Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Št. 100-0003/2007 Ob-7455/07 , Stran 2002
Na podlagi določil 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 32/06-UPB2, 62/06, 68/06, 131/06) objavljamo javni natečaj za uradniško delovno mesto: svetovalec za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe v občinski upravi Občine Žirovnica. Za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v uradniškem nazivu svetovalec I., II. ali III. Opis del in nalog: – izvajanje strokovno tehničnih nalog s področja varstva okolja, gospodarskih javnih služb in infrastrukture ter urejanja prostora, – upravljanja s stavbnimi zemljišči in drugim premoženjem s področja dela v lasti občine, prometa, stanovanjskega gospodarstva, – vodenje manj zahtevnih upravnih postopkov s področja dela, – priprava in spremljanje operativnih programov izvajanja gospodarskih javnih služb, – skrb za baze podatkov, kataster gospodarske javne infrastrukture, – samostojno opravljanje drugih nalog po nalogu ali pooblastilu župana ali direktorja OU. Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) ter pogojev, določenih v 88. členu Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba gradbene, geodetske, arhitekturne, komunalne ali druge sorodne smeri, – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj, oziroma tretjino manj, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo, visoko strokovno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – znanje tujega jezika (angleški ali nemški), – znanje dela z računalnikom in poznavanje računalniških programov za geografsko informacijski sistem. Od kandidata se pričakuje, da ima sposobnost za delo z ljudmi in pripravljenost za teamsko delo. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave. V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga predstojnik lahko imenuje v naziv pod pogojem, da navedeni pogoj izpolni v roku enega leta od dneva sklenitve delovnega razmerja. Prijava mora vsebovati: – izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, – izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije, – izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – izjavo kandidata, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Žirovnica pridobitev podatkov iz 3., 4. in 5. alineje iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter, da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Delo na navedenem uradniškem delovnem mestu na položaju se opravlja v prostorih občinske uprave Občine Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica. Kandidati naj pošljejo pisne prijave v 15 dneh od dneva objave tega javnega natečaja v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za javno upravo na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, v zaprti ovojnici z označbo » za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalca za varstvo okolja« ali na elektronski naslov: obcina@zirovnica.si. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 8 dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Žirovnica, www.zirovnica.si. Občina Žirovnica bo obravnavala samo pravočasne in popolne prijave. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja smo na voljo na tel. 04/580-91-00 ali 04/580-91-02 (Bernarda Resman). V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

AAA Zlata odličnost