Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Št. 603-1/2006 Ob-7690/07 , Stran 2022
1. Predmet poziva: predmet poziva je izbira kulturnih projektov (v nadaljevanju: projektov) in javnih kulturnih programov (v nadaljevanju: programov), ki jih bo sofinancirala Mestne občina Celje v letu 2007. 2. Področja poziva Poziv se nanaša na sofinanciranje projektov in programov na področju: A) ljubiteljske kulturne dejavnosti; in sofinanciranje projektov na naslednjih področjih: B) založniške dejavnosti; C) plesne dejavnosti; D) vizualne dejavnosti; 3. Pomen izrazov Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev (gledališka ali plesna predstava, koncert ipd.), ki jo bo v letu 2007 sofinancirala MOC (7. alineja 2. člena ZUJIK). Kulturni program so celota smiselno povezanih dogodkov oziroma projektov, ki jih izvajajo ljubiteljska kulturna društva (velja izključno za področje A) ljubiteljske kulturne dejavnosti) – (6. alineja 2. člena ZUJIK). Nepridobitne zasebne kulturne organizacije so: kulturna društva, zasebni zavodi in druge nepridobitne organizacije zasebnega prava, ki izvajajo kulturne dejavnosti na območju MOC. Samozaposleni v kulturi so osebe, ki samostojno kot poklic opravljajo kulturno dejavnost in so kot taki registrirani v posebnem razvidu pri Ministrstvu za kulturo RS. Predlagatelj projekta je pravna ali fizična oseba, ki deluje na področju kulture v javnem interesu in katere ustanoviteljica ni lokalna skupnost. Predlagatelj programa je kulturno društvo, ki izvaja ljubiteljske kulturne dejavnosti. Upravičena oseba je predlagatelj, katerega vloga izpolnjuje splošne pogoje, določene v besedilu tega poziva. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge predlagatelja. Finančna uravnoteženost projekta oziroma programa pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta oziroma programa v finančni konstrukciji ujemajo (odhodki=prihodki). Prikazani in navedeni morajo biti vsi viri financiranja projekta oziroma programa in njihov obseg. 4. Pogoji za sodelovanje na pozivu Za sofinanciranje kulturnih projektov oziroma programov se lahko prijavijo le predlagatelji projektov oziroma programov, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje poziva: a) za vsa področja: – da so registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju javnega poziva (dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra oziroma drugega javnega registra ali kopija potrdila upravne enote ali drugega ustreznega potrdila, iz katerega je razvidno, da je predlagatelj registriran za izvajanje predmetne kulturne dejavnosti v RS in kopija veljavnega statuta ali ustanovitvenega akta); – da imajo sedež oziroma stalno bivališče na območju MOC najmanj 3 leta, vštevši od dneva zaključka pozivnega roka nazaj; – da bodo prijavljene projekte oziroma programe izvedli v letu 2007 na območju MOC; – da bodo v svoji prijavi na poziv obvezno podali izjavo in predložili oziroma predstavili najmanj enkratno brezplačno predstavitev svojega prijavljenega projekta oziroma dela projekta ali programa na lokaciji Starega mestnega jedra Celja v letu 2007. Predlagatelji imajo možnost predstavitve svojega projekta oziroma programa v vsakem primeru, tudi če ne bodo sofinancirani po pozivu. Bodo pa za predstavitev projekta oziroma programa prejeli ustrezne reference; – da so predložili Poročilo o izvedbi projektov oziroma programov za leto 2006, če so bili v tem letu sofinancirani s strani MOC; – da bo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov (A), C) in D)) oziroma v publikacijah (B) ustrezno z logotipom in besedilom navedeno, da je projekt oziroma program sofinancirala MOC; b) za področje A) ljubiteljske kulturne dejavnosti: – se lahko prijavijo le ljubiteljska kulturna društva; – tisti predlagatelji, ki kandidirajo s programom, morajo navesti tudi ime projekta v okviru programa, ki naj bi bil predmet sofinanciranja po tem pozivu; – tisti predlagatelji, ki kandidirajo s predlogom na področju A) ljubiteljske kulturne dejavnosti, ne morejo kandidirati na ostalih področjih (B), C) in D)); – da so izvedli oziroma priredili v zadnjih 3 letih delovanja najmanj 10 kulturnih dogodkov; c) za področje B) založniške dejavnosti: – da imajo svoj sedež oziroma stalno bivališče (samo za področje B)) na območju MOC najmanj 3 leta, vštevši od dneva zaključka pozivnega roka nazaj; – se lahko prijavijo pravne osebe in samozaposleni v kulturi (dokazilo redni izpisek iz sodnega registra ali druge evidence za pravne osebe oziroma potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi) in druge fizične osebe, ki stalno prebivajo na območju Mestne občine Celje najmanj 3 leta; d) na področje C) plesne dejavnosti in D) vizualne dejavnosti: – se lahko prijavijo pravne osebe in samozaposleni v kulturi (dokazilo redni izpisek iz sodnega registra ali druge evidence za pravne osebe oziroma potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi), ki imajo svoj sedež oziroma stalno prebivališče na območju Mestne občine Celje najmanj 3 leta. Vsak predlagatelj se lahko prijavi samo z enim predlogom na eno področje tega poziva. 5. Kriteriji poziva in maksimalno število točk: – kakovost in inovativnost projekta oziroma programa – 25 točk, – dostopnost projekta oziroma programa občanom (znotraj RS, regije, MOC) – 5 točk, – število realiziranih projektov (predstav, razstav, koncertov ipd.) v zadnjih 3 letih (za področje A), C) in D)) – 10 točk, – število izdanih knjig, brošur in drugih publikacij oziroma izdanih številk revij v zadnjih 3 letih (samo za področje B)) – 10 točk, – lastna produkcija predlaganega projekta oziroma programa (trajanje konkretne vsebine projekta oziroma programa vsaj 60 minut) – 10 točk, – reference predlagatelja (število kritik, nagrad) oziroma medijska odzivnost za pretekle projekte oziroma programe predlagatelja (kopije objav člankov, mnenja kritikov,…) – 15 točk, – realno prikazana finančna konstrukcija projekta oziroma programa – 15 točk, – datumsko predviden in opredeljen način predstavitve projekta oziroma programa – 5 točk, – število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pripravo projekta oziroma programa – 5 točk, – projekt oziroma program se po vsebinski zasnovi in izvajalcih razlikuje od drugih projektov – 10 točk. Skupaj – 100 točk. Kriteriji so ovrednoteni s točkami, kar je razvidno iz dokumentacije poziva. 6. Delež sredstev V proračunu Mestne občine Celje je za leto 2007 predvidenih sredstev 103.071,25 EUR na kontu št. 413302 za sofinanciranje kulturnih projektov oziroma kulturnih programov, za naslednja področja v zneskih: A) ljubiteljske kulturne dejavnosti: 75.112,66 EUR, B) založniška dejavnost: 8.345,85 EUR, C) plesna dejavnost: 9.180,43 EUR, D) vizualne dejavnosti: 10.432,31 EUR. Skupaj: 103.071,25 EUR. Za predloge projektov oziroma programov predlagateljev na vseh področjih poziva (A) ljubiteljske kulturne dejavnosti, B) založniške dejavnosti, C) plesne dejavnosti in D) vizualne dejavnosti), ki izpolnjujejo pogoje tega poziva, pa so sofinancirani s strani Mestne občine Celje na drugi osnovi za isti projekt oziroma program, ne morejo biti sofinancirani skladno s tem pozivom. Sofinancirani ne bodo projekti, katerih finančna konstrukcija ne bo realna ali bo ocenjena tako visoko, da z morebitno finančno podporo Mestne občine Celje ne bi bili izvedljivi. 7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: MOC bo z izbranim predlagateljem projekta oziroma programa sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta v letu 2007. Projekt oziroma program bo sofinancirala v okviru proračunskih možnosti. 8. Rok, v katerem morajo biti poslane vloge predlogov poziva: poziv se prične z objavo v Uradnem listu RS z dne 23. 3. 2007 in zaključi z dnem četrtek, 26. 4. 2007. V okviru tega roka se bodo vloge obravnavale kontinuirano po vrstnem redu prispetja prijave. 9. Dokumentacija poziva Dokumentacija poziva obsega: 1. povabilo k oddaji vloge predloga projekta, 2. navodila predlagateljem za izdelavo vloge predloga projekta oziroma programa, 3. podpisan in žigosan obrazec podatkov o predlagatelju predloga projekta oziroma programa – OBR-1, 4. izjava o sprejemanju pogojev poziva in točnih podatkih – OBR-2, 5. izjava o nepridobitnem izvajanju projekta oziroma programa – OBR-3, 6. predlog projekta oziroma programa – OBR-4, 7. vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta oziroma programa – OBR-5, 8. vzorec poročila o izvedbi projekta oziroma programa za leto 2007 – OBR-6. Razpisno dokumentacijo poziva lahko predlagatelji projektov oziroma programov v roku poziva pridobijo na spletni strani Mestne občine Celje http://www.celje.si/uprava/cgi/MOC.cgi?page=jn oziroma jo lahko prejmejo po elektronski pošti (zahtevek se mora posredovati na elektronski naslov: marija.lokovsek@celje.si). Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s pozivom vsak dan med 9. in 11. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri višji svetovalki Mariji Lokovšek, tel. 03/426-58-90, e-mail: marija.lokovsek@celje.si. 10. Vsebina vloge predlogov in način pošiljanja Predlagatelj mora pripraviti vlogo predloga v skladu z Navodili predlagateljem za izdelavo vloge predloga projekta v razpisni dokumentaciji in predložiti vse zahtevane dokumente 4. točke Navodila predlagateljem programov (rimska I. do VIII.). Rok za oddajo predlogov projektov oziroma programov je 26. 4. 2007. Predlagatelji morajo oddati predloge izključno priporočeno po pošti (datum poštnega žiga). Takšna vloga mora prispeti na Mestno občino Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, Celje. Po tem roku se bodo vloge izločale kot prepozne brez odpiranja. Vsaka prijavljena vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Kulturni projekti 2007, z navedbo področja poziva, kot npr.: A) Ljubiteljske kulturne dejavnosti« – odvisno od tega, za katero področje poziva predlagatelj oddaja vlogo predloga in številko objave javnega poziva v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno naveden poln naslov predlagatelja posameznega projekta oziroma programa. 11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu Odpiranje vlog predlogov projektov ne bo javno. Uradna oseba in strokovna komisija za odpiranje vlog Mestne občine Celje bo odpirala vloge po vrstnem redu prispetja. Odprle se bodo vse vloge, ki bodo prispele v času od začetka pozivnega roka do zaključka pozivnega roka, t.j. do četrtka, 26. 4. 2007. Po tem roku se vloge izločajo kot prepozne brez odpiranja. Osebna oddaja vlog v tajništvo Oddelka za družbene dejavnosti MOC ne bo mogoča. Vloga, ki ne bo izdelana v skladu z Navodili predlagateljem za izdelavo vloge predloga projekta v dokumentaciji poziva, se bo štela za nepopolno vlogo predloga predlagatelja in se kot taka s sklepom zavrže. Strokovna komisija za presojo in ocenjevanje vlog predlogov projektov oziroma programov bo ovrednotila projekte oziroma programe glede na kriterije v javnem pozivu in obvestila vsakega predlagatelja, ki mu je ocenila vlogo, o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe. Predlagatelji bodo imeli možnost, da se bodo izjavili o predlogu strokovne komisije v roku 8 dni po prejemu obvestila. Strokovna komisija bo obravnavala v roku prispele povratne izjave predlagateljev in oblikovala končni predlog sofinanciranja projektov oziroma programov. Predlagatelji projektov oziroma programov bodo o končnem izidu poziva in znesku sofinanciranja s strani MOC obveščeni z odločbo.

AAA Zlata odličnost