Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Ob-7493/07 , Stran 1994
I. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s področja športa v Mestni občini Velenje za leto 2007. II. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa je 264.964 EUR, če bodo v sprejetem proračunu za leto 2007 zagotovljena sredstva v predvideni višini. III. Predmet sofinanciranja V letu 2007 bomo sofinancirali naslednje programe: 1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa: – Interesna športna vzgoja predšolskih otrok, – Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, – Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, – Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami, – Interesna športna vzgoja mladine, – Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, – Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami, – Interesna športna dejavnost študentov; 2. Športna rekreacija; 3. Kakovostni in vrhunski šport; 4. Šport invalidov; 5. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu; 6. Znanstvenoraziskovalna dejavnost; 7. Založniška dejavnost; 8. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve; 9. Informacijski sistem na področju športa; 10. Delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne skupnosti. IV. Pogoji sofinanciranja Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v občini Velenje ali so registrirani izključno na regijskem nivoju in vključujejo tudi občane občine Velenje, – imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, – imajo organizirano redno dejavnost in vadbo, – so člani Športne zveze Velenje. Kot kandidati za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko, ob izpolnjevanju zgornjih pogojev, nastopajo naslednji izvajalci športnih programov: – športna društva, – zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju občine Velenje, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, – zavodi za področja vzgoje in izobraževanja. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa. Izvajalci športnih programov, ki zgornje pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis ne prijavijo ali pa se ne prijavijo skladno z razpisno dokumentacijo, v letu 2007 ne bodo upravičeni do namenskih sredstev proračuna občine Velenje. Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi programi za proračunska sredstva lokalne skupnosti, po posameznih vsebinah, navedenih v točki I., kandidirajo na razpisu le enkrat. Športne zveze lahko za sredstva za športne programe kandidirajo le z lastnimi športnimi programi. V. Rok in način prijave Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo na priloženih izpolnjenih obrazcih, z vsemi zahtevanimi prilogami. Obrazci bodo na voljo tudi na spletni strani http://www.velenje.si. Prijavo lahko pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, vložišče. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v vložišču Mestne občine Velenje. Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis “Razpis – šport 2007”, na hrbtni strani pa naslov kandidata na razpisu. Prijave morajo biti predložene v kuverti v dveh izvodih vložišču MO Velenje najkasneje do 23. 4. 2007 do 12. ure. Po tem datumu prejetih prijav komisija ne bo upoštevala v postopku točkovanja in razdelitve sredstev. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo na to opozorjeni, za dopolnitev vlog bodo imeli na voljo dodatni osemdnevni rok. Kolikor kandidat v določenem roku ne bo dopolnil vloge bo le-ta zavržena. Prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na razpis, pošljejo tudi fotokopijo odločbe ali sklepa o registraciji (od Upravne enote). VI. Vsebina prijave Kandidat za sredstva tega razpisa se prijavi na razpis z izpolnjenimi obrazci razpisne dokumentacije in zahtevanimi prilogami. Obrazci naj bodo izpolnjeni čitljivo in pregledno. Kandidat izpolni glede na vsebino programa ustrezen obrazec za vsak posamezen program in za vsako posamezno skupino. Podatkov, ki ne bodo dokazani s prilogami, se pri točkovanju ne bo upoštevalo. VII. Informiranje kandidatov Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati pridobijo: v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 13. ure na naslednjih naslovih: Mestna občina Velenje, Urad za negospodarske javne službe, tel. 03/896-16-77, elektronska pošta: cvetka.azman@velenje.si, Športna zveza Velenje, Šaleška 3 Velenje, 03/897-54-10, elektronska pošta: sportnazveza.velenje@siol.net. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa obveščeni po sprejetem proračunu Mestne občine Velenje za leto 2007. Z izvajalci športnih programov bo Mestna občina Velenje sklenila pogodbo o sofinanciranju, če bodo za izvedbo pogodb v proračunu zagotovljena sredstva.

AAA Zlata odličnost