Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1305. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2008, stran 3410.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU) in 98. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 4. redni seji dne 8. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Dolenjske Toplice za leto 2008 (v nadaljnjem besedilu; proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja poroštev občine in javnega sektorja občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+---------+-----------------------------------+----------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|Skupina/Podskupina kontov          |   P2008 v EUR|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |    3.235.047|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |    2.359.134|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI          |    2.196.131|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček  |    1.963.516|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |703 Davki na premoženje      |     142.696|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |704 Domači davki na blago in    |     89.919|
|     |storitve              |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI         |     163.003|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki |     51.443|
|     |od premoženja           |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |711 Takse in pristojbine      |      4.298|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |712 Denarne kazni         |     12.728|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in  |      8.571|
|     |storitev              |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki    |     85.963|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI        |     109.032|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |721 Prihodki od prodaje zalog   |     10.714|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč in|     98.318|
|     |neopredmetenih dolgoročnih sredstev|        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|73    |PREJETE DONACIJE          |      6.468|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih  |      6.468|
|     |virov               |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI        |     624.793|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih |     624.793|
|     |javnofinančnih institucij     |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|78    |PREJETA SREDSTVA IZ EU       |     135.620|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |740 Prejeta sredstva iz EU za   |     135.620|
|     |kohezijsko politiko        |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |    3.255.905|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI           |     620.807|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki     |     209.835|
|     |zaposlenim             |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |401 Prisp.delodajalca za      |     30.620|
|     |soc.varnost            |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve  |     361.574|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |409 Rezerve            |     18.778|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI          |     930.792|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |410 Subvencije           |     40.290|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |411 Transferi posameznikom in   |     566.348|
|     |gospodinjstvom           |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |412 Transferi neprofitnim org. in |     87.068|
|     |ustanovam             |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi |     237.086|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI       |     568.519|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih   |     568.519|
|     |sredstev              |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |    1.135.787|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |431 Investicijski transferi pravnim|    1.089.885|
|     |in fizičnim osebam, ki niso    |        |
|     |proračunski uporabniki       |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |432 Investicijski transferji    |     45.902|
|     |proračunskim uporabnikom      |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. - II.)|     -20.858|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |                  |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |        0|
|     |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |        |
|     |(750+751+752)           |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |        0|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil |        0|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV        |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev |        0|
|     |in naložb             |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |        0|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-|        |
|     |V.)                |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |                  |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA         |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)         |        0|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE            |        0|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |500 Domače zadolževanje      |        0|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU|     -20.858|
|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |        0|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE         |     20.858|
|     |(VI.+ VII. - VIII. - XI.)     |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH     |     20.865|
+---------+-----------------------------------+----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dolenjske Toplice.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah, tudi prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
Pravice porabe na proračunski postavki Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
4. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna med postavkami in področjih proračuna oziroma pri neposrednem uporabniku, če nastanejo zato utemeljeni razlogi oziroma če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija investicij.
Župan s polletnim poročilom in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
Župan Občine Dolenjske Toplice je pooblaščen, da poveča ali zmanjša določeno postavko v proračunu za 10% brez soglasja občinskega sveta oziroma da prerazporedi sredstva iz posameznega področja v drugo področje proračuna do višine 20% posameznega področja.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu uporabnika, od tega:
- v letu 2009 40% navedenih pravic porabe in
- v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega porabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in tekoče transfere, ne sme presegati 25% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 25%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz prehodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. Investicijsko dokumentacijo potrjuje župan.
7. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 18.778,17 EUR.
Na predlog neposrednega proračunskega uporabnika odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 6.300,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 4.200,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Občina Dolenjske Toplice se za proračunsko obdobje 2008 ne zadolži.
Občina Dolenjske Toplice v proračunskem obdobju 2008 ne izdaja poroštev za izpolnjevanje obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Dolenjske Toplice. Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se ne zadolžujejo in ne izdajajo poroštev.
O kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna odloča župan. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije vendar v odvisnosti in zapadlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene za katere so odobrene.
Posredni uporabniki občinskega proračuna ne smejo za račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske določene s proračunom.
11. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni občinski upravi in županu občine kot predstojniku občine predložiti finančne načrte za naslednje proračunsko leto na način in v rokih, ki jih predpiše župan.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni županu poročati najmanj dvakrat letno o realizaciji nalog, in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžno dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, direktor občinske uprave ali nadzorni odbor.
12. člen
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dolenjske Toplice v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o začasnem financiranju.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-495/2007-01/03
Dolenjske Toplice, dne 8. marca 2007
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost