Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2007 z dne 23. 3. 2007

Kazalo

Št. 410-25/2007 Ob-7645/07 , Stran 1995
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov humanitarnih in neprofitnih organizacij, zavodov ter društev, ki imajo sedež na območju Občine Ilirska Bistrica, oziroma se njihovi programi izvajajo tudi na območju Občine Ilirska Bistrica in vključujejo njene občane. Za izvajanje razpisanih programov ima Občina Ilirska Bistrica v proračunu za leto 2007 zagotovljenih 13.771 EUR. Sofinancirajo se: – programi, ki so namenjeni reševanju socialnih stisk in težav občanov, – programi skupin za samopomoč. Na razpis se lahko prijavijo naslednji predlagatelji programov: – dobrodelne organizacije in društva kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki so ustanovljene z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov, – invalidske organizacije in društva kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki so ustanovljene za reševanje posebnih socialnih programov in storitev, utemeljene na značilnostih invalidov po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov, – druge neprofitne organizacije in društva, ki na območju Občine Ilirska Bistrica oziroma za njene občane izvajajo razpisane programe. Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati naslednje podatke: – izpolnjen obrazec (vlogo za prijavo na razpis – lahko dvignete sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica (pritličje, soba št. 2), Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica, vsak delovni dan med 7. in 14.30), – dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Ilirska Bistrica oziroma, da izvajajo program tudi za občane Občine Ilirska Bistrica, – poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2006, – program dela in finančni načrt za leto 2007, – izjavo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, navedbo števila članov z območja Občine Ilirska Bistrica, specificiran po naseljih (navedba naselja, navedba števila članov iz naselja, navedba višine članarine za posameznika). Merila za dodelitev sredstev so: – kvaliteta in zahtevnost programov, – število članov z območja Občine Ilirska Bistrica, – področje delovanja (občinske, regijske, državne, mednarodne organizacije). Rok za predložitev prijav je do 18. 4. 2007. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za humanitarne programe 2007 – ne odpiraj« na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica. Na kuverti mora biti naveden polni naziv in sedež predlagatelja. Upoštevane bodo vloge, ki bodo do zadnjega dne predpisanega roka do vključno 12. ure prispele, oziroma bile oddane v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 14 ter vloge, ki bodo do zadnjega dne predpisanega roka oddane na Pošti Slovenije, z oznako »priporočeno«. O izboru izvajalcev in višini sredstev bodo kandidati predvidoma obveščeni v roku 15 dni po sprejemu sklepa s strani župana. Izbor in vrednotenje programov bo opravil Odbor za družbene dejavnosti. Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje humanitarnih programov v letu 2007 in obrazec je podan tudi na spletnih straneh Občine Ilirska Bistrica: www.ilirska-bistrica.si. Dodatne informacije so na voljo pri Romanu Brozina, tel. 714-13-61.

AAA Zlata odličnost