Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1343. Sklep o enkratnem prispevku za novorojence, stran 3504.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1 in 21/06 - odločba US) in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 - ZDT-B, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP in 14/07 - ZSPDPO) ter petindvajsete alinee drugega odstavka 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 3. redni seji dne 27. 2. 2007 sprejel
S K L E P
o enkratnem prispevku za novorojence
1.
Občina Šmarješke Toplice v pomoč staršem in v spodbudo starševstvu ob rojstvu vsakega novorojenega otroka staršev, od katerih ima poleg novorojenca vsaj eden v času rojstva tega otroka prijavljeno stalno prebivališče na naslovu z območja Občine Šmarješke Toplice in na območju te občine z novorojenim otrokom tudi dejansko prebivata, dodeli novorojenemu otroku denarna pomoč v obliki enkratnega prispevka v znesku 200 EUR neto.
Pravico do denarne pomoči ima vsak otrok rojen po začetku delovanja Občine Šmarješke Toplice, tj. po 1. januarju 2007.
Pogoj za dodelitev denarne pomoči je tudi, da je starša nista že uveljavljala v kaki drugi občini.
2.
Enkratni prispevek se izplača staršem oziroma roditelju na podlagi pisne vloge, ki se vloži pri občinski upravi; vlogi morajo biti predložena pisna dokazila o izpolnjevanju pogojev. Vloga se lahko vloži najkasneje v roku 3 mesecev po rojstvu otroka.
Za enostavnejše vlaganje vlog občinska uprava pripravi ustrezen obrazec in ga objavi na spletni strani občine.
Za pravilno in pravočasno izplačevanje enkratnega prispevka ob rojstvu otroka je zadolžen župan.
3.
Finančna sredstva za denarno pomoč se zagotovijo v proračunu občine, in sicer iz ene od postavk družbenih dejavnosti, kar se natančneje opredeli v odloku, ki ureja proračun.
4.
Enkratni prispevek se začne izplačevati, ko začne veljati proračun Občine Šmarješke Toplice.
Starši otrok, rojenih od 1. 1. 2007 do uveljavitve proračuna občine, lahko vložijo vlogo za izplačilo prispevka v treh mesecih po dnevu, ko začne veljati proračun občine.
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 007-04/2007
Šmarješke Toplice, dne 27. februarja 2007
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost