Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

1346. Program priprave prostorskega reda Občine Zagorje ob Savi, stran 3506.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 - popravek - ZUreP-1) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 - UPB) je župan Občine Zagorje ob Savi dne 12. 3. 2007 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
prostorskega reda Občine Zagorje ob Savi
1. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega reda)
1. Ocena stanja in razlogi
Prostorski red Občine Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: PRO Zagorje ob Savi) bo predstavljal nov operativni prostorski dokument, ki bo omogočal izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev. PRO Zagorje ob Savi bo nadomestil del vsebine dosedanjih prostorskih sestavin dolgoročnega plana ter vsebino prostorskih ureditvenih pogojev. Priprava prostorskega reda je potrebna predvsem zaradi uskladitve občinskih prostorskih aktov s prostorskimi akti Republike Slovenije. Razlogi za pripravo so tudi nove strateške usmeritve prostorskega razvoja Zagorje ob Savi ter pobude in predlogi za spremembo namenske rabe prostora pravnih in fizičnih oseb.
2. Pravna podlaga
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04),
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
Občina Zagorje ob Savi pri pripravi Strategije prostorskega razvoja občine že izdeluje okoljsko poročilo na podlagi odločbe MOP, št. 354-09-170/2005, z dne 22. 6. 2005. Obseg in vsebina okoljskega poročila bo izdelana tako, da bo lahko služila tudi za potrebe celovito presojo vplivov na okolje ter presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja PRO Zagorje ob Savi, kar je zahtevano tudi z odločbo MOP, št. 35409-22/2007, z dne 7. 3. 2007.
2. člen
(predmet in programska izhodišča prostorskega reda)
1. Predmet PRO Zagorje ob Savi je določen z ZUreP-1 in s Pravilnikom o vsebini in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04; v nadaljevanju: Pravilnik).
PRO Zagorje ob Savi bo v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Občine Zagorje ob Savi ter ob upoštevanju pravil iz Prostorskega reda Slovenije določil:
- namensko rabo prostora;
- merila in pogoje za urejanje prostora;
- členitev območja občine na prostorske in funkcionalne enote, za katere bodo izdelani prostorski akti;
- merila in pogoje za varovanje prostora;
- ukrepe za izvajanje prostorskega reda.
2. Programska izhodišča
Pri pripravi PRO Zagorje ob Savi bodo upoštevana programska izhodišča, ki so skupna za SPRO Zagorje ob Savi in izhodišča, ki izhajajo iz strokovnih podlag za Strategijo prostorskega razvoja občine in Prostorski red občine.
3. člen
(ureditveno območje)
PRO Zagorje ob Savi se izdela za celotno območje občine Zagorje ob Savi.
4. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega reda)
Pobudnik in naročnik PRO Zagorje ob Savi je Občina Zagorje ob Savi.
Pripravljavec PRO Zagorje ob Savi je Občina Zagorje ob Savi.
Načrtovalec PRO Zagorje ob Savi je izbran s strani Občine Zagorje ob Savi na podlagi javnega razpisa in je podjetje Savaprojekt d.d. Krško.
Nosilci urejanja prostora(v nadaljnjem besedilu: nosilci urejanja prostora), ki pripravijo smernice in strokovne podlage za pripravo PRO Zagorje ob Savi, so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi prostorskega reda in so določeni s tem programom priprave. Pripravljavec po sprejemu programa priprave za PRO Zagorje pozove nosilce urejanja prostora, da potrdijo smernice, ki so jih podali k SPRO Zagorje ob Savi, kot primerne za PRO Zagorje ob Savi. Če imajo k podanim smernicam dodatne usmeritve, naj jih v skladu z 29. členom ZUreP-1, podajo v 30 dneh od dneva zaprosila, sicer se šteje, da smernic nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati zahteve, ki jih določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Pri pripravi PRO Zagorje ob Savi so dovoljena odstopanja od danih smernic, če so ta odstopanja v okviru zakona in
osnovnih usmeritev iz smernic ter utemeljena.
Na izdelan usklajen - dopolnjen predlog PRO Zagorje ob Savi morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po sprejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer pripravljavec njegove odločitve ni dolžan upoštevati. Pri izdaji mnenja se preverja, kako je načrtovalec upošteval smernice. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje mnenja.
A) Nosilci urejanja prostora in nosilci javnih pooblastil, ki pripravijo smernice in bodo sodelovali pri pripravi PRO Zagorje ob Savi, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska 21, 1000 Ljubljana, (smernice za razvoj poselitve)
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo okolja, Direktorat za okolje, Vojkova 1b, 10000 Ljubljana, (smernice za varstvo okolja in ravnanje z odpadki)
3. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana, (smernice za ohranjanje narave)
4. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Ljubljana, Kersnikova 3, 1000 Ljubljana (smernice za ohranjanje narave)
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo okolja, Direktorat za vode, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, (smernice s področja voda)
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (smernice za rabo voda in priobalnih zemljišč)
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, smernice za področje energetike)
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, (smernice za področje turizma)
9. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za podjetništvo in konkurenco, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, (smernice za razvoj podjetništva)
10. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske komunikacije, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, (smernice za informacijski razvoj in telekomunikacije)
11. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava Republike Slovenije za rudarstvo, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, (smernice za rabo potencialnih nahajališč mineralnih surovin)
12. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova 4, 1535 Ljubljana, (smernice za razvoj cestnega prometa)
13. Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, (smernice za razvoj železniškega prometa)
14. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana, (smernice za razvoj letalskega prometa)
15. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, (smernice razvoja ter režimov urejanja območij in infrastrukture, ki so namenjena za potrebe obrambe)
16. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, (smernice za zaščito in reševanje pred nesrečami, ki predstavljajo največjo nevarnost)
17. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 56, 1000 Ljubljana, (smernice za ohranjanje kmetijskih potencialov)
18. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 56, 1000 Ljubljana, (smernice za ohranjanje gozdarstva, lovstva in ribištva)
19. Pristojna ribiška družina, Zavoda za ribištvo Slovenije, Župančičeva 9, 1000 Ljubljana (smernice za področje ribištva)
20. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za varno hrano, Dunajska 56, 1000 Ljubljana, (smernice za področje prehrane)
21. Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana (smernice za področje gozdarstva lokalnega pomena)
22. Ministrstvo za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, (smernice za razvoj omrežja ustanov zdravstvene dejavnosti)
23. Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, (smernice za razvoj omrežja šol)
24. Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, (smernice za razvoj športa)
25. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, (smernice za razvoj omrežja izobraževalnih in znanstvenih ustanov)
26. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, (smernice za razvoj dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne)
27. Zavod za varstvo kulturne dediščine, Metelkova 4, 1000 Ljubljana, (smernice za varstvo nepremične kulturne dediščine)
28. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana (smernice za varstvo nepremične kulturne dediščine)
29. Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana, (smernice za razmestitev objektov državnih upravnih organov)
30. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, (smernice za razvoj omrežja javnih služb za potrebe socialnega razvoja)
31. Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, (smernice za razvoj omrežja objektov lokalnih in regionalnih upravnih organov)
32. Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne službe, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi (smernice glede čiščenja in odvajanja odpadnih voda, glede oskrbe s pitno vodo, ravnanje z odpadki)
33. Komunalno podjetje Zagorje ob Savi, Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi (smernice glede oskrbe s toplotno energijo)
34. Geoplin, d,o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana, (smernice za področje transporta in skladiščenje zemeljskega plina)
35. ELES Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, (smernice za področje prenosa električne energije)
36. Elektro Ljubljana d.d., Slovenska 58, 1000 Ljubljana (smernice za področje prenosa in distribucije električne energije lokalnega pomena)
37. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje (smernice za področje telekomunikacijskega omrežje lokalnega pomena)
38. EVJ Elektroprom Kisovec, Loke 22, 1412 Kisovec (smernice za področje kabelske TV)
39. Adriaplin d.o.o., Dunajska 7, Ljubljana (smernice s področja oskrbe s plinom)
40. Simobil d.d., Šmartinska cesta 134 b, 1000 Ljubljana (smernice s področja mobilne telefonije)
41. Mobitel d.d., Vilharjeva 23, 1000 Ljubljana (smernice s področja mobilne telefonije).
B) Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi PRO Zagorje ob Savi, so:
Župan Občine Zagorje ob Savi
1. Občinski svet Občine Zagorje ob Savi;
2. Odbori Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi;
3. Občinska uprava Občine Zagorje ob Savi, Oddelek za družbene dejavnosti (s področja predšolske vzgoje, osnovnih šol, za razvoj športa in umeščanja lokalnih športnih in drugih objektov za potrebe družbenih dejavnosti v prostor);
4. Občinska uprava Občine Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne službe (za lokalne ceste, za vodooskrbo, za odvajanje odpadnih voda, za odvoz odpadkov, za javno razsvetljavo, za kolesarski in mirujoči promet);
5. Občinska uprava Občine Zagorje ob Savi, Oddelek za okolje in prostor (za razvoj poselitev, umeščanje dejavnosti v prostor);
6. Občinska uprava Občine Zagorje ob Savi, Oddelek za splošne in pravne zadeve.
C) Drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, če se v postopku priprave prostorskega reda ugotovi njihova relevantnost.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom ZUreP-1 podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
5. člen
(strokovne podlage za pripravo prostorskega reda in način pridobitve geodetskih podlag)
Za strokovne podlage prostorskega reda občine se štejejo že izdelane strokovne podlage za SPRO Zagorje ob Savi, ki se po potrebi dopolnijo ali izdelajo na novo le v tistih sestavinah, ki so pomembne za pripravo prostorskega reda občine.
Za pripravo PRO se upoštevajo oziroma izdelajo naslednje strokovne podlage:
1. Smiselno uporabi že izdelane študije in analize, ki so vezane na usmerjanje prostorskega razvoja.
2. Uporabi se strokovne podlage, izdelane za potrebe SPRO, ki se jih glede na podrobnost obdelave v PRO ustrezno dopolni.
3. Strokovne podlage v skladu s Prostorskim redom Slovenije (Uradni list RS, št. 122/03) in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04).
4. Izdelajo se lahko tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage, za katere se v postopku priprave PRO ugotovi, da so pomembne pri obravnavi posamezne tematike.
5. Pridobijo se tudi strokovne podlage nosilcev urejanja prostora.
Strokovne podlage in geodetske podlage zagotovi pripravljavec.
Za pripravo PRO Zagorje ob Savi in strokovnih podlag pripravljavec pridobi ažurne geodetske podlage v merilu 1:5000 (digitalni topografski načrt merilo in digitalni katastrski načrt DKN).
6. člen
(postopek in roki priprave prostorskega reda)
Priprava PRO Zagorje ob Savi bo ob sodelovanju nosilcev urejanja predvidoma potekala po naslednjem terminskem planu:
- priprava osnutka Program priprave - januar 2007
- obvestilo MOP o nameri za pripravo PRO Zagorje - januar 2007
- sklic 1. prostorske konference - februar 2007
- poziv za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora - februar 2007
- sprejem Program priprave - marec 2007
- priprava predloga PRO Zagorje ob Savi - april 2007
- priprava okoljskega poročila (OP) - april 2007
- revizija OP - april 2007
- mnenje o ustreznosti OP - maj 2007
- sklic 2. prostorske konference - maj 2007
- javna razgrnitev in javna obravnava predloga PRO Zagorje ob Savi - junij, julij 2007
- stališča do pripomb in predlogov - avgust 2007
- prva obravnava predloga PRO Zagorje ob Savi na občinskem svetu - september 2007
- priprava dopolnjenega predloga PRO Zagorje ob Savi - oktober 2007
- usklajevanje in pridobitev mnenj - november 2007
- druga obravnava dopolnjenega predloga na Občinskem svetu Občine Zagorje ob Savi - po pridobitvi vseh mnenj oziroma izteku roka za pridobitev mnenj
- pridobitev sklepa ministra za okolje in prostor, da je sprejeti prostorski akt skladen s predpisi ter prostorskimi akti države
- objava Odloka o PRO Zagorje ob Savi v Uradnem listu RS.
Roki za pripravo prostorskega akta, predvideni v tem programu priprave, se lahko zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin spremenijo.
O pripravi PRO Zagorje ob Savi so posebej obveščene tudi vse sosednje občine.
7. člen
(financiranje prostorskega reda)
Finančna sredstva za pripravo PRO Zagorje ob Savi in pripravo strokovnih podlag ima pripravljavec zagotovljena v proračunu Občine Zagorje ob Savi.
8. člen
(veljavnost in objava)
Program priprave PRO Zagorje ob Savi začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-5/2004
Zagorje, dne 12. marca 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost