Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Ob-7458/07 , Stran 2021
1 Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: d) stanovanje št. 6 v izmeri 75,73 m2 in se nahaja v II. nadstropju in klet večstanovanjske stavbe Volkmerjeva cesta 28, Ptuj, vlož. št. 1341/24, nepremičnine 106.E k.o. Krčevina pri Ptuju in se prodaja po izhodiščni vrednosti 66.065 € – stanovanje je zasedeno z najemnikom za nedoločen čas; e) stanovanje št. 10 v izmeri 82,77 m2 in se nahaja v III. nadstropju in klet večstanovanjske stavbe Rimska ploščad 15, Ptuj, vlož. št. 2966/80, nepremičnine 410.E k.o. Ptuj in se prodaja po izhodiščni vrednosti 69.426 € – stanovanje je zasedeno z najemnikom za nedoločen čas; f) stanovanje št. 16 v izmeri 48,39 m2 in se nahaja v III. nadstropju večstanovanjske stavbe Trubarjeva ul. 11, Ptuj, vlož. št. 3047/50, nepremičnine 216.E k.o. Ptuj in se prodaja po izhodiščni vrednosti 38.487 € – stanovanje je zasedeno z najemnikom za nedoločen čas; g) stanovanje št. 21 v izmeri 39,18 m2 in se nahaja v IV. nadstropju večstanovanjske stavbe Kraigherjeva ul. 31, Ptuj, vlož. št. 1338/38, nepremičnine 121.E k.o. Krčevina pri Ptuju in se prodaja po izhodiščni vrednosti 33.530 € – stanovanje je zasedeno z najemnikom za nedoločen čas. 2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo pravne in fizične osebe. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eno ali več razpisanih stanovanj, vendar za vsako stanovanje posebej. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin. Ponudniki za nakup nepremičnine svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do vključno 9. 4. 2007, na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup stanovanja«. Osebno prenesene ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Mestno občino Ptuj, Mestni trg 1, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, soba št. 36/2, najkasneje do 12. ure. Rok vezanosti na ponudbo začne teči od dneva oddaje ponudbe, do sklenitve prodajne pogodbe. Ponudba se lahko sprejme od dneva objave do poteka roka za oddajo ponudb, kar pa ne velja za predkupne upravičence. Ponudba mora vsebovati: – Potrdilo o vplačani varščini, ki znaša 10% tržne vrednosti nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, št. 01296–0100016538. Neuspelemu ponudniku se varščina vrne brezobrestno v osmih dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade v korist Mestne občine Ptuj. – Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni. – Višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od tržne vrednosti nepremičnine. – Pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa strinjajo. 3. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Ptuj, dne 12. 4. 2007 ob 14. uri, v sobi št. 55/3 na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne navedene pogoje. 4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponudbeno ceno, pri čemer ima najemnik stanovanja ob izpolnjevanju pogojev, pod enakimi pogoji predkupno pravico. Če predkupni upravičenec v roku 60 dni od prejema ponudbe ne bo izjavil, da ponudbo sprejema, lahko proda ponudnik stanovanje v etažni lastnini drugemu kolikor etažna lastnina obstaja, vendar samo pod enakimi ali za kupca manj ugodnimi pogoji. Predkupna pravica se uveljavlja po vrstnem redu določenem v 176. členu Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03). Če predkupni upravičenec ne izkoristi svoje predkupne pravice, se mu položaj iz najemnega razmerja ne sme poslabšati. 5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po končanem postopku javne ponudbe. 6. Plačilo nepremičnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba razveljavi. Predkupni upravičenec pa mora kupnino izročiti ali položiti pri sodišču ob izjavi o sprejemu ponudbe v roku 60 dneh od prejema ponudbe. 7. Stanovanja se prodajajo po sistemu videno – kupljeno. Kupec kupuje stanovanje v stanju, kakršno je in ne more uveljaviti večjih pravic, ko jih je imel lastnik. 8. Davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge stroške oziroma dajatve plača kupec. 9. Vsaka od pogodbenih strank lahko predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu celotne kupnine. 10. Prodajalec, lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. 11. Vsa pojasnila v zvezi z javnim vabilom k nakupu dobijo interesenti pri Mestni občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št. 42/2, tel. 02/748-29-64 – kontaktna oseba Bogdan Kovač.

AAA Zlata odličnost