Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Ob-7695/07 , Stran 2023
Predmet prodaje je: – denarna terjatev do dolžnika Anchi inženiring, d.o.o., Bistriška cesta 99, Poljčane, v višini 208.981,59 EUR, ki temelji na pravnomočnem sklepu Okrožnega sodišča v Mariboru, opr. št. St 40/2006, ki zapade v plačilo 22. 11. 2009 in se od 22. 11. 2006 tekoče obrestuje po letni obrestni meri euribor, po najnižji prodajni ceni 171.000 EUR. Interesenti morajo ponudbe poslati v 15 dneh po objavi razpisa na Okrožno sodišče na Ptuju, z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za Bezjak gradbeništvo d.o.o. – v stečaju«. Ponudniki morajo v tem roku plačati varščino v višini 10% od najnižje prodajne cene na račun stečajnega dolžnika, št. 04202-0001300028, odprtem pri Novi KBM, ki bo uspešnemu ponudniku vračunana v kupnino, ostalim pa brez obresti vrnjena v petih delovnih dneh po odpiranju ponudb. Uspešni ponudnik mora pogodbo o nakupu skleniti v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri, kupnino pa plačati v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, sicer se šteje, da je od nakupa odstopil in ni upravičen do vračila varščine. Kupec mora v skladu s 153. členom ZPPSL predložiti še ustrezno notarsko overjeno izjavo. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v treh dneh po končanem zbiranju ponudb. Prevzem in prenos terjatve bo mogoč takoj po plačilu celotne kupnine. Podrobnejše informacije so na voljo na tel. 041/603-946.

AAA Zlata odličnost