Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Št. 12/07 Ob-8276/07 , Stran 2018
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) Svet Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž, Šentjanž 58a, Šentjanž razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja šole. Kandidat/ka mora za imenovanje za ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. in 145. členom Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo) ZOFVI-UPB4 (Ur. l. RS, št. 98/05) in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-F (Ur. l. RS, št. 129/06), in sicer: 1. Da ima najmanj visokošolsko izobrazbo. 2. Izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v osnovni šoli. 3. Ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom. 4. Ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma vsaj pet let naziv mentor. 5. Ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata. 6. Ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let. Predvideni začetek dela je 1. september 2007 oziroma skladno s sklepom o imenovanju oziroma soglasjem ministra k imenovanju. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence, 5. program vodenja Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni razpis za prosto delovno mesto ravnatelja«: Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž, Šentjanž 58a, Šentjanž, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: os.mm-sentjanz@guest.arnes.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku treh mesecev po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Majda Podlesnik Repovž, predsednica sveta šole, tel. 07/81-84-020.

AAA Zlata odličnost