Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1320. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Litija, stran 3449.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00 - ZPDZC), 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 4. redni seji dne 22. 2. 2007 in na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 4. redni seji z dne 8. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Litija
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: ustanoviteljici) s tem odlokom ustanavljata za opravljanje primarne zdravstvene dejavnosti kot javne službe na območju obeh občin javni zavod Zdravstveni dom Litija (v nadaljevanju: zavod) ter urejata njegov status in medsebojna razmerja.
Zavod na primarni ravni se lahko ustanovi, spremeni ali razširi dejavnost, ali preneha le s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravstvo.
II. DELEŽ USTANOVITELJIC
2. člen
Ustanoviteljici zavoda sta:
- Občina Litija, s sedežem v Litiji, Jerebova ulica 14, in
- Občina Šmartno pri Litiji, s sedežem v Šmartnem pri Litiji, Tomazinova 2,
in sicer tako, da je ustanoviteljski delež Občine Litija 73,6%, ustanoviteljski delež Občine Šmartno pri Litiji pa 26,4%.
V sredstvih, ki so zavodu dana v upravljanje, sta ustanoviteljici kot solastnici udeleženi vsaka s svojim sorazmernim deležem do celote.
Zavod uporablja in upravlja premoženje na naslovu objekta Partizanska pot 8a, Litija, in na dislociranih zdravstvenih postajah Gabrovka in Dole pri Litiji s pripadajočo opremo, ki jo izkazuje v svoji bilanci na dan 31. 12. 2006 kot del javne zdravstvene infrastrukture za opravljanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen.
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odločata občinska sveta obeh občin ustanoviteljic na način, kot določa ta odlok, lastniški deleži premoženja med ustanoviteljicama pa se lahko v skladu s pogodbo o razdružitvi premoženja med občini ustanoviteljici uredijo s posebnim aktom.
III. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
Ime javnega zavoda je: Zdravstveni dom Litija.
Sedež zavoda je: Litija, Partizanska pot 8a.
Skrajšano ime zavoda je: ZD Litija.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le po predhodnem soglasju ustanoviteljic. V pravnem prometu mora zavod uporabljati le ime iz prvega odstavka tega člena.
Zavod ima eno ali več štampiljk. Njihovo velikost, obliko, vsebino, način uporabe, varovanja in hranjenja določa statut zavoda.
4. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po zdravstveni dejavnosti na območju Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji. Zavod izvaja svojo dejavnost na svojem sedežu za obe občini, na podlagi izkazanih potreb, v skladu s standardi in normativi, lahko s poprejšnjim soglasjem ustanoviteljic, ustanavlja tudi druge (zdravstvene postaje) v drugih krajih znotraj ali izven občin ustanoviteljic.
IV. ORGANIZIRANOST ZAVODA
5. člen
Notranjo organizacijo zavoda, organizacijske in strokovne enote in lokacije izven sedeža, na katerih zavod organizira izvajanje dejavnosti, določa zavod s statutom na podlagi normativov in predpisov, ki urejajo to področje.
V. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
Zavod izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni v skladu s 7. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti, zlasti pa:
- preventivno zdravstveno varstvo vseh kategorij oziroma skupin prebivalcev,
- nujno medicinsko pomoč,
- splošno medicino,
- zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
- patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo diagnostiko,
- izvaja in zagotavlja družinsko medicino,
- preventivno in kurativno zobozdravstvo vseh skupin prebivalcev,
- medicino dela,
- fizioterapijo in rehabilitacijo,
- reševalno službo,
- zdravstveno vzgojno delo,
- opravljanje nadstandardnih in drugih samoplačniških storitev na trgu,
- specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje.
Zavod izvaja primarno zdravstveno varstvo za vse prebivalce Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja.
7. člen
V prejšnjem členu navedena zdravstvena dejavnost se izvaja z lastnimi strokovnimi kadri, zaposlenimi v zavodu in v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci, ki opravljajo v občini javno službo na podlagi koncesije ter drugimi pogodbenimi delavci.
Dejavnost iz prejšnjega člena je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
N/85.121 Splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost,
N/85.122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost,
N/85.130 Zobozdravstvena dejavnost,
N/85.143 Druge zdravstvene dejavnosti,
I/ 60.230 Drug kopenski potniški prevoz
Za potrebe dejavnosti zavod izvaja tudi naslednje dejavnosti:
N/74.12 Računovodska in knjigovodska dejavnost
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
Zavod lahko sklepa pogodbe v skladu s pristojnostmi po tem odloku in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register in za katere izpolnjuje pogoje za opravljanje teh dejavnosti.
VI. ORGANI ZAVODA
8. člen
Zavod upravlja in vodi v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določata ta odlok oziroma statut zavoda:
- svet zavoda,
- direktor zavoda,
- strokovni svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.
VI.a) Svet zavoda
9. člen
Svet zavoda ima 9 članov, in sicer ga sestavljajo:
- trije predstavniki delavcev zavoda,
- dva predstavnika zavarovancev in drugih uporabnikov storitev zavoda,
- štirje predstavniki občin - ustanoviteljic, od katerih so trije iz Občine Litija in eden iz Občine Šmartno pri Litiji.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah, kar podrobneje ureja statut zavoda.
Predstavnike uporabnikov storitev oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, pri čemer je eden predstavnik iz Občine Litija in eden pa iz Občine Šmartno pri Litiji.
Predstavnike ustanoviteljic zavoda imenujeta občinska sveta v skladu s statutoma občin ustanoviteljic.
10. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta in začne teči z dnem izvolitve oziroma imenovanja. Član sveta zavoda je v svet lahko izvoljen največ dvakrat zaporedoma.
Na prvi seji sveta člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika sveta zavoda z večino glasov vseh članov sveta. Postopek za izvolitev predsednika in namestnika sveta zavoda se podrobneje opredeli v statutu. Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor zavoda v roku 30 dni po imenovanju članov.
Svet dela na sejah. Seje sklicuje predsednik sveta na lastno pobudo, na pobudo drugih članov sveta, na pobudo direktorja, ali ustanoviteljice, za administrativno in tehnično pomoč je zadolžen direktor zavoda. Na seje sveta zavoda se pisno vabi tudi predstavnika strokovne službe občin ustanoviteljic, ki pa ne sodelujejo pri odločanju.
Svet zavoda je sklepčen in veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov. Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov sveta zavoda. Podrobnejši način svojega delovanja in poslovanja lahko svet zavoda določi v poslovniku o delu.
Direktor je dolžan ustanoviteljici pisno obvestiti o poteku mandata članov sveta zavoda najmanj tri mesece pred iztekom.
11. člen
Naloge Sveta zavoda:
- sprejema statut po predhodnem soglasju ustanoviteljic in druge splošne akte, ki urejajo zadeve iz pristojnosti sveta zavoda,
- sprejema program dela in razvoja zavoda,
- spremlja izvrševanje programa dela,
- sprejema finančni načrt,
- sprejema zaključni račun,
- odloča o najemanju dolgoročnih kreditov, po predhodno pridobljenem soglasju občin ustanoviteljic,
- daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odločitvam, za katere je tako določeno v statutu,
- predlaga ustanoviteljicama spremembo ali razširitev dejavnosti,
- daje ustanoviteljicama in direktorju zavoda predloge in mnenja o posamičnih vprašanjih,
- sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda,
- ocenjuje delo direktorja,
- imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem ustanoviteljic,
- opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, statutom in tem aktom.
VI.b) Direktor
12. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
- da ima univerzitetno strokovno izobrazbo medicinske smeri
- da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja dela v zdravstveni dejavnosti, od tega vsaj 3 leta na vodstvenih delovnih mestih
- da je državljan Republike Slovenije.
Mandat direktorja traja štiri leta in je lahko po preteku mandata ponovno imenovan.
Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi izvedenega javnega razpisa ter po predhodno pridobljenem soglasju občin ustanoviteljic. Svet zavoda si pred imenovanjem direktorja zavoda lahko pridobi tudi mnenje zaposlenih strokovnih delavcev zavoda.
Če ustanoviteljici nista soglasni, odločata o soglasju k imenovanju direktorja zavoda občinska sveta ustanoviteljic na skupni seji. Skupna seja je sklepčna, če je navzočih več kot polovica svetnikov od skupnega števila članov obeh občinskih svetov, odločitev pa je veljavna, če jo sprejme večina navzočih članov.
Postopek in časovne roke za pridobitev mnenja zaposlenih strokovnih delavcev pred imenovanjem direktorja ter postopek in časovne roke za podajo soglasja ustanoviteljic ureja statut zavoda.
13. člen
Direktor zavoda opravlja zlasti naslednje naloge:
- predstavlja in zastopa zavod,
- organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
- odgovarja za zakonitost dela,
- vodi strokovno delo zavoda,
- odgovarja za strokovnost dela zavoda,
- sklepa pogodbe o zaposlitvi delavcev zavoda,
- sklepa pogodbe do višine, ki jo določa statut,
- imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
- odloča o razporejanju delavcev k določenim delom in nalogam,
- sprejema splošne akte zavoda razen tistih, ki so v pristojnosti sveta zavoda,
- opravlja druge zadeve na podlagi zakona.
VI.c) Strokovni svet
14. člen
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, daje svetu, direktorju in strokovnemu vodji mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom, tem odlokom in s statutom zavoda določene naloge.
Vrsto nalog, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta določa statut zavoda.
VII. DELOVNA RAZMERJA
15. člen
Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci morajo imeti ustrezno izobrazbo v skladu z zakonodajo in predpisi, ki urejajo to področje.
Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci opravljajo zdravstveno dejavnost v skladu s sprejeto zdravstveno doktrino in s kodeksom medicinske deontologije oziroma v skladu z drugimi strokovnimi in etičnimi kodeksi.
Delovna razmerja ter udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic, se ureja v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in drugimi splošnimi akti zavoda.
VIII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
16. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
- iz sredstev ustanovitelja v skladu z aktom o ustanovitvi,
- s plačili za storitve,
- po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- po pogodbi z ministrstvom, pristojnim za zdravstvo, za naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz republiškega proračuna,
- iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, aktom o ustanovitvi in statutom zavoda.
17. člen
Ustanoviteljici iz občinskega proračuna zagotavljata sredstva za investicije v opremo in prostor, za investicijsko vzdrževanje in za druge obveznosti, določene z zakonom in tem odlokom.
Če se ustanoviteljici ne dogovorita drugače, se za financiranje stroškov osnovne dejavnosti med ustanoviteljici pri delovanju zavoda uporabi ustanoviteljski delež, naveden v 2. členu tega odloka.
18. člen
Zavod lahko za izboljšanje materialne osnove dela, za nabavo specifične ali nadstandardne opreme ali za izvedbo nadstandardnega programa oziroma za organizacijo in izvajanje izrednih aktivnosti zbira sredstva od donatorjev neposredno ali preko donatorskega sklada, ustanovljenega na ravni ene ali druge občine.
IX. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
19. člen
Zavod samostojno gospodari s sredstvi prihodkov, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za razvoj, nabavo nove opreme, medicinsko-tehnološko posodobitev in opravljanje osnovne dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki se lahko nameni tudi za investicije v opremo ali za obnovo in vzdrževanje opreme. O namenu in razporeditvi presežkov odloča svet zavoda na predlog direktorja.
Del presežka prihodkov nad odhodki, ki jih zavod ustvari s prihodki, pridobljenimi s prodajo blaga in storitev na trgu, se lahko razdeli za dodatno delovno uspešnost, na način, kot je določen s pravnimi predpisi.
20. člen
Primanjkljaj sredstev v poslovanju zdravstvenega doma, izkazan v polletnem in letnem poslovnem poročilu, krijeta ustanoviteljici le, če zdravstveni dom z analizo stanja dokaže, ustanoviteljici pa ugotovita, da je do primanjkljaja prišlo zaradi motenj v poslovanju, ki imajo za posledico neskladje med kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami. Pri tem mora zavod dokazati, da ima sistemizirano in zasedeno število delovnih mest v skladu z normativi in standardi in v skladu s programi, dogovorjenimi na ravni občin, ter da je realizirana masa sredstev za plače enaka ali nižja od zneska vkalkuliranih plač za obdobje, v katerem se ugotavlja primanjkljaj.
21. člen
Primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova preveč izplačanih plač, krije zavod. Primanjkljaj mora zavod pokriti v breme sredstev za plače najkasneje v naslednjem koledarskem obdobju, razen če dokaže, da financer, Zavod za zdravstveno zavarovanje, še ni izpolnil svojih obveznosti v celoti.
22. člen
Realizacija prihodkov zavoda iz dejavnosti, ki ni predmet osnovnih dejavnosti (lastne realizacije), je prihodek zavoda, s katerim samostojno razpolaga, če v celoti in realno pokrije stroške take dejavnosti.
Take dejavnosti, če jih zavod izvaja, ne smejo bremeniti osnovne dejavnosti.
Prihodki iz prvega odstavka tega člena se ne morejo razporejati v investicije ali za druge namene, iz naslova katerih bi nastale višje obveznosti financiranja, če k temu ustanoviteljici ne dasta soglasja.
X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
23. člen
Zavod je pravna oseba. Zavod odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s katerim razpolaga.
V pravnem prometu s tretjimi osebami ima vsa pooblastila, s premičnim premoženjem upravlja samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanoviteljic.
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost, ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s premoženjem ustanoviteljic, ki ga ima v upravljanju.
24. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod direktor z omejitvijo pri sklepanju pogodb do višine, ki jo določa statut.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec zavoda v okviru pooblastil, ki mu jih pisno odredi direktor.
25. člen
Zavod je dolžan skrbeti za vzdrževanje in obnavljanje stavb in prostorov, ki jih je v soglasju z ustanoviteljicama oddal v najem najemnikom, ter vzdrževati in obnavljati opremo v teh prostorih, v skladu s pogodbo.
26. člen
Zavod je dolžan dati najemnikom možnost najema prostih prostorov in opreme, ki jih sam ne potrebuje za opravljanje javne zdravstvene službe, ter omogočiti vlaganje najemnikovih sredstev v prostore in opremo.
XI. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
27. člen
Ustanoviteljici odgovarjata za obveznosti zavoda, ki jih ta prevzame ali se zanje obveže le iz pravnih poslov v okviru dejavnosti zdravstvenega doma, določene s tem odlokom, ter na osnovi programa dela zdravstvenega doma, h kateremu sta dali predhodno soglasje.
XII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC IN ZAVODA
28. člen
Zavod je dolžan ustanoviteljicama najmanj enkrat letno pošiljati podatke o poslovnih rezultatih ter druge podatke, ki so nujni za izvrševanje funkcije ustanoviteljic.
29. člen
Ustanoviteljici sta dolžni zavodu zagotavljati sredstva za njegovo delo v okviru sprejetega proračuna in dogovorjenega programa po dinamiki, ki jo z zdravstvenim domom dogovorijo, ter v skladu z namenom sredstev, ki jih zavodu zagotavljata ustanoviteljici.
Zavod ne sme prevzemati finančnih obveznosti izven dogovorjenega programa.
30. člen
Zavod mora od ustanoviteljic predhodno pridobiti:
- soglasje k določbam statuta, njegovim spremembam in dopolnitvam,
- soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
- pridobiti soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti.
XIII. PREHODNE DOLOČBE
31. člen
Svet zavoda in strokovni svet zavoda je v skladu s tem odlokom treba konstituirati v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka. Do izvolitve članov sveta in strokovnega sveta zavoda v skladu s tem odlokom, opravljata naloge sveta in strokovnega sveta dosedanja obstoječa organa javnega zavoda Zdravstveni dom Litija.
32. člen
Do imenovanja direktorja zavoda po tem odloku opravlja njegove naloge dosedanji direktor javnega zavoda Zdravstveni dom Litija, vendar do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
33. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Litija (Uradni list RS, št. 4/91).
XIV. KONČNA DOLOČBA
34. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 501-01/2004
Šmartno pri Litiji, dne 8. marca 2007
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.
Št. 501-1/2004
Litija, dne 22. februarja 2007
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost