključenim prenosnikom za zajem energije okolice, vendar največ 2.100 EUR. C. Vgradnja fotovoltaičnih sistemov za proizvodnjo elektrike Za izveden fotovoltaični sistem za proizvodnjo elektrike, nameščen v skladu z veljavnimi predpisi, znaša višina nepovratnih sredstev do 2,5 EUR/Wp vgrajenih modulov sončnih celic (PV modulov) oziroma 2.100 EUR za celoten sistem, D. Vgradnja specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso na polena, pelete in sekance Za izveden sistem centralnega ogrevanja stavbe, sestoječega iz specialne kurilne naprave, ev. podajalne naprave ali hranilnika toplote, ogreval, ustreznih varnostnih in regulacijskih organov, nameščenega v skladu z veljavnimi predpisi, znaša višina nepovratnih sredstev do 40% cene kurilne naprave in ustreznega hranilnika toplote, vendar največ 1.250 EUR, če gre za kurilno napravo za ogrevanje s poleni, do 40% cene kurilne naprave s podajalno napravo, vendar največ 1.675 EUR, če gre za kurilno napravo za ogrevanje s peleti, in do 40% cene kurilne naprave s podajalno napravo, vendar največ 2.100 EUR, če gre za kurilno napravo za ogrevanje s sekanci. Podrobnejša pojasnila o pogojih in merilih so v razpisni dokumentaciji. 6. Sredstva v okvirni višini 1,200.000 EUR za izplačilo pogodbenih obveznosti v letu 2007 so zagotovljena na proračunski postavki 5532 Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 126/06), sredstva v okvirni višini 1,700.000 EUR za izplačilo pogodbenih obveznosti v letu 2008 so zagotovljena na proračunski postavki 5532 Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06). Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala po zaporedju vloženih vlog na pošti (datum, ura, minuta poštnega žiga). V primeru, da podatek o minuti vložitve na pošti ne bo razviden iz poštnega žiga, se bo kot čas vložitve vloge upoštevala ura vložitve razvidna iz poštnega žiga. V primeru, da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in ne minuta vložitve, se upošteva vložitev ob 24. uri. V primeru prispetja večjega števila vlog z enakim časom oddaje, se bodo vloge uvrstile v vrstni red s komisijskim žrebom. Po dodelitvi vseh razpisanih sredstev iz proračuna za leto 2007, bo sofinancer dodeljeval sredstva iz proračuna za leto 2008, ki bodo prejemnikom nakazana v letu 2008, ne glede na to, na katerem zaporednem odpiranju vlog bodo prejemnikom dodeljena. Sofinancer bo pri sklepanju o dodeljevanju sredstev upošteval razpoložljiva razpisana sredstva. Na zadnjem odpiranju vlog bodo vsem prosilcem nepovratna sredstva znižana za sorazmerni delež, v kolikor bo vsota izračunanih nepovratnih sredstev za prosilce, ki izpolnjujejo pogoje, presegla razpisana sredstva. Javni razpis bo z dodelitvijo vseh razpisanih sredstev zaključen, kar bo sofinancer javno objavil v Uradnem listu RS. 7. Predvideno obdobje porabe sredstev do konca leta 2008. 8. Rok, do katerega morajo biti vložene vloge za dodelitev sredstev Za pravočasno vloženo vlogo na prvo odpiranje vlog šteje vloga, ki je oddana na pošti do vključno 25. aprila 2007, za drugo odpiranje do vključno 22. 8. 2007, za tretje odpiranje do vključno 7. 11. 2007 in za četrto odpiranje do vključno 23. 4. 2008, vendar le do objave zaključka javnega razpisa. Za pravilno vloženo vlogo šteje vloga, ki je prispela po pošti in je vložena v pravilno označeno, zaprto ovojnico. Vloga mora biti poslana na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana. V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti jasno označen pripis »Vloga OVE-G 2007/08 – Ne odpiraj!« ter navedba izvedenega ukrepa (dopisati črko, ki označuje izveden ukrep), v skladu s 3. točko objave. Na isti strani ovojnice mora biti v levem zgornjem kotu naveden polni naslov prosilca. Nepravilno ali nepravočasno vložene vloge ne bodo uvrščene v vrstni red prispetja, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prosilcem. 9. Datum odpiranja vlog Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Datumi pričetka posameznih odpiranj so naslednji: prvo dne 26. 4. 2007, 23. 8. 2007, 8. 11. 2007 in 24. 4. 2008. Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo potekalo v prostorih sofinancerja, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana. Vsako naslednje odpiranje vlog (razen prvega) bo izvedeno le, kolikor vsota dodeljenih nepovratnih sredstev prosilcem na predhodnih odpiranjih ne bo dosegla celotnih razpisanih sredstev, v nasprotnem primeru bo sofinancer pred izvedbo odpiranja vlog objavil zaključek javnega razpisa. 10. Prosilci bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 150 dni od izvedbe odpiranja vlog. Prosilci, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, bodo morali v roku 8 dni od prejema sklepa pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za dodelitev sredstev. 11. Razpisno dokumentacijo naročite s pisnim zahtevkom na naslov sofinancerja ali po faksu 01/300-69-91, do objave zaključka javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani sofinancerja: www.gov.si/aure. 12. Dodatne informacije o razpisu so na voljo po tel. 01/300-69-90 vsak ponedeljek in sredo od 9. do 12. ure.

AAA Zlata odličnost