Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1324. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2008, stran 3457.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B) in 100. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06) je Občinski svet Občine Radeče na 5. redni seji dne 12. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Radeče za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Radeče za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+---------+----------------------------------------+-----------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |  v eurih|
+--------------------------------------------------+-----------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     |  Proračun|
|                         | leta 2008|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   | 4.455.969|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 2.972.222|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI             | 2.603.411|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček     | 2.242.066|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |703 Davki na premoženje         |  156.246|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |704 Domači davki na blago in storitve  |  205.099|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |706 Drugi davki             |     -|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI            |  368.811|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |  272.283|
|     |premoženja               |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |711 Takse in pristojbine        |   4.173|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |712 Denarne kazni            |     -|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in    |   12.519|
|     |storitev                |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki       |   79.836|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI           |  326.164|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |  255.224|
|     |sredstev                |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |721 Prihodki od prodaje zalog      |     -|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |   70.940|
|     |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|73    |PREJETE DONACIJE            |     -|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     -|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |731 Prejete donacije iz tujine     |     -|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI           | 1.157.583|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih    | 1.157.583|
|     |javnofinančnih institucij        |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    | 4.593.673|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|40    |TEKOČI ODHODKI             |  666.335|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  265.556|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   37.338|
|     |varnost                 |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve    |  276.561|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |403 Plačila domačih obresti       |   2.086|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |409 Rezerve               |   84.794|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI            | 1.642.522|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |410 Subvencije             |     -|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |411 Transferi posameznikom in      |  300.680|
|     |gospodinjstvom             |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  168.262|
|     |in ustanovam              |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi    | 1.173.580|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |414 Tekoči transferi v tujino      |     -|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 1.915.663|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 1.915.663|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  369.153|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |431 Investicijski transferi pravnim in |  307.335|
|     |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|     |uporabniki               |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |432 Investicijski transferi       |   61.818|
|     |proračunskim uporabnikom        |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)   |  -137.704|
|     |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |                    |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |   4.173|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|     |(750+751+752)              |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |   4.173|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil    |     -|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev     |   4.173|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |     -|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |     -|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)  |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |     -|
|     |DELEŽEV                 |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |440 Dana posojila            |     -|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |     -|
|     |naložb                 |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |     -|
|     |privatizacije              |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |443 Povečanje namenskega premoženja v  |     -|
|     |javnih skladih in drugih osebah javnega |      |
|     |prava, ki imajo premoženje v svoji   |      |
|     |lasti                  |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |   4.173|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |                    |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA           |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |VII. ZADOLŽEVANJE (500)         |  175.263|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|50    |ZADOLŽEVANJE              |  175.263|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |500 Domače zadolževanje         |  175.263|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)       |   41.729|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |55 ODPLAČILA DOLGA           |   41.729|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |550 Odplačila domačega dolga      |   41.729|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |     3|
|     |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |  133.534|
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.- |  137.704|
|     |IX.)                  |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |      |
|     |PRETEKLEGA LETA             |      |
+---------+----------------------------------------+-----------+
|     |9009 Splošni sklad za drugo       |   16.692|
+---------+----------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine www.radece.si in na oglasni deski v hodniku Občine Radeče.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
- prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določenem v tem zakonu
- prihodki krajevnih skupnosti Jagnjenica, Radeče, Svibno in Vrhovo:
• prihodki od občanov, ki se uporabijo za namene, za katere se pobirajo
• grobnine, ki se namensko uporabijo za tekoče stroške, vzdrževanje in obnovo pokopališča
- okoljske dajatve, ki se uporabijo za odobrene namenske investicije
- prejeta sredstva za sofinanciranje investicij
- drugi prihodki, ki jih določi občina.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta. Prerazporeditev pravic porabe se izvede na podlagi pisnega dokumenta, iz katerega mora biti razvidno, katera proračunska postavka se zmanjšuje in katera se povečuje, s čimer ostane proračun uravnotežen.
Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 30% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF,
2. rezervni stanovanjski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 62.594 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 40.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 175.263 eurov, in sicer za investicije v cestni promet in infrastrukturo, centralno čistilno napravo Radeče ter investicije in investicijsko vzdrževanje v vrtcih in Osnovni šoli Marjana Nemca Radeče.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Radeče, v letu 2008 ne sme preseči skupne višine glavnic 31.173 eurov.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2008 zadolžijo do skupne višine 202.162 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Radeče v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-2/2007-5
Radeče, dne 12. marca 2007
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

AAA Zlata odličnost