Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1322. Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto 2007, stran 3453.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B) in 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 - prečiščeno besedilo, 115/00) je Občinski svet Občine Mislinja na 7. seji dne 15. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Mislinja za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Mislinja za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+---------+-----------------------------------+----------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |   v tisoč EUR|
+---------------------------------------------+----------------+
|Skupina/Podskupina kontov          |    Proračun|
|                       |    leta 2007|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |    3.897.822|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |    2.775.991|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI          |    2.608.879|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček  |    2.351.946|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |703 Davki na premoženje      |     96.958|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |704 Domači davki na blago in    |     159.975|
|     |storitve              |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |706 Drugi davki          |        0|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI         |     167.112|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki |     135.814|
|     |od premoženja           |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |711 Takse in pristojbine      |      2.299|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |712 Denarne kazni         |      1.342|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in  |       417|
|     |storitev              |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki    |     27.240|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI        |     143.271|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |      3.155|
|     |sredstev              |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |721 Prihodki od prodaje zalog   |        0|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč in|     140.116|
|     |neopredmetenih dolgoročnih sredstev|        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|73    |PREJETE DONACIJE          |        0|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih  |        0|
|     |virov               |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |731 Prejete donacije iz tujine   |        0|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI        |     978.560|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |740 Prejeta sredstva iz državnega |     597.977|
|     |proračuna             |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |740 Prejeta sredstva iz občinskih |      5.352|
|     |proračunov             |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|741   |Prejeta sredstva iz državnega   |     375.231|
|     |proračuna EU za kohezijsko politiko|        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|78    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE |        0|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |780 Prejeta sredstva ISPA     |        0|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |    4.119.741|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI           |     951.677|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki     |     158.317|
|     |zaposlenim             |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za   |     26.308|
|     |socialno varnost          |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve  |     750.653|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |403 Plačila domačih obresti    |      1.794|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |409 Rezerve            |     14.605|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI          |    1.057.288|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |410 Subvencije           |     31.624|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |411 Transferi posameznikom     |     468.783|
|     |in gospodinjstvom         |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |412 Transferi neprofitnim     |     140.419|
|     |organizacijam in ustanovam     |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi |     416.462|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |414 Tekoči transferi v tujino   |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI       |    2.005.103|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih   |    2.005.103|
|     |sredstev              |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |     105.673|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |430 Investicijski transferi    |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)   |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)     |    -221.919|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |                  |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |        |
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |        |
|     |(750+751+752)           |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |      1.091|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil |      1.091|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev  |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |752 Kupnine iz naslova       |        |
|     |privatizacije           |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |      1.091|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV        |        |
|     |(440+441+442+443)         |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |      1.091|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV        |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |440 Dana posojila         |      1.091|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev |        |
|     |in naložb             |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |442 Poraba sredstev kupnin iz   |        |
|     |naslova privatizacije       |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |443 Povečanje namenskega premoženja|        |
|     |v javnih skladih in drugih osebah |        |
|     |javnega prava, ki imajo premoženje |        |
|     |v svoji lasti           |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |        0|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-|        |
|     |V.)                |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |                  |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA         |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)         |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE            |        0|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |500 Domače zadolževanje      |        0|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)       |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA          |     19.529|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga    |     19.529|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |    -241.448|
|     |RAČUNIH              |        |
|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |     -19.529|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE         |     221.919|
|     |(VI.+VII.-VIII.-IX.)        |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. |        |
|     |12. PRETEKLEGA LETA        |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |9009 Splošni sklad za drugo    |     263.914|
+---------+-----------------------------------+----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mislinja.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu
2. okoljska dajatev, ki se uporabi za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika župan.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2008 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe, razen za investicijske odhodke, za katere je opredeljeno sofinanciranje s strani države oziroma Evropske unije.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 10.432 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.086 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 209 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Občina Mislinja se v letu 2007 predvidoma ne bo dodatno zadolževala.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2007 zadolžijo za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb. O zadolžitvi odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Mislinja v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-57/2006
Mislinja, dne 15. marca 2007
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

AAA Zlata odličnost