Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1337. Tarifni sistem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju Občine Škofja Loka, stran 3483.

Na podlagi 96. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/2005 EZ-UPB1 in 118/06) in 11. člena Akta o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05) in po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Škofja Loka z dne 8. 3. 2007 je Loška komunala d.d. Škofja Loka, Kidričeva c. 43 a, 4220 Škofja Loka, sprejela
T A R I F N I S I S T E M
za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju Občine Škofja Loka
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Loška komunala d.d. Škofja Loka opravlja dejavnost dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem. S tem tarifnim sistemom Loška komunala d.d., Škofja Loka, določa tarifne elemente, tarifne postavke in tarifne skupine za obračunavanje zemeljskega plina odjemalcem na območju Občine Škofja Loka.
2. POJMI IN DEFINICIJE
2. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu (v nadaljnjem besedilu: EZ) in podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi podlagi, poleg teh pa imajo v tem aktu uporabljeni pojmi naslednji pomen:
Dobavitelj tarifnim odjemalcem: je pravna ali fizična oseba, ki je s strani lokalne skupnosti pooblaščena za izvajanje izbirne lokalne javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem na območju določene lokalne skupnosti.
Sistemski operater distribucijskega omrežja: je pravna ali fizična oseba, ki je v skladu z Energetskim zakonom določena za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja na distribucijskem omrežju zemeljskega plina.
Distribucijsko omrežje zemeljskega plina: je omrežje plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na zaključenem geografskem območju, določenem s strani lokalne skupnosti kot območje izvajanja javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, in po katerem se izvaja tudi distribucija zemeljskega plina do končnih odjemalcev.
Tarifni odjemalec: je gospodinjski odjemalec, ki je oskrbovan z zemeljskim plinom za lastno domačo rabo in po določbah EZ ni upravičen odjemalec, ter skupne kotlovnice v večstanovanjskih stavbah ali kot del druge stavbe, ki služijo večstanovanjskim stavbam kot celoti ali več stanovanjskim stavbam ali drugim nepremičninam in imajo v skladu z zakonom, ki ureja stanovanjska razmerja, poseben pravni status.
Tarifna postavka: je v denarni enoti izražena cena za tarifni element, ki jo plačujejo tarifni odjemalci zemeljskega plina v posamezni tarifni skupini.
Tarifna skupina: je skupina tarifnih odjemalcev, za katere veljajo enake tarifne postavke.
3. TARIFNI ELEMENTI IN TARIFNE POSTAVKE
3. člen
Tarifni elementi, za katere se določajo tarifne postavke, so:
- omrežnina za distribucijsko omrežje,
- cena za dobavljen zemeljski plin,
- trošarine in takse na zemeljski plin,
- davek na dodano vrednost.
4. člen
Tarifne postavke se oblikujejo na podlagi upravičenih stroškov za oskrbo z zemeljskim plinom. Tarifne postavke so v denarni vrednosti izraženi elementi tarifnega sistema, ki omogočajo izračun stroškov za dobavljeni zemeljski plin. Tarifne postavke za posamezne tarifne elemente so:
- zemeljski plin, izražen v [EUR/Sm³]
- omrežnina, izražena v [EUR/Sm³]
- ekološka taksa, izražena v [EUR/Sm³]
- trošarina, izražena v [EUR/Sm³]
- mesečni pavšal, izražen v [EUR/mesec]
- izvajanje meritev, izraženo v [EUR/mesec].
5. člen
Cena za dobavljen zemeljski plin je izražena z variabilnim delom, ki se plačuje na enoto porabe zemeljskega plina.
6. člen
Dobavljena količina zemeljskega plina na odjemnem mestu se izmeri s plinomeri in izraža v Sm³. Zaokroži se na celo število.
7. člen
Omrežnina za distribucijsko omrežje je izražena s fiksnim delom v obliki pavšala in variabilnim delom, ki se plačuje na enoto porabe zemeljskega plina.
4. RAZVRSTITEV ODJEMALCEV V TARIFNE SKUPINE
8. člen
Pri obračunu stroškov dobave zemeljskega plina se tarifni odjemalci razvrstijo v tri skupine, glede na letno količino porabljenega zemeljskega plina, in sicer:
1. (prva) skupina (do 100.000 Sm³ zemeljskega plina/letno)
2. (druga) skupina (od 100.001 Sm³ do 1.000.000 Sm³ zemeljskega plina/letno)
3. (tretja) nad 1.000.000 Sm³ zemeljskega plina/letno).
9. člen
Količina porabljenega zemeljskega plina se ugotovi na osnovi odčitkov merilne naprave. Za obdobje, ko je bila merilna naprava v okvari, pa na osnovi ocenjene porabe, izračunane na podlagi podatkov iz primerljivih preteklih obdobij, oziroma kot to določajo Splošni pogoji.
10. člen
Tarifnim odjemalcem brez pogodbe se opravi popis in obračun zemeljskega plina po dejanski porabi vsaj enkrat letno. Tarifni odjemalci poravnajo stroške za porabljeni zemeljski plin mesečno pavšalno, glede na preteklo primerljivo obdobje. Poračun se izvede na koncu obračunskega obdobja oziroma ob popisu.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Tarifni sistem, njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, po predhodni pridobitvi soglasja lokalne skupnosti.
12. člen
Ta tarifni sistem začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne naslednjega meseca po mesecu uveljavitve.
13. člen
Sporne zadeve se obravnavajo po tarifnem sistemu, ki je veljal v spornem obdobju.
Škofja Loka, dne 15. marca 2007
Loška komunala d.d. Škofja Loka
Direktorica
Mateja Žumer l.r.

AAA Zlata odličnost