Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Št. 410-23/2007 Ob-7646/07 , Stran 1996
1. Izvajalci kulturnih programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika so: – kulturna društva, – ostala društva, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, – zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva, – javni skladi s področja kulturnih dejavnosti, – samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt. Predlagatelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica (lahko tudi sekcijo), – da so registrirana skladno z zakonodajo, ki ureja ustanavljanje društev, javnih zavodov ali javnih skladov, – da so registrirani za izvajanje dejavnosti na področju kulture najmanj eno leto, – imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje, – imajo urejeno evidenco o članstvu, – da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi, – da kulturni program ali njegov posamezni del, s katerim predlagatelj kandidira za sofinanciranje po tem pravilniku ni financiran ali sofinanciran iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica, – posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno prebivališče v Občini Ilirska Bistrica, – posamezni izvajalci lahko konkurirajo samostojno ali v okviru zveze društev, vendar je odobritev sofinanciranja programov omejena tako, da lahko za istovrstne programe pridobijo sofinanciranje samo enkrat. 2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi v skupni višini 91.804 EUR: – sklop I: dejavnost kulturnih društev (A-L) – 57.378 EUR; – sklop II: sofinanciranje gostovanj (M1) – 7.303 EUR; – sklop III: sofinanciranje nabave opreme in rekvizitov (M2) – 4.173 EUR; – sklop IV: sofinanciranje posameznih programov v javnem interesu (M3) – 8.763 EUR; – sklop V: sofinanciranje izvedbe programa ob državnih praznikih, občinskemu prazniku, ali drugih podobnih svečanostih (M4) – 9.180 EUR; – sklop VI: sofinanciranje publikacij (N) – 5.008 EUR. V sklopu št. IV se sofinancira tudi Premska srečanja (ki so v javnem interesu M 3) do višine 2.504 EUR, od katerih se 1.252 EUR nameni kot nagrada za najboljše literarno delo. V sklopu št. V: sofinanciranje izvedbe programa ob državnih praznikih, občinskem prazniku, ali drugih podobnih svečanostih (M4) se sofinancira do višine: – Dan upora – 1.043 EUR, – Prvi maj – praznik dela – 2.086 EUR, – Občinski praznik – 835 EUR, – Dan državnosti – 1.043 EUR, – Dan samostojnosti – 1.043 EUR, – Občinski mesec kulture – 3.130 EUR. 3. Razpisno dokumentacijo predlagatelji lahko dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, pritličje, soba št. 2 ali na spletni strani www.ilirska-bistrica.si. 4. Rok za predložitev prijave na razpis za sklope I, II, III, IV in V je do 18. 4. 2007. Rok za prijavo na razpis za sklop VI je do 30. 11. 2007 oziroma do porabe sredstev. Prijave je potrebno v zaprtih kuvertah poslati na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica, s pripisom »Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti 2007 – ne odpiraj« ali oddati v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, pritličje, soba št. 2. Upoštevane bodo vloge, ki bodo do zadnjega dne predpisanega roka do vključno 12. ure oddane v tajništvu Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 14 ter vloge, ki bodo do zadnjega dne predpisanega roka oddane na Pošti Slovenije, z oznako »Priporočeno«. 5. Postopek javnega razpisa vodi petčlanska komisija, ki jo imenuje s sklepom župan. Odpiranje ponudb ni javno. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica in Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni od poteka roka za oddajo prijave za sklope I, II, III, IV, in V, ter v roku 30 dni od oddaje vloge za sklop VI. 6. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane pogodbe po izvedenem ovrednotenju programov in pravnomočnosti sklepa o višini sofinanciranja programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2007. Rok za porabo sredstev je do 15. 12. 2007 7. Podrobnejše informacije so na voljo pri Romanu Brozina, tel. 05/714-13-61.

AAA Zlata odličnost