Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Št. 87/07 Ob-7596/07 , Stran 2010
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB1, Ur. l. RS, št. 32/06), župan Občine Poljčane objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta: svetovalec za premoženjsko pravne in kadrovske zadeve. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba pravne smeri, – najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj, – znanje uradnega jezika, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – državljanstvo Republike Slovenije, – vozniški izpit B kategorije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katere se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo na 7 mesecev v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. členom Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Na delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – opravlja strokovne in organizacijske naloge, – priprava predpisov in drugih oblik gradiv, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – strokovna pomoč vsem javnim uslužbencem v občinski upravi, – samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih zahtevnejših gradiv, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji, – opravlja druge naloge, ki po svoji naravi spadajo v to področje ter druge naloge po navodilu predstojnika. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (v kolikor ga je kandidat že opravil), 5. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (v kolikor ga je kandidat že opravil), 6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Poljčane pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Delo na uradniškem delovnem mestu svetovalec za premoženjsko pravne in kadrovske zadeve se lahko opravlja v nazivih svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 5-mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici na naslov: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, z označbo:«za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec za premoženjsko pravne in kadrovske zadeve« in sicer v roku 8 dni od objave v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva pristojnega za upravo. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje župan Stanislav Kovačič.

AAA Zlata odličnost