Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Št. 122-32/2007 Ob-7713/07 , Stran 1998
1. Predmet javnega razpisa in javnega poziva 1.1 Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov/projektov s področja socialnih, humanitarnih, zdravstvenih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti invalidskih organizacij v Občini Litija v letu 2007, in sicer: – programov/projektov s področja socialnih in zdravstvenih dejavnosti, ki so namenjene krepitvi zdravja, preprečevanju poslabšanja socialnega položaja, preprečevanju poslabšanja zdravstvenega in psihosocialnega stanja, ustvarjanju možnosti za čimbolj kakovostno in samostojno življenje oseb s dolgotrajnimi okvarami in boleznimi, – preventivnih programov/projektov za preprečevanje različnih oblik zasvojenosti, – programov/projektov za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladih do 29 let, – programov/projektov za starejše in za kakovostnejše preživljanje tretjega življenjskega obdobja ter skrbi za zmanjšanje socialne izključenosti starih, – projektov obeležitve društvenih obletnic izvajalcev predmetnih dejavnosti. Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti. Programi in projekti, za katere so predlagatelji z enako vsebino že kandidirali ali pridobili sredstva iz drugih razpisov ali proračunskih virov Občine Litija, se ne bodo upoštevali pri razdelitvi sredstev na tem razpisu. 1.2. Predmet javnega poziva Predmet javnega poziva je sofinanciranje delovanja lokalne humanitarne organizacije – Območnega združenja Rdečega križa Litija na področjih izven javnega pooblastila po zakonu, kot so: – krožki RK po šolah, – organizacija prve pomoči v 8. razredih OŠ, – socialna dejavnost za posameznike in družine, – zbiranje uporabnih materialnih dobrin, – izvajanje programov za tretje življenjsko obdobje (razne delavnice, krožki, predavanja, srečanja…), – preventivna in zdravstveno-vzgojna dejavnost (predavanja in promocija zdravega načina življenja). 2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji: 2.1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javnem razpisu: Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje: – da opravljajo dejavnosti s predmetnega področja in da imajo ustrezno registracijo v skladu z veljavno zakonodajo najmanj že eno leto pred objavo tega razpisa, – da imajo sedež ali sedež enote v Občini Litija oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Litija in lahko izkažejo, da so njihovi člani tudi občani Občine Litija, – da bo program oziroma projekt izveden v letu 2007, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, navedenih v prijavi, – da svojo dejavnost izvajajo na neprofitni ravni, – da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo kot določajo predpisi o društvih (velja za društva in zveze društev). Ne glede na zgoraj navedeno, se na ta razpis za sofinanciranje programov/projektov s področja predmetnih dejavnosti ne morejo prijaviti javni zavodi, ki so posredni uporabniki proračuna Občine Litija, izjemoma zavodov, ki so ustanovljeni za področje mladinskih dejavnosti. Pravne osebe z delovanjem na območju več občin, regij ali države morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje člane oziroma uporabnike tudi iz območja Občine Litija ter način njihove vključitve v program dela. 2.2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javnem pozivu: na javnem pozivu lahko sodeluje pravna oseba Območno združenje RK Litija, ustanovljena na podlagi zakona, krajevne organizacija RK Litija (KORK-i), ki niso samostojne pravne osebe, pa samo na podlagi podanega pooblastila Območnega združenja RK Litija. 3. Okvirna višina sredstev Višina razpisanih sredstev znaša 43.000 EUR, v skladu s prijavami in merili pa se bodo razdelila na naslednja področja javnega razpisa: a) programi/projekti invalidskih organizacij v višini 3.400 EUR, b) programi/projekti za aktivno preživljanje prostega časa mladih do 29 let ter programi za preprečevanje odvisnosti od drog in škodljivih vplivov okolja v višini 5.500 EUR, c) programi/projekti za starejše in kakovostnejše preživljanje tretjega življenjskega obdobja ter skrbi za zmanjšanje socialne izključenosti starih v višini 4.000 EUR, d) projekti obeležitve društvenih obletnic izvajalcev dejavnosti, ki so predmet tega razpisa v višini 850 EUR, e) ostali preventivni in humanitarni programi iz tega razpisa v višini 6.300 EUR; in javnega poziva: za programe/projekte Območnega združenja Rdečega križa Litija v višini 22.950 EUR. 4. Merila in kriteriji za izbor programov/projektov: 4.1. Merila in kriteriji za izbor programov/projektov, ki so predmet javnega razpisa: V proračunu zagotovljena sredstva so za programe/projekte navedene pod 3.b,c,d za programe/projekte namenjena izključno izvajalcem s sedežem ali sedežem enote na območju Občine Litija, za programe in projekte, navedene pod točko 3a) in 3e) pa se bodo razdelila med izvajalce predmetnih dejavnosti po naslednjem sistemu: – prva skupina – 90% proračunskih sredstev je namenjenih izvajalcem, ki imajo sedež ali sedež enote v Občini Litija, – druga skupina – 10% proračunskih sredstev je namenjenih izvajalcem, ki nimajo sedeža ali sedeža enote v Občini Litija, če le-ti s programom dela dokažejo, da le-ta aktivno vključuje občane Občine Litija. V primeru, da za izvajanje določene dejavnosti ni prijavljenih izvajalcev, ki imajo sedež ali sedež enote izven Občine Litija, se lahko sredstva iz druge skupine namenijo za sofinanciranje sredstev prve skupine. Merila in kriteriji za vrednotenje programov/projektov pa so enaki za obe skupini: a) obseg dejavnosti izvajalca (število vseh programov, ki jih redno ali občasno izvaja) – do 20 točk, b) vsebina (cilj oziroma namen) programa/projekta – do 40 točk, – jasnost postavljenih ciljev, ki izhajajo iz potreb uporabnikov in so v javnem interesu Občine Litija – do 10 točk, – nedvomna opredelitev uporabnikov- ciljne skupine – do 10 točk, – jasno opredeljeni viri financiranja – do 10 točk, – jasno opredeljeni stroški – do 10 točk, c) trajanje programa/projekta – do 10 točk, d) število članov iz občine – do 10 točk, e) delež lastnih oziroma ostalih neproračunskih sredstev v finančni konstrukciji predlaganega programa/projekta – do 20 točk. Vrednost točke je odvisna od števila prijav na posamezno področje in višino razpisanih sredstev za ta namen, programi, ki ne bodo prejeli vsaj 30% možnih točk, se v letu 2007 ne bodo sofinancirali iz proračunskih sredstev, ki so predmet tega razpisa. 4.2. Merila in kriteriji za izbor programov/projektov, ki so predmet javnega poziva Sredstva, ki so predmet javnega poziva, so namenjena kritju stroškov enega zaposlenega, materialnih in obratovalnih stroškov ter stroškov, ki nastajajo v zvezi z izvedbo programov/projektov, ki jih bo OZ RK Litija izvedlo v letu 2007 na območju občine Litija in niso programi, ki jih lokalne organizacije RKS izvajajo kot javno pooblastilo v skladu z zakonom. Ostala merila in kriteriji so navedeni in podrobneje razčlenjeni v razpisni dokumentaciji. 5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2007 za programe/projekte za katere so bila dodeljena. 6. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja Predlagatelji morajo svoje predloge oddati do torka, 17. 4. 2007, osebno v tajništvo Občine Litija, soba 44, do 12. ure ali po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 16. 4. 2007 (datum poštnega žiga) na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti v letu 2007«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja. Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo: – oddani po določenem roku za oddajo predlogov, – neustrezno naslovljeni in – nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 7. Odpiranje prispelih predlogov Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis bo izvedla pristojna komisija 18. 4. 2007 in ne bo javno. Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. Kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji svoje prijave ne bodo ustrezno dopolnili, bo predlog izločen kot nepopolna prijava. 8. Izid razpisa Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 po odpiranju predlogov. Izbrani predlagatelji programa bodo prejeli sklep o izboru programov/projektov, ki se bodo sofinancirali iz proračuna Občine Litija, in bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe. Kolikor se izbrani predlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil svojo prijavo oziroma vlogo za pridobitev sredstev ter odstopil od zahteve po sofinanciranju izbranega programa/projekta. 9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti (soba 52 ali 50) ali jo pridobijo na spletnih straneh, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, soba 52 ali 50, tel. 01/896-34-38.

AAA Zlata odličnost