Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Št. 110-155/2006-13 Ob-7654/07 , Stran 2012
Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec za mednarodnopravne in evropske zadeve (m/ž) – 2 delovni mesti v Sekretariatu generalnega sekretarja (Pravni službi), Oddelku za evropske in mednarodnopravne zadeve. Naloge uradniškega delovnega mesta se lahko opravljajo v dveh zaporednih nazivih: svetovalec II in svetovalec I. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba pravne smeri; – najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj z visoko strokovno izobrazbo oziroma 7 mesecev z univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti osebe z dvojnim državljanstvom; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede nato, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat državni izpit iz javne uprave, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Za izbranega kandidata, se v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 50/2006 – UPB2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno«, za dostop do tajnih podatkov NATO-zaupno, za dostop do tajnih podatkov EU-zaupno, v kolikor kandidat dovoljenj še nima, ter varnostno preverjanje v skladu s 35. členom Zakona o obrambi (Ur. l. RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo). Delovno področje: – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti na mednarodno pravnem področju, – vodenje evidenc mednarodnih aktov z delovnega področja službe. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – nima dvojnega državljanstva, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za obrambo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence, 5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 50/06 – UPB2), v kolikor kandidat ustreznega dovoljenja še nima, 6. pisno izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje skladno s 35. členom Zakona o obrambi (Ur. l. RS, št. 103/04 -uradno prečiščeno besedilo). Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec za mednarodnopravne in evropske zadeve opravljal v nazivu svetovalec II z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za obrambo, na Vojkovi cesti 55 v Ljubljani. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec za mednarodnopravne in evropske zadeve, številka: »110-155/2006« na naslov: Ministrstvo za obrambo, Sekretariat generalnega sekretarja, Urad za upravljanje človeških virov, Kadrovska služba, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: glavna.pisarna@mors.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za obrambo (www.mors.si). Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Mateja Novak, tel. 471-1447. Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost