Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Št. 410-5/07-0153 Ob-7554/07 , Stran 1994
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje. II. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih programov: Športna vzgoja otrok in mladine 1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok – Zlati sonček; Sofinancira se: priročniki, tekmovalne knjižice. – Naučimo se plavati: Sofinancira se: objekt, strokovni kader, diplome, značke. – Ciciban planinec; Sofinancira se: strokovni kader, diplome, značke. – Športne dejavnosti; Sofinancira se: objekt,strokovni kader, 60 ur za skupino 20 otrok. 2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok v treh OŠ – Zlati sonček, Sofinancira se: priročniki, tekmovalne knjižice. – Krpan; Sofinancira se: priročniki, tekmovalne knjižice, medalje in diplome. – Občinska šolska tekmovanja, v disciplinah: atletika ekipno in posamezno, odbojka, rokomet, košarka, nogomet, namizni tenis, strelstvo, šah, badminton, karate. Sofinancira se: strokovni kader, sodniki, pokali. – Področna ali regijska tekmovanja, v disciplinah: atletika, odbojka, rokomet, košarka, nogomet, namizni tenis, strelstvo, šah, badminton, karate. Sofinancira se: prevozi, spremstvo, prehrana nad 6 ur. – Polfinalna in finalna tekmovanja, v disciplinah: atletika, odbojka, rokomet, košarka, nogomet, namizni tenis, strelstvo, šah, badminton, karate. Sofinancira se: prevozi, spremstvo, prehrana nad 6 ur. 3. Interesna športna vzgoja srednješolske mladine – Občinska šolska tekmovanja, v disciplinah: atletika ekipno in posamezno, odbojka, rokomet, košarka, nogomet, badminton, strelstvo, šah, odbojka na mivki, karate. Sofinancira se: strokovni kader, sodniki. – Področna tekmovanja, v disciplinah: atletika ekipno in posamezno, odbojka, rokomet, košarka, nogomet, badminton, strelstvo, šah, odbojka na mivki, karate. Sofinancira se: prevozi, spremstvo, prehrana nad 6 ur. – Polfinalna in finalna tekmovanja, v disciplinah: atletika ekipno in posamezno, odbojka, rokomet, košarka, nogomet, badminton, strelstvo, šah, odbojka na mivki, karate. Sofinancira se: prevozi, spremstvo, prehrana nad 6 ur. – 80-urni program interesne vadbe; Sofinancira se: strokovni kader. 4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – Do 240-urni tekmovalni programi, kategorija dečki/dekliceke do 12 let: v disciplinah: nogomet, rokomet m+ž, odbojka m+ž, košarka, namizni tenis, kegljanje, streljanje, atletika, balinanje, hokej na rolerjih, badminton, karate. Končni cilj tekmovanj je naslov državnega prvaka. Sofinancira se: strokovni kader, objekt, spremljanje treniranosti in zavarovanje, materialni stroški-NPZ: pokali, priznanja, diplome. – 240 do 400-urni tekmovalni programi, kategorija ml. dečki/deklice od 12 do 15 let: v disciplinah: nogomet, rokomet m+ž, odbojka m+ž, košarka, namizni tenis, kegljanje, streljanje, atletika, balinanje, hokej na rolerjih, badminton, karate. Končni cilj tekmovanj je naslov državnega prvaka. Sofinancira se: strokovni kader, objekt, spremljanje treniranosti in zavarovanje, materialni stroški-NPZ: pokali, priznanja, diplome. – 300 do 800-urni tekmovalni programi, kategorija kadeti/nje, mladinci/ke od 15 do 19 let: v disciplinah: nogomet, rokomet m+ž, odbojka m+ž, košarka, namizni tenis, kegljanje, streljanje, atletika, balinanje, hokej na rolerjih, badminton, karate. Končni cilj tekmovanj je naslov državnega prvaka. Sofinancira se: strokovni kader, objekt, spremljanje treniranosti in zavarovanje, materialni stroški-NPZ: pokali, priznanja, diplome itd. Kakovostni šport 5. Kakovostni šport, ki ga izvajajo klubi in društva – do 320-urni tekmovalni programi – kategorija člani (8 ur na teden): v disciplinah: nogomet, rokomet m+ž, odbojka m+ž, košarka, namizni tenis, kegljanje m+ž, streljanje z zračno puško in pištolo, balinanje, hokej na rolerjih, atletika, karate, miselne igre. Sofinancira se: objekt, strokovni kader. Športna rekreacija 6. Športna rekreacija mladine, študentov, odraslih in invalidov – 80 urni programi za mladino v disciplinah: nogomet, rokomet, odbojka, košarka, namizni tenis, kegljanje, karate, balinanje. Sofinancira se: objekt, strokovni kader za skupino do 20 članic/članov. – 80-urni programi za odrasle v disciplinah: nogomet, rokomet, odbojka, košarka, namizni tenis, kegljanje, karate, balinanje. Sofinancira se: objekt za skupino do 20 članic/članov. – 80-urni program za starejše od 65 let in za socialno in zdravstveno ogrožene v disciplinah: balinanje, kegljanje, šah, pikado. Sofinancira se: objekt, strokovni kader za skupino do 20 članic/članov. – 80-urni programi šport invalidov v disciplinah: balinanje, kegljanje, šah, pikado. Sofinancira se: objekt, strokovni kader za skupino do 10 članic/članov. Športno rekreativne in promocijske prireditve 7. Program množičnih športno rekreativnih in promocijskih aktivnosti – Prireditve občinskega pomena – rekreativne akcije Sofinancira se: 500 točk/aktivnost, do največ 4 programi. – množične športne rekreativne prireditve – v izvedbi klubov, društev in ostalih; Sofinancira se: 300 točk/aktivnost članske kategorije, do največ 30 programov, 400 točk/aktivnost mladinske kategorije do največ 6 programov. Razvojne in strokovne naloge v športu 8. Programi izobraževanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov, priznanja športnikom in športnim delavcem – pridobitev izobrazbe; Sofinancira se: seminarji oziroma predavanja, trenerska izobrazba. – izpopolnjevanje in obvezna potrditev licenc- dopolnilno izobraževanje; Sofinancira se: kotizacija za licenčne seminarje, predavanja, okrogle mize ipd. – priznanja športnikom in športnim delavcem; Sofinancira se: najboljši športnik in športnica leta v občini in športni delavec leta. III. Predvidena vrednost sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov športa za leto 2007 znaša 151.769 EUR. Točna višina celotnih sredstev za sofinanciranje, vrednost točke in s tem višina sofinanciranja za posamezen program se bo določila glede na sredstva, ki bodo zagotovljena v proračunu občine Kočevje za leto 2007 na postavki 18059001 Programi športa, 4118030 Financiranje športnih programov-razpis. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2007. IV. Na razpis za sofinanciranje programov športa lahko kandidirajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Kočevje in v njej pretežno izvajajo svojo dejavnost, – da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in praviloma prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, – da imajo organizirano redno dejavnost, za katero so registrirani, najmanj 35 tednov v letu, – društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini, če so registrirana po Zakonu o društvih, – drugi izvajalci, da so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa. Izvajalci športnih programov so: – športna društva, – zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oziroma panoge, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, – zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa in s tem tudi pri dodelitvi sredstev za sofinanciranje. V. Rok za prijavo je do vključno 23. aprila 2007. VI. Prijavo s predstavitvijo posameznih programov pošljite na prijavnih obrazcih na naslov: Javni zavod za šport Občine Kočevje, TZO 30, 1330 Kočevje, v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripisom »Javni razpis Šport 2007 – Ne odpiraj«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure na Javni zavod za šport Občine Kočevje. VII. Obravnava vlog: pravočasno prispele in popolne prijave bodo ovrednotene na osnovi normativov za vrednotenje letnih programov športa, ki so sestavni del Pravilnika. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 8 dni po sprejeti odločitvi komisije. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Kočevje sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih programov. VIII. Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu ter obrazce za prijavo dobijo kandidati v času uradnih ur na Javnem zavodu za šport Občine Kočevje, TZO št. 30, 1330 Kočevje. Kontaktna oseba: Stanka Muller, tel. 01/89-31-326.

AAA Zlata odličnost