Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1289. Pravilnik o vsebini, načinu in postopku pridobitve temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu, stran 3387.

Na podlagi 43. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o vsebini, načinu in postopku pridobitve temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2003/59/ES z dne 15. julija 2003 o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov, o spremembi Uredbe Sveta 1985/3820/EGS in Direktive Sveta 1991/439/EGS ter o razveljavitvi Direktive Sveta 76/914/EGS (UL L št. 226 z dne 10. 9. 2003, str. 4), spremenjeno z Direktivo Sveta 2004/66/ES z dne 26. aprila 2004 o prilagoditvi Direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES in 2003/59/ES ter Direktiv Sveta 77/388/EGS, 91/414/EGS, 96/26/ES, 2003/48/ES in 2003/49/ES na področjih prostega pretoka blaga, svobode opravljanja storitev, kmetijstva, prometne politike in obdavčitve zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (UL L št. 168 z dne 1. 5. 2004, str. 35) določajo vsebine, način in postopek pridobitve temeljne kvalifikacije ter vsebine, način in postopek izvajanja rednega usposabljanja za voznike, ki so državljani držav članic Evropske unije, in voznike, ki so državljani tretjih držav in so zaposleni pri podjetju s sedežem v državi članici Evropske unije ali zanj delajo, in ki opravljajo cestne prevoze v Republiki Sloveniji po javnih cestah in pri tem uporabljajo vozila za katera se zahteva vozniško dovoljenje (v nadaljnjem besedilu: kandidati) določeno v 35. členu Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06; v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. člen
Obveznosti pridobitve temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja so oproščeni kandidati, navedeni v 36. členu zakona.
3. člen
(1) Pridobljene temeljne kvalifikacije se izkazujejo na podlagi spričeval, navedenih v 8., 10. in 13. členu tega pravilnika.
(2) Kandidati, ki so državljani tretjih držav in so zaposleni pri podjetju s sedežem v državi članici Evropske unije ali zanj delajo, in ki opravljajo cestni prevoz blaga oziroma potnikov znotraj držav Evropske unije po javnih cestah in pri tem uporabljajo vozila, za katera se zahteva vozniško dovoljenje kategorij C1, C1+E, C ali C+E oziroma D1, D1+E, D ali D+E ali vozniško dovoljenje priznano kot enakovredno, dokazujejo, na podlagi določb tega pravilnika, opravljene temeljne kvalifikacije ter redno usposabljanje z izkaznico o vozniških kvalifikacijah (v nadaljnjem besedilu: izkaznica), skladno z določbo 17. člena tega pravilnika ali z označbo kode Evropske unije na vozniškem dovoljenju po vzorcu Evropske unije, če je kandidat imetnik takšnega vozniškega dovoljenja.
II. KRAJ OPRAVLJANJA TEMELJNIH KVALIFIKACIJ IN REDNEGA USPOSABLJANJA
4. člen
(1) Kandidati, ki so državljani držav članic Evropske unije pridobijo temeljne kvalifikacije v državah, kjer imajo prebivališče ali kjer se zaposlijo, kakor določa tretji odstavek 14. člena Uredbe Sveta 1985/3821/EGS z dne 20. decembra 1985 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu (UL L št. 370 z dne 31. 12. 1985, str. 8; z vsemi spremembami).
(2) Kandidati, ki so državljani tretjih držav in še nimajo temeljne kvalifikacije, ter so zaposleni pri podjetju s sedežem v državi članici Evropske unije ali pa zanj delajo, pridobijo temeljne kvalifikacije v državi članici Evropske unije, v kateri ima podjetje sedež ali v državi članici Evropske unije, ki jim je izdala delovno dovoljenje.
(3) Kandidati, navedeni v drugem odstavku 3. člena tega pravilnika opravijo redno usposabljanje v državi članici Evropske unije, v kateri imajo prebivališče ali v državi članici Evropske unije, v kateri delajo.
III. POOBLAŠČENI CENTRI ZA USPOSABLJANJE
5. člen
(1) Posamezen center za usposabljanje, ki se prijavi na javen razpis mora k vlogi priložiti vse dokumente in dokazila, ki dokazujejo zahtevana merila, navedena v naslednjem odstavku tega člena.
(2) Merila za izdajo pooblastila centru za usposabljanje so:
- vsebina programa za pridobivanje temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja kot je opredeljen v Prilogi 1 tega pravilnika, s katerim center za usposabljanje podrobno določa učne vsebine, izvedbeni načrt in učne metode,
- ustrezno usposobljeni kadri, z najmanj visoko strokovno izobrazbo smeri promet, strojništvo ali pravo; iz usposobljenosti oziroma referenc teh kadrov mora biti razvidno, da bodo pri usposabljanju pokrita vsa tematska področja iz priloge 1 tega pravilnika,
- najmanj en učitelj vožnje z veljavnim dovoljenjem ustrezne kategorije, ki izvaja praktične preizkuse znanja in usposabljanje, pozna predpise s področij, navedenih v Prilogi 1 tega pravilnika, izkazuje poznavanje pedagoških in didaktičnih metod ter ima praktične izkušnje iz vožnje motornih vozil zadevne kategorije za katero opravljata praktični preizkus znanja,
- razpolaga z motornimi vozili kategorij C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E, oziroma z vozili tiste kategorije za katere bo izvajal program za pridobivanja temeljnih kvalifikacij in redno usposabljanje za praktični del preizkusa znanja oziroma individualne vožnje. Vozila morajo izpolnjevati zahteve za testna vozila, določene z Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta 2006/126/ES z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (UL L št. 403 z dne 30. 12. 2006, str. 18),
- učilnica, ki omogoča izvajanje teoretičnega preizkusa znanja oziroma tečajev vsaj 30 kandidatov, pri čemer ima posamezen kandidat na razpolago najmanj 1,5 m² delovne površine in predavatelj oziroma člani izpitne komisije vsaj 3,0 m² delovne površine,
- učni pripomočki za izvajanje teoretičnega preizkusa znanja, tečajev in rednih usposabljanj (računalnik in projektor v učilnici, šolska tabla ali tabla z listi, originalni ali pomanjšani modeli sklopov vozila (npr. menjalnik, motor, ipd.), strokovna literatura s področja cestnega prometa),
- razpolaga s površino, ki omogoča izvedbo praktičnega preizkusa znanja iz druge alineje tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika in usposabljanja, v velikosti najmanj 1500 m², in ki mora biti utrjena ter preplastena z obstojno prevleko (beton ali asfalt).
(3) Posameznemu centru za usposabljanje, ki izpolnjuje zahtevana merila, navedena v prejšnjem odstavku tega člena, izda minister, pristojen za promet, pooblastilo, skladno z drugim odstavkom 41. člena zakona.
IV. VSEBINA, NAČIN IN PROGRAM PRIDOBITVE TEMELJNIH KVALIFIKACIJ
6. člen
Kandidati lahko pridobijo temeljne kvalifikacije na naslednje načine:
- s preizkusom znanja,
- z načinom pospešene pridobitve temeljnih kvalifikacij ali
- s sistemom pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije, poklicnim izobraževanjem za voznike in vsakim drugim izobraževanjem oziroma usposabljanjem, ki jih izvajajo pooblaščeni centri za usposabljanje, katerih katalogi znanj ali programa izobraževanja oziroma usposabljanja so pred samim izvajanjem potrjeni s strani ministra, pristojnega za promet in ki ustrezajo katalogu znanj, določenih v Prilogi 1 kot sestavnemu delu tega pravilnika.
1. Preizkus znanja
7. člen
(1) Način pridobitve temeljnih kvalifikacij s preizkusom znanja obsega teoretični in praktični preizkus, ki obsega vsa znanja, navedena v Prilogi 1 tega pravilnika.
(2) Teoretični preizkus znanja, ki mora trajati najmanj štiri ure je sestavljen iz dveh delov, in sicer iz:
- vprašanj, ki vključujejo več možnih odgovorov in iz vprašanj, ki zahtevajo neposredni odgovor ter
- študij primerov.
(3) Praktični preizkus znanja, ki mora trajati najmanj dve uri je sestavljen iz dveh delov, in sicer iz:
- preizkusa vožnje za oceno usposobljenosti za racionalno vožnjo na podlagi varnostnih predpisov, ki mora trajati najmanj 90 minut. Praktični preizkus znanja mora potekati, če je možno na cestah izven naselij, na hitrih cestah, na avtocestah in na vseh vrstah mestnih cest, ki predstavljajo različne stopnje težavnosti, na katere utegnejo naleteti kandidati ter ob različni gostoti prometa. Čas vožnje po cesti mora biti kar najbolj izkoriščen, tako da se kandidati ocenijo v vseh območjih, kjer utegnejo voziti.
- praktičnega preizkusa, ki mora trajati najmanj 30 minut, in zajemati znanja in cilje navedene pod zaporednimi številkami 1.4., 1.5., 1.6., 3.2., 3.3. in 3.5. Priloge 1 tega pravilnika.
(4) Preizkusoma, navedenima v obeh alinejah prejšnjega odstavka je lahko dodan tudi preizkus, ki poteka na posebnem terenu ali na zmogljivem simulatorju, da se oceni usposobljenost za racionalno vožnjo, ki temelji na varnostnih predpisih, zlasti v zvezi z obvladovanjem vozila ob različnih pogojih na cesti in njihovimi spremembami glede na različne vremenske razmere in čas dneva ali noči. Če kandidat opravlja tudi takšen preizkus, se mu trajanje takšnega preizkusa odšteje od časa 90 minut, ki je določen za preizkus vožnje, vendar odšteti čas ne sme presegati 30 minut.
(5) K praktičnemu preizkusu znanja sme pristopiti kandidat, ki ima opravljen vozniški izpit ustrezne kategorije oziroma veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije. Praktični preizkus kandidat opravlja ob prisotnosti učitelja vožnje in predsednika komisije, ki ocenita kandidatovo usposobljenost.
(6) Kandidati, ki prevažajo blago in razširijo ali spremenijo svojo dejavnost tako, da prevažajo potnike, ali obratno, morajo opraviti teoretični preizkus znanja, ki zajema znanja in cilje, ki so glede na razširjeno oziroma spremenjeno dejavnost novi in praktičen preizkus znanja v celoti.
8. člen
(1) Komisija iz 11. člena tega pravilnika, kandidatom, ki uspešno opravijo teoretični in praktični preizkus znanja, izda spričevalo, ki potrjuje, da je kandidat opravil temeljne kvalifikacije za določeno kategorijo vozil.
(2) Spričevalo, ki potrjuje uspešno opravljen preizkus znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij, je kot Priloga 2 tega pravilnika njegov sestavni del.
2. Pospešeno pridobivanje temeljnih kvalifikacij
9. člen
(1) Način pospešenega pridobivanja temeljnih kvalifikacij mora obsegati poučevanje vseh znanj in ciljev, navedenih v Prilogi 1 tega pravilnika, v obliki tečaja, ki traja najmanj 140 ur. Po opravljenem tečaju kandidati opravijo pisni preizkus znanja, ki obsega najmanj eno vprašanje o vsakem cilju, navedenem v Prilogi 1 tega pravilnika.
(2) Kandidati morajo poleg obveznega tečaja, v spremstvu učitelja vožnje opraviti vsaj deset ur individualne vožnje. K individualni vožnji lahko pristopijo kandidati, ki imajo opravljen vozniški izpit ustrezne kategorije oziroma imajo veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije. Individualna vožnja se opravi z vozilom zadevne kategorije, ki izpolnjuje zahteve za testna vozila, določene z Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta 2006/126/ES z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (UL L št. 403 z dne 30. 12. 2006, str. 18) (od tega smejo kandidati voziti največ štiri ure od navedenih desetih ur individualne vožnje na posebnem terenu ali na zmogljivem simulatorju), da se usposobijo za racionalno vožnjo, ki temelji na varnostnih predpisih, zlasti v zvezi z obvladovanjem vozila ob različnih pogojih na cesti in spremembami le-teh glede na različne vremenske razmere ali čas dneva ali noči.
(3) Kandidati, ki prevažajo blago in razširijo ali spremenijo svojo dejavnost tako, da prevažajo potnike, ali obratno, opravijo tečaj, ki zajema znanja in cilje, ki so glede na razširjeno oziroma spremenjeno dejavnost novi. Pospešeno pridobivanje temeljnih kvalifikacij v navedenem primeru obsega 35 ur, vključno z dvema urama in pol individualne vožnje z vozilom zadevne kategorije v spremstvu učitelja vožnje.
10. člen
Komisija iz 11. člena tega pravilnika, kandidatom, ki redno obiskujejo tečaj in uspešno opravijo pisni preizkus znanja, izda spričevalo, ki potrjuje pospešeno pridobljene temeljne kvalifikacije, in ki je kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
3. Izpitna komisija
11. člen
(1) Minister, pristojen za promet, zaradi zagotavljanja enakih pogojev pri preverjanju znanja na posameznih pooblaščenih centrih za usposabljanje, imenuje predsednika in člane izpitne komisije. Predsednik in člani izpitne komisije morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in pet let delovnih izkušenj v cestnem prometu.
(2) Za vsak izpitni rok pri posameznem pooblaščenem centru za usposabljanje, predsednik izpitne komisije imenuje tričlansko izpitno komisijo.
V. Vsebina, način in program izvajanja rednega usposabljanja
12. člen
(1) Redno usposabljanje je usposabljanje, ki je obvezno, in ga morajo kandidati, ki so opravili prvi tečaj rednega usposabljanja, opravljati vsakih pet let pred iztekom veljavnosti spričevala, ki potrjuje redno usposabljanje.
(2) Redno usposabljanje kandidatom iz prvega odstavka tega člena omogoča, da posodobijo znanje, ki je nujno za njihovo delo, s posebnim poudarkom na varnosti v cestnem prometu in racionalni porabi goriva.
(3) Redno usposabljanje se izvaja v obliki obiskovanja obveznega tečaja in praktične izvedbe ciljev, navedenih pod zaporednimi številkami 1.4., 1.5., 1.6., 3.2., 3.3. in 3.5. Priloge 1 tega pravilnika, ki mora skupno trajati najmanj 35 ur, najmanj sedem ur skupaj. Redno usposabljanje se lahko delno izvaja na zmogljivem simulatorju. Izvajajo ga pooblaščeni centri za usposabljanje.
(4) Kandidati imajo možnost, da opravljajo redno usposabljanje vsako leto, v trajanju najmanj sedem ur skupaj, pri čemer osvežujejo vsa teoretična in praktična znanja ter cilje, navedene v Prilogi 1 tega pravilnika. Pooblaščeni centri za usposabljanje vodijo evidenco kandidatov, ki opravljajo letno redno usposabljanje in kandidatom po opravljenem pet letnem rednem usposabljanju, izdajo spričevalo, ki potrjuje opravljeno redno usposabljanje, in ki je kot Priloga 4 sestavni del tega pravilnika.
(5) Redno usposabljanje mora biti sestavljeno tako, da širi in osvežuje vsa znanja ter cilje, navedene v Prilogi 1 tega pravilnika.
13. člen
(1) Prvi tečaj rednega usposabljanja morajo opraviti:
- kandidati, ki so imeli ob uveljavitvi zakona priznano strokovno usposobljenost voznikov na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 26/05 - uradno prečiščeno besedilo), in imajo vozniško dovoljenje kategorij D1, D1+E, D ali D+E, najkasneje do 10. septembra 2010,
- kandidati, ki so imeli ob uveljavitvi zakona priznano strokovno usposobljenost voznikov na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 26/05 - uradno prečiščeno besedilo), in imajo vozniško dovoljenje kategorij C1, C1+E, C ali C+E, najkasneje do 10. septembra 2011,
- kandidati, ki so in bodo do 10. septembra 2008 pridobili nacionalno kvalifikacijo voznik oziroma voznica v cestnem prometu ali uspešno končali poklicno izobraževanje za voznike, in imajo vozniško dovoljenje kategorij D1, D1+E, D ali D+E, najkasneje do 10. septembra 2013,
- kandidati, ki so in bodo do 10. septembra 2009 pridobili nacionalno kvalifikacijo voznik oziroma voznica v cestnem prometu ali uspešno končali poklicno izobraževanje za voznike, in imajo vozniško dovoljenje kategorij C1, C1+E, C ali C+E, najkasneje do 10. septembra 2014,
- kandidati, ki bodo opravljali temeljne kvalifikacije po 10. septembru 2008 (velja za kategorije D1, D1+E, D ali D+E) oziroma po 10. septembru 2009 (velja za kategorije C1, C1+E, C ali C+E), v roku pet let od izdaje spričevala navedenega v 9. oziroma 11. členu tega pravilnika.
(2) Kandidati, navedeni v peti alinei prejšnjega odstavka, lahko izjemoma opravljajo prvi tečaj rednega usposabljanja v roku, ki ni daljši od sedem let, če lahko tako zagotovijo pokrivanje datuma izteka veljavnosti spričevala, ki potrjuje redno usposabljanje z datumom izteka veljavnosti vozniškega dovoljenja.
VI. IZKAZNICA O TEMELJNIH KVALIFIKACIJAH TER OZNAČBA KODE EVROPSKE UNIJE NA VOZNIŠKEM DOVOLJENJU
14. člen
(1) Upravni organ, pristojen za izdajo vozniških dovoljenj, izda na zahtevo kandidata in na podlagi predložitve pisne vloge in spričevala o pridobljenih temeljnih kvalifikacijah ter spričevala o rednem usposabljanju, izkaznico in jo označi s kodo Evropske unije (″95″) skupaj z ustreznimi kategorijami dovoljenj.
(2) Izpolnjevanje zahteve o pridobljenih temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju, prav tako izkazuje označba kode Evropske unije (″95″) na vozniškem dovoljenju, skladno z določbo 8. člena Pravilnika o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 80/05).
(3) Kandidat se prostovoljno odloči ali bo pri upravnem organu, pristojnem za izdajo vozniških dovoljenj, zahteval izdelavo izkaznice z označeno kodo Evropske unije ali vpis kode Evropske unije v vozniško dovoljenje.
(4) Fizične lastnosti izkaznice morajo biti v skladu s standardoma ISO 7810 in 7816-1 ter referenčni barvi, in sicer modra (Pantone Reflex blue) in rumena (Pantone yellow). Metode za odobritev, da so fizične lastnosti izkaznice v skladu z mednarodnimi standardi, morajo biti skladne s standardom ISO 10373. Izkaznica mora izpolnjevati enake zahteve glede zaščite pred ponarejanjem kot vozniško dovoljenje. Fotografija mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju, velikosti 3,5 x 4,5 cm, v črno-beli ali barvni tehniki. Kandidat mora biti fotografiran od spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, čepice ali rute, z izjemo pripadnikov verskih skupnosti ter drugih oseb, ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega oblačila oziroma oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo.
(5) Vzorec izkaznice, ki jo medsebojno priznajo države članice Evropske unije je Priloga 5 tega pravilnika ter njegov sestavni del.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Zahteve o pridobitvi temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja kandidatov, se uporabljajo skladno z določbo 139. člena zakona.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-27/2007/15-0082757
Ljubljana, dne 12. marca 2007
EVA 2007-2411-0019
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost