Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1311. Odlok o spremembi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov, stran 3426.

Na podlagi 4. in 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - UPB1), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP), 3. in 26. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 - UPB4) ter 7. in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 4. seji dne 8. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 36/02).
2. člen
V 52. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
1. »Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat. Nadzor in ukrepanje se opravljata v okviru določenega delovnega področja in zakonskih pooblastil.«.
3. člen
V 53. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 835 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če:
1. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v zbirnih centrih v obsegu iz 8. člena,
2. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij in v stavbah, v katerih se izvaja gostinska dejavnost ali turistična dejavnost s kapaciteto več kot 20 nočitev, v obsegu iz 9. člena,
3. ne prevzema ločenih frakcij skladno z letnim načrtom in po urniku iz letnega programa zbiranja ločenih frakcij iz 21. člena,
4. ne pripravi letnega programa ločenih frakcij iz 21. člena,
5. ne vzdržuje zabojnikov v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih, jih po potrebi sproti ne očisti, ne popravlja okvar in dotrajanih zabojnikov ne nadomesti z novimi, kot to določa 20. člen,
6. ne zagotavlja snažnosti prostorov zbiralnic ločenih frakcij in zbirnih centrov, kot to določa 20. člen,
7. ne oddaja odpadne embalaže, zbrane v okviru prevzemanja ločenih frakcij, v predelavo skladno s predpisom o ravnanju z odpadno embalažo.
Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
4. člen
V 54. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 835 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če:
1. ne prevzema kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij skladno z letnim načrtom in po urniku iz letnega programa zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij iz 22. člena,
2. ne pripravi letnega programa zbiranja odpadkov iz 22. člena,
3. ne vzdržuje na svoje stroške posod, jih po potrebi sproti ne očisti, ne popravlja okvar in dotrajanih posod ne nadomesti z novimi, kot to določata 24. in 25. člen,
4. ne obvesti o izpadu prevzema komunalnih odpadkov zaradi višje sile, kot to določa 32. člen,
5. ne očisti prevzemnih mest in njihove okolice, če ju je pri prevzemanju komunalnih odpadkov onesnažil, kot to določa 23. člen,
6. ne upošteva vseh sprememb, ki jih sporoči uporabnik storitev javne službe, kot to določa 50. člen,
7. ne izdela registra prevzemnih mest iz 28. člena,
8. ne ugotavlja in ne evidentira sestave in količine prevzetih komunalnih odpadkov, kot to določa 33. člen,
9. ne zagotovi zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, kot to določa 32. člen,
10. ne prevzema in prevaža komunalnih odpadkov s posebnimi smetarskimi vozili.
Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca javne službe, stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
5. člen
V 55. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 835 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov, kot to določa 13. člen,
2. ne prepušča komunalnih odpadkov v posodah, kot to določa 34. člen,
3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami 35., 36., 37. in 38. člena,
4. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja dostopa do zbirnega mesta v zimskem času ali ravna v nasprotju z drugimi določbami 38. člena,
5. prepušča biološko razgradljive odpadke, ki nastajajo zaradi dejavnosti iz 39. člena, v posodah za prepuščanje komunalnih odpadkov,
6. ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe, kot to določa 50. člen,
7. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov, kot to določa 42. člen,
8. pri organiziranju kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev ravna v nasprotju z določbami 44. člena,
9. piše ali lepi plakate na posode za prepuščanje komunalnih odpadkov ali zabojnike za prepuščanje ločenih frakcij.
Z denarno kaznijo 250 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 625 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posamezniki in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
6. člen
V 56. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov, kot to določa 11. člen, ne prepušča komunalnih odpadkov v posodah, kot to določa 34. člen,
2. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami 35., 36., 37. in 38. člena,
3. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja dostopa do zbirnega mesta v zimskem času in ravna v nasprotju z drugimi določbami 38. člena,
4. ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe (50. člen),
5. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov (42. člen),
6. prepušča odpadke, ki niso kosovni odpadki, na prevzemnih mestih za kosovne odpadke (41. člen),
7. piše in lepi plakate na posode za prepuščanje komunalnih odpadkov ali na zabojnike za prepuščanje ločenih frakcij,
8. ne prepušča biološko razgradljivih odpadkov v namenskih posodah za bio odpadke.«.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 354-327/2007-01
Dolenjske Toplice, dne 8. marca 2007
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost